Samenvatting

TOM Rechtsbijstand & Incasso is een veelzijdig rechtsbijstand- en incassobureau. TOM (Terugbetaling op Maat) biedt naast een full-service incassobureau, waarbij het gehele incassotraject van A tot Z wordt verzorgd, ook juridisch advies en rechtsbijstand aan op vrijwel ieder rechtsgebied. Dit alles doet men voor zowel particuliere als zakelijke klanten (zzp'ers en mkb'ers).

De onderneming is in 2014 opgericht en wil in de nabije toekomst, als uitbreiding van haar services, een concept in de markt gaat zetten waarbij men rechtsbijstandsabonnementen voor particulieren, zzp'ers en het MKB aanbiedt. De oprichter en groot aandeelhouder van TOM is Simone Segers. Tijdens haar studie HBO Rechten is ze met TOM begonnen. Vanaf begin dit jaar is haar zus, Lisanne Segers mee gaan werken in het bedrijf.

Bekijk de videopitch

Segers

Lisanne en Simone Segers

Financierings-behoefte

De totale financieringsbehoefte is gelijk aan de gevraagde financiering via Knab Crowdfunding en bedraagt € 50.000. De looptijd is 36 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van TOM Rechtsbijstand & Incasso vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet geeft voor de onderneming een Verhoogd risico aan. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn TOM Groep Holding B.V., TOM Rechtsbijstand B.V., TOM Incasso B.V en TOM Legal B.V. Simone Segers geeft een borgstelling af ter hoogte van € 50.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. Tevens wordt de overlijdensrisicoverzekering (verzekerd bedrag van € 50.000) op het leven van Simone Segers wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Leendoel

De financiering van Knab Crowdfunding zal worden aangewend om TOM verder te laten groeien. Om verdere groei te verwezenlijken is de aanschaf van een automatiseringspakket een vereiste. Tevens wordt de financiering aangewend ter voorfinanciering van debiteuren van de onderneming.

Ondernemers

Simone Segers (1989) is TOM Rechtsbijstand gestart in september 2014. Dit deed ze destijds naast haar opleiding hbo Rechten, welke ze in 2015 heeft afgerond. Simone heeft relevante werkervaring opgedaan bij onder andere GGN en Vesting Finance. Ze beschikt over organisatorische kwaliteiten, is vastberaden en is goed in staat nieuwe contacten te leggen. Simone heeft veel vakkennis op het gebied van arbeidsrecht, executie- en beslagrecht en in bijzonder letselschade. Ze heeft kwaliteit en servicegerichtheid hoog in het vaandel staan. Complexere klantdossiers zijn voor verantwoordelijkheid van Simone.

Lisanne Segers (1987) is de zus van Simone. Ze heeft Management Economie en Recht (MER) gestudeerd en werkervaring opgedaan in de deurwaarderij bij GGN, IND en COA. Tevens heeft Lisanne haar eigen onderneming gehad, genaamd Höveler Nederland. Lisanne beschikt ook over organisatorische kwaliteiten, met name als het gaat om het optimaliseren van werkprocessen en opzetten van acquisitie- en marketingstrategieën. Naast deze managementtaken werkt Lisanne mee als jurist op standaard klantdossiers, zowel bij rechtsbijstand als bij incasso.

Onderneming

TOM staat voor 'Terugbetaling Op Maat', wat een directe verwijzing is naar het maatwerk wat het bedrijf levert. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de wensen van de opdrachtgever, maar ook met de wensen van de debiteur, voor zover dit redelijk is. Maatwerk is belangrijk, omdat iedere vordering en debiteur een andere aanpak vereist.

Werkzaamheden

Het minnelijke incassotraject, maar ook het juridisch traject wordt door TOM uitgevoerd. Slechts ambtshandelingen zoals het betekenen van een dagvaarding of het executeren van een vonnis worden uit handen gegeven aan een (gerechts)deurwaarder. De (proces)stukken zelf, zoals de dagvaardingen, worden echter volledig door TOM zelf opgesteld. Ook particulieren die een vordering hebben, bijvoorbeeld ontstaan uit een huurovereenkomst of geldleningsovereenkomst, is TOM graag van dienst. TOM biedt tevens rechtsbijstand aan op vrijwel ieder (rechts)gebied. Denk bijvoorbeeld aan vragen en advies over arbeidszaken, huurzaken of privé geschillen. TOM hanteert geen kantooruren, waardoor men ruim bereikbaar is.

Strategie

In de bedrijfsvoering van TOM staat de klant centraal. Dit realiseren de onderneemsters door laagdrempeligheid en een persoonlijke aanpak. Dit is zichtbaar in de bedrijfsuitvoering:

  • De vergoeding die TOM vraagt. Deze is lager dan gesubsidieerde rechtsbijstand. Vanaf 1 juli 2012 is het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten in werking getreden. Dit besluit bepaalt hoeveel incassokosten berekend mogen worden. Hetgeen inhoudt dat de wet het toegestane bedrag aan verschuldigde incassokosten aan een maximum verbindt. TOM Incasso is opgericht in september 2014 en heeft direct op de nieuwe wetgeving geanticipeerd door het verdienmodel direct te liëren aan het besluit van juli 2012.
  • Huisbezoek. TOM komt op verzoek thuis of op kantoor bij de klant, zodat de klant in de comfort van de eigen omgeving haar probleem kunt toelichten.
  • Uitstekende bereikbaarheid. TOM is altijd te bereiken voor eventuele vragen, ook in de avonduren en in het weekend en tevens via Whatsapp.

