Leningportefeuille

Op deze pagina vind je een overzicht van de leningportefeuille van Knab Crowdfunding, met als peildatum 31 juli 2019.

Wil je meer weten over investeren in crowdfundprojecten, of over het aanvragen van een lening via crowdfunding?

Meer over crowdfunding

Totaal saldo

Aantal verstrekte leningen 148  
Aantal afgeloste leningen 4  
Succesvol gefund 99,32%  
Totaal verstrekte leningen € 25.006.500,00 100%
Totaal afgelost € 6.120.698,82 24,48%
Totaal afgeboekt € 151,499.00 0,61% (momenteel 3 debiteuren)
Totaal voorzien € 668.100,00 2,67% (momenteel 10 debiteuren)
Nog af te lossen € 18.734.302,18 74,92%
Totaal uitbetaalde rente € 1.576.924,85  

Openstaand saldo

Openstaand saldo € 18.734.302,18 100,00%
Geen betalingsachterstand* € 17.721.595,52 94,59%
Betalingsachterstand 45-89 dagen € 205.872,75 1,10% (momenteel 2 debiteuren)
Betalingsachterstand 90-179 dagen € 172.222,23 0,92% (momenteel 1 debiteur)
Betalingsachterstand 180-364 dagen € 152.604,09 0,84% (momenteel 3 debiteuren)
Betalingsachterstand > 365 dagen € 482.007,59 2,65% (momenteel 3 debiteuren)

Rendement

Gemiddelde rente 7,89%
-/- kosten 0,95%
-/- afgeboekt 0,76%
-/- voorzien 3,34%
Jaarlijks netto rendement 2,84%

* Bij dit onderdeel kunnen ook bedragen staan die maximaal 44 dagen achterstallig zijn.


Over deze cijfers

Knab Crowdfunding zet zich in voor een transparante crowdfundingmarkt. Daarom hebben we met branchevereniging Nederland Crowdfunding uniforme afspraken gemaakt over het transparant weergeven van de status van financieringen via ons platform. Hierboven vind je daarvan het resultaat. We updaten deze statistieken maandelijks, uiterlijk 14 dagen na afloop van de maand. Let op: de crowdfundingmarkt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Crowdfunding is in opkomst, maar nog altijd relatief nieuw. Omdat bovenstaande cijfers betrekking hebben op een portefeuille waarvan de gemiddelde lening een langere looptijd heeft dan de leeftijd van ons platform, is de representatieve waarde nog beperkt. De eerste leningaanvraag van Knab Crowdfunding is gepubliceerd op 10 juli 2016.


Definities

Totaal saldo

 • Aantal verstrekte leningen

  Het totaal aantal leningen dat sinds de start van Knab Crowdfunding is verstrekt aan Nederlandse MKB-bedrijven.

 • Totaal verstrekte leningen

  Het totaalbedrag dat sinds de start van Knab Crowdfunding is geïnvesteerd in Nederlandse MKB-bedrijven.

 • Totaal afgelost

  Het totaalbedrag dat sinds de start van Knab Crowdfunding door de leningnemers is terugbetaald aan de investeerders (exclusief rente).

 • Totaal afgeboekt

  Alle bedragen die definitief als oninbaar zijn verwerkt.

 • Totaal voorzien

  Naast de reeds afgeboekte bedragen staan er ook betalingen open (veelal in achterstand) waar wij met de klant en/of curator over in gesprek zijn, maar waarvan het nog onzeker is wat er terugbetaald kan worden. Vooral de uitwinning uit de zekerheden voor de investeerders is bepalend voor de omvang van de voorziening. Dit beoordelen wij op individuele leningbasis.

 • Nog af te lossen

  Het totaalbedrag aan openstaande leningen (na afboekingen) dat nog niet is afgelost.

 • Totaal uitbetaalde rente

  Het totaalbedrag dat sinds de start van Knab Crowdfunding door leningnemers is betaald aan investeerders.

Openstaand saldo

 • Openstaand saldo

  Het totaal geïnvesteerde bedrag dat nog openstaat bij de leningnemers en nog moet worden afgelost.

 • Geen betalingsachterstand

  Voor deze openstaande leningen is de debiteur op tijd met het betalen van de rente en aflossing, of is de debiteur minder dan 45 dagen achterstallig.

 • Betalingsachterstand 45-89 dagen

  Voor deze openstaande leningen is de debiteur tussen de 45 en 89 dagen achterstallig.

 • Betalingsachterstand 90-179 dagen

  Voor deze openstaande leningen is de debiteur tussen de 90 en 179 dagen achterstallig.

 • Betalingsachterstand 180-364 dagen

  Voor deze openstaande leningen is de debiteur tussen de 180 en 364 dagen achterstallig.

 • Betalingsachterstand > 365 dagen

  Voor deze openstaande leningen is de debiteur 365 dagen of langer achterstallig.

Rendement

 • Gewogen effectieve jaarrente

  Dit is de gemiddelde effectieve rente. De effectieve rente geeft de werkelijke rente per jaar aan. Deze wordt berekend door de gewogen nominale gemiddelde jaarrente per lening te verhogen met het extra rendement als gevolg van de maandelijkse rentebetalingen.

 • Kosten

  De maandelijkse beheerfee over het openstaande investeringsbedrag.

 • Afboekingen

  Het afgeboekte totaalbedrag gedeeld door de totaal uitbetaalde rente, maal de gemiddelde rente.

 • Voorzien

  Het voorziene totaalbedrag gedeeld door de totaal uitbetaalde rente, maal de gemiddelde rente.

 • Jaarlijks netto rendement

  Het jaarlijks rendement na aftrekt van kosten, rekening houdend met afboekingen en voorziening.