Acceptatiecriteria Knab Zakelijk

Op deze pagina vind je de acceptatiecriteria voor Knab Zakelijk. Elke aanvraag voor een zakelijke rekening wordt getoetst aan de hand van deze acceptatiecriteria. Wil je een particuliere rekening openen? Dan gelden onze particuliere acceptatiecriteria.

Goed om te weten

Het kan zijn dat je nu voldoet aan onze acceptatiecriteria, maar dat jouw situatie mogelijk verandert gedurende jouw klantrelatie met Knab. Ook tijdens jouw klantrelatie met ons dien je aan onze acceptatiecriteria te voldoen. Op het moment dat jij en/of jouw onderneming(en) niet meer voldoen aan onze particuliere en/of zakelijke acceptatiecriteria, kan Knab de klantrelatie heroverwegen. Heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op.

Voor wie is Knab Zakelijk ontwikkeld?

Knab Zakelijk is ideaal voor zzp'ers en kleine ondernemers. Wij zien je als een kleine ondernemer als je een jaaromzet of vermogen hebt van maximaal € 10 miljoen. Momenteel accepteren wij alleen eenmanszaken en bv's met 1 bestuurder (geen holdingstructuur). Ondernemingen met een andere rechtsvorm kunnen nu geen zakelijke rekening bij ons openen.

Definitie 'klant'

Met ‘klant’ bedoelen we - naast onze bestaande klanten - ook (rechts)personen die klant willen worden. Onder klanten en personen vallen alle bestuurders, vennoten en maten waarmee je bedrijf staat ingeschreven bij KVK.

Criteria voor personen

Om zakelijk klant te worden bij Knab moet je als persoon in ieder geval voldoen aan onderstaande criteria. Deze criteria gelden voor iedere eigenaar, bestuurder, indirect bestuurder, vennoot, maat en UBO.

Voor de duidelijkheid: van ‘indirect bestuurder’ is sprake als de bestuurder van je bedrijf een andere vennootschap is. De bestuurder(s) van deze andere vennootschap noemen wij de indirect bestuurder(s).

 • Je woont in Nederland en je bedrijf is in Nederland gevestigd. Hieronder vallen in dit beleid niet de overzeese gebiedsdelen
 • Je bent minimaal 18 jaar en hebt een burgerservicenummer (BSN)
 • Voor je identificatie moet je minimaal voldoen aan een van de volgende eisen:
  • Je bent in het bezit van een geldige identiteitskaart of paspoort uitgegeven door een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
  • Je hebt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd in combinatie met een geldig paspoort van het land van herkomst
  • Je hebt een verblijfsvergunning voor een bepaalde tijd van minimaal vijf jaar, in combinatie met een geldig paspoort van het land van herkomst. Op het moment dat je de rekening aanvraagt is je verblijfsvergunning nog minimaal één jaar geldig.
 • Je mag niet:
  • Failliet zijn (persoonlijk of zakelijk)
  • Zijn toegelaten tot de wettelijke schuldsanering
  • Onder bewind of curatele gesteld zijn
 • Er is geen surseance van betaling aan je verleend.
 • Ook mag er geen aanvraag zijn gedaan om een van de genoemde regelingen toe te passen.
 • Je mag alleen je woonadres opgeven, een postbus is niet toegestaan.
 • Je bent niet (mogelijk) belastingplichtig in de Verenigde Staten (in de Voorwaarden Zakelijk Betalen staat wanneer dit het geval kan zijn).
 • Je moet steeds in voldoende mate en tijdig meewerken aan alle verplichtingen die voor Knab of voor jou gelden. Denk bijvoorbeeld aan de regels tegen witwassen.
 • Je mag niet liegen, relevante zaken verzwijgen of ons (op een andere manier) proberen te misleiden.
 • Je mag niet op een sanctielijst staan.

