We hebben bij Knab maatregelen genomen om te voorkomen dat er belangenconflicten ontstaan. Het beleid dat je op deze pagina leest, geldt voor Knab, Knab Hypotheken en Knab Verzekeren. Lees meer over de verschillende handelsnamen

Wat is een belangenconflict?

Een belangenconflict is een situatie waarin er tegengestelde belangen bestaan. Dat kan op 3 manieren:

 • Als jouw belang strijdig is met dat van ons.
 • Als jouw belang strijdig is met dat van een andere klant.
 • Als bij ons tegengestelde belangen bestaan. Bijvoorbeeld tussen medewerkers onderling of met bedrijven die voor ons werken.

Er is bijvoorbeeld sprake van een belangenconflict als:

 • Wij of (één van) onze medewerkers (financieel) voordeel hebben bij het uitvoeren van een beleggingsorder voor jou, terwijl dat nadelig is voor jou.
 • Wij of (één van) onze medewerkers (financieel) voordeel hebben om jouw belangen boven die van een andere klant te stellen, of andersom.
 • Wij of (één van) onze medewerkers geld, relatiegeschenken of diensten ontvangen van andere partijen om een bepaalde dienst aan je te leveren.
 • Wij of (één van) onze medewerkers het eigen belang boven jouw belang stellen.

Welke maatregelen hebben wij genomen om belangenconflicten te voorkomen?

Om te voorkomen dat belangenconflicten ontstaan, hebben we regels opgesteld en maatregelen genomen.

Gedragsregels
Om ervoor te zorgen dat we altijd in het belang van onze klanten handelen, hebben we voor al onze medewerkers gedragsregels opgesteld. Elke medewerker moet zich aan deze regels houden. Enkele voorbeelden:

 • We hebben strenge regels die gelden om zelf (privé) te beleggen. Zo mogen medewerkers geen vertrouwelijke of koersgevoelige informatie gebruiken voor zichzelf of voor een ander. Ook waarin en de wijze waarop medewerkers mogen beleggen is bijvoorbeeld aan strenge regels gebonden. We hebben een compliance officer die dit controleert.
 • Bij het introduceren van nieuwe producten en/of diensten wordt getoetst of er mogelijke belangenconflicten zijn. Ook toetsen we deze nieuwe producten en/of diensten aan de behoefte en het belang van de klant.
 • Onze medewerkers mogen geen beloningen, (relatie)geschenken of uitnodigingen accepteren die verband houden met een dienst die wij kunnen verlenen.
 • Onze medewerkers mogen geen ander werk doen buiten Knab als dat strijdig is met de belangen van Knab.
 • Onze medewerkers moeten zorgvuldig omgaan met de informatie die zij krijgen over onze klanten, over de personen of bedrijven waarmee we samenwerken en over beleggingen.

Fysieke en organisatorische scheiding
Bepaalde werkzaamheden, IT-systemen en bestanden van sommige afdelingen zijn fysiek gescheiden van andere afdelingen. We hebben 'Chinese Walls' om te voorkomen dat gevoelige informatie tussen personen kan worden uitgewisseld. Zo is er een scheiding tussen beleggingsbeslissingen en de administratieve afwikkeling daarvan.

Orderuitvoering
Belangenconflicten kunnen ontstaan bij het uitvoeren van orders. We proberen bij het uitvoeren van orders altijd het best mogelijke resultaat te behalen voor onze klanten door deze uit te voeren onder de beste omstandigheden tegen de best mogelijke prijs en voorwaarden. In het orderuitvoeringsbeleid kun je hier meer informatie over vinden.

Bewustwording bij werknemers
Via bijeenkomsten en (online) cursussen zorgen we dat onze medewerkers regelmatig worden gewezen op onze maatregelen om belangenconflicten te voorkomen. Onze medewerkers zijn op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving die hierover gaat. Ook moeten onze medewerkers allemaal een bankierseed afleggen.

Hoe zorgen wij dat onze maatregelen worden nageleefd?

Elke afdeling is verantwoordelijk voor het identificeren, voorkomen en beheren van belangenconflicten. We hebben procedures en maatregelen om potentiële belangenconflicten te beheersen. Dit wordt gecontroleerd door de Internal Audit Group, Operational Risk Management en Compliance.

Wat doen wij als wij een (mogelijk) belangenconflict constateren?

Als wij ondanks al onze maatregelen zien dat een belangenconflict onvermijdelijk is, dan zullen wij je hierover informeren. We zullen je bijvoorbeeld vragen wat je wilt met betrekking tot de beleggingsorder, of beleggingsdienst waarbij een belangenconflict is ontstaan.

Als onze maatregelen onvoldoende blijken te zijn om jouw belangen goed te beschermen, kunnen we besluiten om geen diensten meer aan je te verlenen.

We hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn bij het benoemen van alle mogelijke belangenconflicten en hiertegen maatregelen te treffen. Het kan zijn dat in de toekomst belangenconflicten ontstaan, die we nu nog niet hebben geïdentificeerd. We hebben procedures ingesteld die nieuwe belangenconflicten onderkennen.

Wat kun jij doen als je een (mogelijk) belangenconflict constateert?

Zie je een belangenconflict? Of denk je dat er kans bestaat op een belangenconflict? Neem dan contact met ons op. Wij zullen dan bekijken wat nodig is om het belangenconflict te voorkomen of te beëindigen.

Het belangenverstrengelingsbeleid van Aegon Bank

Knab is een handelsnaam van Aegon Bank. Het belangenverstrengelingsbeleid van Aegon Bank is dan ook van toepassing op Knab.