Samenvatting

Ondernemer Rob Tichelaar, afkomstig uit een schippersfamilie, heeft jaren in de binnenvaart gevaren als zetschipper en laatstelijk als schipper/ondernemer op provisiebasis. Via zijn bestaande eenmanszaak R.T. Scheepvaart wil hij het gebruikte motorvrachtschip Jasmijn kopen en in de vrije markt exploiteren. De naam van het schip zal worden veranderd naar ‘Skyline’. Daarmee komt zijn lang gekoesterde wens uit om een eigen schip te exploiteren.

Het aan te kopen schip behoort tot de categorie kleine schepen en is ideaal om mee te starten. Het type schip is veelgevraagd voor het vervoer van bulk en de investering is bedrijfseconomisch aantrekkelijk.

Rob Tichelaar

Rob Tichelaar

Financierings-behoefte

De investeringsbehoefte is € 165.000,-. De ondernemer brengt zelf € 25.000,- in. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 140.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van RT Scheepvaart vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet geeft voor de onderneming een Verhoogd risico aan. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteur is Rob Tichelaar h.o.d.n. R.T. Scheepvaart. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor de te verstrekken lening. Knab Crowdfunding verkrijgt een 1e hypothecaire inschrijving van € 140.000,- op het aan te kopen schip. De lening wordt nu aangevraagd, zodat de betaling van het schip tijdig kan gebeuren. Er zullen een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een overlijdensrisicoverzekering (minimaal € 140.000,-, dalend en gelijk aan de looptijd van de lening via Knab Crowdfunding) afgesloten worden. De laatste wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Het schip zal inclusief de hoofdmotor volledig gekeurd en gerepareerd zijn voor de overdracht.

Leendoel

Met de eigen middelen en de gevraagde lening wordt een schip voor de binnenvaart gekocht. Dit schip wordt nu geëxploiteerd onder de naam ‘Jasmijn’ en zal hernoemd worden tot ‘Skyline’. Het schip is zeer geschikt voor bulkvervoer, met name granen, veevoer etcetera. Die worden meestal ter vervoer aangeboden in partijen van 500 ton met een inhoud van 950 m3.

Ondernemer

Rob Tichelaar (29 jaar) heeft jaren in de binnenvaart gevaren als zetschipper en de laatste tijd als schipper/ondernemer op provisiebasis. Hij is afkomstig uit een schippersfamilie. Het schippersbestaan is hem dus met de paplepel ingegoten. De binnenvaart is voor hem een “way of life”. Hoewel hij tijdelijk aan de wal een baan gehad heeft, trok het water dermate dat hij weer is gaan varen en alle benodigde documenten en certificaten heeft gehaald.

Zijn lang gekoesterde doel om een eigen schip te exploiteren wil hij nu realiseren. Het laatste jaar heeft hij ervaring opgedaan met het zelfstandig exploiteren van een schip en managen van personeel aan boord. Immers, hij kreeg een deel van de besomming waarvan hij ook het personeel betaalde.

Onderneming

Via zijn bestaande eenmanszaak wil Rob het gebruikte motorvrachtschip Jasmijn kopen en in de vrije markt exploiteren onder de naam ‘Skyline’. Dit schip heeft de volgende specificaties:

 • lengte x breedte: 55 x 6,60 meter
 • gewicht: 602 ton
 • ruiminhoud: 950 m3
 • bouwjaar: 1964
 • hoofdmotor: GM, waarvan het blok vernieuwd is in 2008

Het betreft een goed door gerepareerd schip dat uiteraard een aankoop- en motorkeuring zal ondergaan. In 2016 is het schip voorzien van nieuwe certificaten met een geldigheid tot 2023. Dat betekent dat het aan alle eisen voldoet die de wet aan het schip stelt. De keuringen dienen voornamelijk om vast te stellen dat er sindsdien geen schade etcetera zijn ontstaan.

Een belangrijke eigenschap van het schip is de ruiminhoud van 950 m3 die het aantrekkelijk maakt voor vervoer van granen, veevoeders en andere lichte producten. Bovendien heeft het door haar maatvoering een breed vaargebied. Vrijwel alle kleine rivieren en kanalen kunnen worden bevaren, waar veel bestemmingen liggen voor de genoemde producten. Vergelijkbare recent gestarte ondernemers op dit type schepen zijn zeer succesvol gebleken, mede omdat dit type schepen met deze capaciteit schaars worden.

Vanwege de maatvoering mag Rob dit schip binnen Nederland alleen varen. Hij zal waarschijnlijk delen van het jaar een lichtmatroos aanstellen om hem bij te staan bij regulier onderhoud.

Sector Binnenvaart

De binnenvaartsector in West-Europa bestaat uit circa 15.000 schepen, waarvan zeker de helft uit Nederland. Veel schepen worden als man/vrouw onderneming uitgevoerd. De diversiteit van schepen qua maatvoering is groot. Gedurende de afgelopen recessie was er sprake van een overcapaciteit vanwege het teruggelopen vervoer in het algemeen. In de categorie schepen kleiner dan 1.500 ton was dat zeker niet het geval. Inmiddels groeit het vervoer over water weer, maar is de vloot qua samenstelling veranderd. Afgelopen jaren zijn veel ondernemers met pensioen gegaan en kleinere schepen werden gesloopt. Dat betekent dat de nog beschikbare kleinere schepen optimaal worden ingezet en een goede boterham verdienen. Er is ook een trend waarneembaar dat jonge ondernemers juist met een kleiner schip starten om snel vermogen op te bouwen.