Criteria voor bedrijven

Om zakelijk klant te worden bij Knab, moet je bedrijf in ieder geval aan onderstaande criteria voldoen:

 • Je bedrijf staat ingeschreven bij KVK en is actief en gevestigd in Nederland.
 • Iedere eigenaar, bestuurder, vennoot en maat binnen het bedrijf moet rekeninghouder worden.
 • Je bedrijf is een eenmanszaak of een bv dat voldoet aan de volgende kenmerken:
  • Het bedrijf heeft niet meer dan één bestuurder
  • De bestuurder is 100% aandeelhouder van het bedrijf en dit staat ook zo vermeld in het handelsregister van de KVK
  • Het bedrijf heeft geen aandelen in één of meer andere rechtspersonen (bijvoorbeeld een holdingstructuur), participeert niet in een personenvennootschap en maakt geen deel uit van een organisatiestructuur.
  • We accepteren nu geen bv met meerdere bestuurders, vof, maatschap of andere rechtsvorm.
  • Iedere UBO moet ook bestuurder / vennoot / maat zijn
  • Je mag geen postbus adres opgeven

Over UBO

Met UBO, ook wel uiteindelijk belanghebbende, wordt de natuurlijke persoon bedoeld die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een cliënt, dan wel de natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht.

Is jouw organisatie een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een vereniging, stichting, NV of BV? Dan is jouw UBO:

 • de natuurlijke persoon die een direct of indirect belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van jouw organisatie en/of
 • de natuurlijke persoon die direct of indirect meer dan 25% van de stemrechten in de algemene vergadering van jouw organisatie kan uitoefenen en/of
 • de natuurlijke persoon die begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van jouw organisatie en/of
 • de natuurlijke persoon die bijzondere zeggenschap heeft over meer dan 25% van het vermogen van jouw organisatie. Hiermee wordt bedoeld dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten en/of de natuurlijke persoon die feitelijke zeggenschap heeft over jouw organisatie. 

Is jouw organisatie een eenmanszaak of personenvennootschap, zoals bijvoorbeeld een vof, cv of maatschap? Dan is jouw UBO:

 • de natuurlijke persoon die bij ontbinding van jouw organisatie recht heeft op meer dan 25% van de ontbonden gemeenschap en/of
 • de natuurlijke persoon die recht heeft op meer dan 25% van de winsten van jouw organisatie en/of
 • de natuurlijke persoon die meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen als bij besluitvorming binnen jouw organisatie een meerderheid van stemmen is vereist en/of de natuurlijke persoon die de feitelijke zeggenschap(*) heeft over jouw organisatie

Er dient altijd minimaal een persoon te zijn met feitelijke zeggenschap. Hier is sprake van als een natuurlijke persoon:

 • de meerderheid van een toezichthoudend, leidinggevend of bestuurlijk orgaan kan benoemen of ontslaan;
 • de zeggenschap heeft over de meerderheid van de stemrechten;
 • op andere wijze een overheersende invloed heeft op de organisatie of;
 • het recht heeft om over (een deel van) het vermogen van de organisatie te beschikken.

Klanten die niet worden geaccepteerd

Sommige typen klant kan Knab om verschillende redenen niet accepteren. Een aanvraag voor een zakelijke rekening voor onderstaande personen en bedrijven zal worden afgewezen.