Missie & Visie

De ambitie van Simone en Lisanne is om het bedrijf te laten groeien. Met de aanschaf van het nieuwe automatiseringssysteem kunnen er meer vorderingen worden behandeld en kan tevens debiteurenbeheer (naast incasso) worden aangeboden bij klanten. Ook zal er in 2017 een start worden gemaakt om TOM Legal goed in de markt te kunnen zetten. Het zal ertoe leiden dat TOM wordt gezien als dé incasso- en rechtsbijstand specialist in de markt.

TOM Incasso richt zich op alle soorten incasso opdrachten op alle (rechts)gebieden. TOM Rechtsbijstand biedt juridisch advies en rechtsbijstand aan op vrijwel ieder (rechts)gebied voor zowel particuliere als zakelijke klanten (ZZP’ers en MKB). TOM Legal B.V. gaat een concept in de markt zetten waarbij rechtsbijstandsabonnementen voor particulieren, ZZP'ers en het MKB worden aangeboden.

StructuurFinancieringsbehoefte

Automatiseringspakket € 15.000
Voorfinanciering debiteuren € 30.000
Overig € 5.000
Lening via Knab Crowdfunding € 50.000

Leenbedrag: € 50.000

Rente: 8%

Looptijd: 36 maanden, daarna maaandelijkse lineaire aflossing

Op dit moment is er geen financiering in de onderneming aanwezig.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn TOM Groep Holding B.V., TOM Rechtsbijstand B.V., TOM Incasso B.V. en TOM Legal B.V.
  • Simone Segers geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Ten behoeve van de lening van Knab wordt een bestaande overlijdensrisicoverzekering verpand aan de investeerders van Knab. De overlijdensrisicoverzekering heeft een verzekerd bedrag van € 200.000,-. Hiervan wordt € 50.000,- verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Afhankelijk van de score die D&B afgeeft, neemt Collin de leningaanvraag verder in behandeling.

Dun & Bradstreet kwalificeert TOM Groep Holding B.V. als Laag risico. TOM Incasso B.V., Tom Rechtsbijstand B.V. en TOM Legal B.V. kwalificeert Dun & Bradstreet als Verhoogd risico. De kwalificatie Verhoogd risico wordt voor deze aanvraag gehanteerd.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is uitgegaan van de prognose voor de jaren 2017 tot en met 2019 op geconsolideerd niveau. De prognoses zijn door ondernemer opgesteld in samenwerking met VaDeBra Administraties. De onderneemsters hebben hiertoe een gedetailleerde onderbouwing aangeleverd. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit

De geprognosticeerde omzet is enerzijds afkomstig uit TOM Incasso en anderzijds uit TOM Rechtsbijstand. Voorzichtigheidshalve is de omzet die gerealiseerd gaat worden uit TOM Legal helemaal buiten beschouwing gelaten. De reden hiervan is dat TOM Legal een nieuw concept is wat in tweede helft van 2017 in de markt wordt gezet. In het jaar 2016 is er een bewezen exploitatie, waarbij er sprake was van een positief netto cashflowoverschot van € 12.000. Voor 2017 wordt er een omzet van € 85.000 geprognosticeerd en wordt er een positief netto cashflowoverschot van € 35.000,- verwacht (score Excellent). Dit is inclusief de te verstrekken financiering en investeringen in het jaar 2017. De verwachting is dat in 2018 de omzet verder zal stijgen, met beheersing van de bedrijfskosten. Waarbij dient vermeld te worden dat personeelskosten het zwaarste drukken op de exploitatie. Door met 0-urencontracten te werken kan de onderneemster de personeelskosten beheersbaar houden. De genormaliseerde cashflow in 2018 is volgens de prognose ongeveer € 29.000. Wat resulteert in een positief netto cashflow overschot van € 12.000 (score Goed). Aangezien we te maken hebben met op prognose gebaseerde scores, stellen we de eindscore voor rentabiliteit voorzichtigheidshalve vast op Ruim voldoende.

Solvabiliteit

Per ultimo 2016 was het eigen vermogen in de eenmanszaak met € 17.000 100% van het balanstotaal (score Excellent). In 2017 komt als gevolg van de balansverlenging vanuit de financiering het eigen vermogen op 12,5% van het balanstotaal (score Matig). Voor 2018 zal door toevoeging van de netto winst aan het eigen vermogen en aflossing van de financiering, de solvabiliteit volgens prognose groeien naar een kleine 50% bij een balanstotaal van ruim € 60.000 (score Excellent). Dit betreft de vermogenspositie op geconsolideerd niveau. Voor de uiteindelijke score voor de solvabiliteit hanteren we de score Matig.

Liquiditeit

Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 wordt er een current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van meer dan 2,0 geprognosticeerd (score Excellent). De vlottende activa bestaan voornamelijk uit vorderingen en liquide middelen en de vlottende passiva uit aflossingsdruk van de financiering en crediteuren. Voorzichtigheidshalve achten wij het passend om voor de liquiditeit de score Voldoende te hanteren.

Samenvattend

Rentabiliteit: Ruim Voldoende

Solvabiliteit: Matig

Liquiditeit: Voldoende

Overall: Voldoende