Kortom: een gezonde sector, zeker in dit segment, en een schip waar veel vraag naar is en waarmee Rob een goede exploitatie zal neerzetten. Rob heeft al de benodigde contacten met bevrachters die de vrachten uitgeven en enkelen hebben aangegeven het aan te kopen schip graag te willen bevrachten vanwege de gunstige tonnen- en vooral inhoudsmaat. Door de voorgenomen wijze van exploiteren wordt een succesvolle bedrijfsvoering verwacht. Rob heeft via gesprekken met diverse bevrachters en collega binnenvaartondernemers een goed beeld van de vrachtenmarkt gekregen. Hij is er van overtuigd dat de exploitatie van dit schip in de vrije markt tot meer rendement zal leiden dan een vast huurcontract.

Structuur

Organogram Tichelaar2

Rob Tichelaar voert zijn eenmanszaak onder de naam R.T. Scheepvaart.

Financieringsbehoefte

Aankoop mvs Jasmijn, om te dopen naar 'Skyline' € 137.500
Kosten van aankoop en financiering € 12.500
Inrichting woning op het schip € 10.000
Werkkapitaal € 5.000
Totale investeringsbehoefte € 165.000
Eigen middelen € 25.000
Lening via Knab Crowdfunding € 140.000

Leenbedrag: € 140.000

Rente: 7,5%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer R. Tichelaar handelend onder R.T. Scheepvaart. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Naast de eigen inbreng is er op dit moment vrijwel geen eigen vermogen in privé aanwezig.
 • Er wordt een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten door R. Tichelaar die dekking gevend is gedurende de looptijd van de lening via Knab Crowdfunding.
 • Het aan te kopen schip inclusief hoofdmotor wordt gerepareerd en goedgekeurd opgeleverd met SI Certificaat tot 2023.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt namens de investeerders van Knab Crowdfunding een 1e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 140.000,- op het aan te kopen schip.
 • Er wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van R. Tichelaar voor een bedrag van minimaal € 140.000,-. Deze is minimaal dalend en gelijk aan de looptijd van de lening via Knab Crowdfunding. Deze wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
 • Indien het aan te kopen schip afgekeurd wordt, dan zal de leningaanvraag ingetrokken worden uiterlijk vóór uitboeking aan R.T. Scheepvaart.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Afhankelijk van de score die D&B afgeeft, neemt Collin de leningaanvraag verder in behandeling. De Dun & Bradstreet score geeft voor R. Tichelaar h/o R.T. Scheepvaart een Verhoogd Risico aan.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers van 2016, alsmede de prognose voor 2017 en 2018. De Collin Credit Score is gebaseerd op de begroting 2017, 2018 en 2019. Deze begroting is mede opgesteld door Credion Genemuiden , welke veel expertise heeft op het gebied van de binnenscheepvaart.

Rentabiliteit

De begrote omzet 2017 (half jaar) bedraagt € 82.500,- en 2018/2019 elk € 165.000,-. Dit is gebaseerd op 45 vaarweken per jaar. Er is momenteel veel vraag naar transport (veevoedergrondstoffen, graan voor bierbrouwerijen) voor dit type schepen. Dat levert in 2018 een begrote winst op van € 71.000,-. Bij een ruime schatting zou de omzet tot € 200.000,- kunnen stijgen, waarmee in 2018 een maximale winst van € 103.000,- behaald zou kunnen worden. Een bevrachter is bereid een huurcontract te geven, maar dat leidt tot lagere opbrengsten. De kosten voor onderhoud en reparatie worden in de hand gehouden, want het schip wordt pas aangekocht als al het nodige materieel goed door de keuring komt. De winst zal in de komende 5 jaar mede daardoor groeien van een verwachte € 71.000,- naar € 80.000,-. Het netto cashflow overschot is in 2017 net positief (€ 3.000,-) en stijgt in volgende jaren van € 19.000,- in 2018 tot € 20.000,- in 2019. Aangezien de prognoses nog wel gerealiseerd moeten worden, waarderen we de score voor de rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit

De openingsbalans sluit op € 160.000,- met een eigen inbreng van € 25.000,- spaargeld. Door de aanloopkosten komt de solvabiliteit uit op een kleine 8%. Eind 2017 is er naar verwachting door winstinhouding een eigen vermogen van € 23.000 op een balanstotaal van € 153.000,- (15%) en is daarmee nog net Matig. Omdat er maximaal winst ingehouden wordt, groeit het eigen vermogen in 2018 volgens prognose tot € 61.000,- op een balanstotaal van € 165.000,- (37%, score Goed). Voor 2019 is de verwachting dat het eigen vermogen op 57% van een balanstotaal van € 176.000,- uitkomt (score Excellent). De verwachte balanswaarde van het schip na aanpassing bedraagt € 156.000,-. De huidige vraagprijs is € 137.500,-. Na keuring en voor aankoop wordt de Skyline getaxeerd. De score voor solvabiliteit is voor nu bepaald op Voldoende.

Liquiditeit

De liquiditeit in 2017 is gespannen vanwege de opstartkosten. Aangezien na financiering de uitgaven vrij strak te beheersen zijn, behalve onverhoopte kosten voor onderhoud, is er in 2018 een liquiditeitsoverschot van € 15.000,- ondanks dat de afschrijvingen in 10 jaar zijn en de aflossing van de lening in 5 jaar. Hierdoor loopt de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) op van 0,8 in 2018 naar 1,4 in 2019. De schipper vindt het prettig om ruimte voor onvoorziene uitgaven te houden. Hierbij zijn de aflosverplichtingen aan de investeerders van Knab Crowdfunding voor het eerstkomende jaar meegenomen in de kortlopende schulden. Aangezien er nauwelijks sprake is van voorraden of vorderingen op de balans is de score voor de liquiditeit Voldoende.

Samenvattend

Rentabiliteit: Voldoende

Solvabiliteit: Voldoende

Liquiditeit: Voldoende

Overall: Voldoende