 • Klanten met een andere rechtsvorm dan een Nederlandse eenmanszaak of bv die voldoet aan de gestelde kenmerken
 • Overheden, overheidsinstellingen, zelfstandig bestuursorganen
 • Goededoelenorganisaties, lobbygroepen, ANBI’s, non-gouvernementele organisaties (NGO’s), politieke partijen, religieuze organisaties, kerkelijke instellingen
 • Klanten die zich bezighouden met de promotie van extremistisch gedachtegoed
 • Klanten met een bestuurder, vennoot, maat of eigenaar die ook een bestuurder, vennoot, maat of eigenaar is van vijf of meer andere bedrijven
 • Vof's en maatschappen met meer dan vijf vennoten/maten
 • Bv's met meer dan één bestuurder
 • Klanten met een complexe of niet transparante (organisatie)structuur (zonder logische, (bedrijfs)economische reden)
 • Klanten met een voor Knab te complexe of te weinig transparante (organisatie)structuur, zoals klanten die deel uitmaken van een structuur met daarin een andere rechtsvorm dan een Nederlandse bv, VOF of maatschap of met meer dan vijf entiteiten, met een buitenlandse entiteit of met toonderaandelen of nominee shareholders
 • Klanten met een jaarlijkse omzet en/of vermogen van meer dan € 10 miljoen
 • Klanten die als stroman (lijken te) fungeren, of een stroman (lijken te) gebruiken
 • Klanten met een (hoger) reputatierisico of aansprakelijkheidsrisico voor Knab, al dan niet gebaseerd op nader onderzoek naar aanleiding van informatie opgenomen in het ‘Externe Verwijzings Register’ (EVR), ‘Verificatie Informatie Systeem’ (VIS) en/of ‘Intern Verwijzings Register’ (IVR)
 • Klanten die niet langer voldoen aan aard en/of doel van de relatie met Knab zoals bepaald ten tijde van het accepteren van de klant of die niet langer passen binnen ons risico-acceptatiebeleid
 • Klanten die eerder geweigerd zijn, of met wie wij eerder de relatie hebben beëindigd, vanwege integriteitsrisico’s
 • Klanten die betrokken zijn bij de handel en productie van explosieven. 

Zakelijke activiteiten die niet worden geaccepteerd

Los van de persoon of de organisatievorm kan Knab je als zakelijke klant ook weigeren als je bedrijf betrokken is bij onderstaande activiteiten.

 • Ontwikkeling van en/of handel in software ten behoeve van de seksindustrie
 • Budgetcoaching en/of schuldhulpverlening zonder lidmaatschap van een door Knab geaccepteerde branchevereniging (Horus, NVVK, NBBS of KIWA) of zonder samenwerkingsovereenkomst met een organisatie in het bezit van een lidmaatschap van een door Knab geaccepteerde branchevereniging
 • Investeringen in, financiering, ontwikkeling en/of bezitten van onroerende zaken voor rekening van derden en/of buiten Nederland
 • Investeringen in, financiering, ontwikkeling en/of bezitten van onroerende zaken (i) met een totale WOZ waarde van meer dan € 2 miljoen of (ii) bestaande uit meer dan vijf objecten/percelen/appartementsrechten
 • Diensten en producten die bedoeld zijn of gebruikt worden om (i) anonimiteit aan UBO’s te verschaffen (bijvoorbeeld trustdiensten) of (ii) de bestemming van geld te versluieren (zoals prepaid cards, stored value cards)
 • Incassodiensten
 • Defensie-industrie, wapen- en munitieontwikkeling, -fabricage en -handel (inclusief paintball- en airsoftproducten)
 • Diensten en producten inzake en handel in virtuele betaalmiddelen (zoals maar niet beperkt tot bitcoins), bijvoorbeeld: initial coin offerings, crypto mining, crypto wallets hardware, crypto currency software
 • Diensten en producten die vallen onder het toezicht van de AFM of DNB of vallen onder een vrijstelling of ontheffing, zoals:
  • Vermogensbeheer;
  • Beheer van beleggingsinstellingen; 
  • Aanbieden van beleggingsobjecten; 
  • Betaaldiensten; 
  • Geld lenen van derden; 
  • Verzekeren; 
  • Uitgeven van of handelen (voor derden) in financieel instrumenten;
  • Exploiteren van een handelsplatform; 
  • Crowdfundingsadvies en/of -bemiddeling;
  • Pensioenen.
 • Verstrekken van leningen aan consumenten, anders dan aan familieleden en/of bestuurders of DGA’s
 • Verstrekken van meer dan vijf leningen aan familieleden en/of bestuurders of DGA’s
 • Optreden als curator, bewindvoerder of mentor (alle op basis van boek 1 Burgerlijk Wetboek) zonder inschrijving in het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM
 • Erotische coaching
 • Sekswerkers die niet voldoen aan de volgende eisen:
  De aanvrager:
  • is zelfstandige zonder personeel (zzp’er)
  • is minimaal 21 jaar oud
  • heeft een paspoort of verblijfsvergunning van een EU-land
  • mag geen diensten verlenen waarbij de aanvrager andere personen inschakelt
  • Daarnaast gelden de algemene eisen die voor elke zakelijke klant gelden.
 • Factoring
 • Financial lease
 • Diensten en producten (inclusief software) inzake casino’s, gokhallen, kansspelen en loterijen
 • Verschaffen van garanties of borgstellingen voor derden (anders dan groepsmaatschappijen)
 • Importeren/exporteren van afval of recycling materialen van/naar voor Knab onacceptabele landen
 • Winnen, delven en handelen in stoffen als kostbare (edel)metalen, diamanten, uranium, palmolie en teerzand(olie)
 • Geldwissel- en/of geldtransactiekantoren (money transfers), valutahandel
 • Pandjeshuizen, banken van lening
 • Faciliteren van investeringen door derden in de energie-industrie (productie, distributie, handel)
 • Uitbaten van of verlenen van diensten en producten aan smartshops, headshops, seedshops, coffeeshops en alle andere activiteiten die samenhangen met hard-, soft- en designerdrugs en andere middelen met een stimulerend effect, al dan niet strafbaar of gedoogd (inclusief tripmiddelen en cannabiszaden)
 • Handel in CBD-producten met een THC-gehalte boven de toegestane limiet
 • Sportmakelaars/-managers
 • Taxibedrijven met meer dan vijf voertuigen en/of meer dan tien chauffeurs (in dienst of op een andere basis werkzaam in het bedrijf)
 • Diensten en producten inzake tabak, elektronische sigaretten , vaporizers, rookwaren en overige tabaksgerelateerde producten (inclusief het uitbaten van shisha lounges)
 • Handel met en distributie of transacties van of naar voor Knab onacceptabele landen of onbekende tegenpartijen
 • Handel in prepaid (bel)kaarten
 • Handel in emissierechten, emissiequota
 • Handel in en/of productie van medicijnen zonder Farmatec-vergunning
 • Personenvervoer zonder de vereiste KIWA-taxivergunning (in aanvraag) of zonder samenwerkingsovereenkomst met een organisatie in bezit van de vereiste KIWA-taxivergunning
 • Trustdiensten
 • Bezitten van roerende zaken voor derden, bijvoorbeeld de DGA (personal asset holding vehicles)
 • Faciliteren van transacties die bestemd zijn voor derden
 • (Handel in) in-game items (virtuele game accessoires)
 • Het verzorgen van integratiecursussen (zoals taal) zonder licentie (Blik op Werk-keurmerk) of zonder samenwerkingsovereenkomst met een organisatie in bezit van een licentie
 • Financieel advies en/of financiële bemiddeling zonder AFM-vergunning
 • Beleggingsadvies zonder AFM-vergunning
 • Financiële coaching en training (cursussen) aan particulieren zonder AFM-vergunning

Andere diensten en producten met een verhoogd risico op witwassen, terrorismefinanciering, overtreding van sanctiewetgeving (transacties met gesanctioneerde individuen, entiteiten en/of organisaties) en/of belastingontwijking of -ontduiking zullen ook niet worden geaccepteerd.

Interpretatie Knab is leidend

We proberen ons acceptatiebeleid zo duidelijk mogelijk op te schrijven. Toch zijn er altijd verschillende interpretaties mogelijk. De interpretatie van Knab is altijd doorslaggevend. We evalueren ons acceptatiebeleid regelmatig. Hierdoor kan het beleid wijzigen. Klanten moeten steeds aan ons beleid voldoen. We kunnen wel besluiten dat bestaande klanten niet (direct) aan de criteria hoeven te voldoen.

Van elk persoon en onderneming beoordelen wij of deze past binnen de doelgroep van Knab en of passende dienstverlening kan worden geleverd. Je rekeningaanvraag is pas voltooid als alle relevante partijen geïdentificeerd zijn en hun identiteit geverifieerd is en alle noodzakelijke informatie verstrekt en beoordeeld is. Het openen van een rekening gebeurt altijd onder het voorbehoud dat wij jou accepteren als klant in overeenstemming met ons klantacceptatiebeleid.

Heb je vragen over ons acceptatiebeleid? Neem dan contact met ons op.

Open je rekening