Samenvatting

R&R Administratie Service is een administratiekantoor gelegen in Rotterdam en bestaat al sinds 1982. De onderneming wordt gedreven door Renco die in 2014 de onderneming heeft overgenomen. Hij was hiervoor in loondienst bij R&R Administratie Service.

De onderneming heeft de mogelijkheid om het huidige huurpand aan te kopen en aan te wenden voor eigen gebruik. De hiermee gepaarde financieringslasten kunnen opgebracht worden uit de bestaande exploitatie van de onderneming.

Verder is er sprake van hypothecaire dekking middels een eerste hypothecaire inschrijving op het kantoorpand en geeft de ondernemer zijn commitment af middels een persoonlijke borgstelling. Deze borgstelling heeft op dit moment een morele waarde.


  

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 120.000. Hiervan wordt een bedrag van € 25.000 uit eigen middelen gefinancierd. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 95.000. Vanaf de eerste maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 60 maanden met een slottermijn van € 45.000. De ondernemer heeft in dit geval de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden voor einddatum, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden. De rente bedraagt 6,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van R&R Vastgoed Service vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn R&R Vastgoed Service B.V., R&R Belasting Service B.V., R&R Administratie Service B.V. en Reon Groep Holding B.V. De ondernemer geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 25.000 welke momenteel morele waarde heeft. Daarnaast wordt de bestaande rekening-courant verhouding van de ondernemer ter hoogte van € 30.000 achtergesteld. Ook geldt er een eerste pandrecht op de inventaris van de onderneming ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Ten slotte geldt er een eerste hypothecaire inschrijving van € 95.000 op het aan te kopen bedrijfspand met een getaxeerde waarde van € 100.000.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt voornamelijk gebruikt voor de aanschaf van het huidige bedrijfspand wat men momenteel huurt. Daarnaast wordt een bestaande lening van Qredits geherfinancierd.

Deze lening via Knab Crowdfunding is tot stand gekomen in samenwerking met FinaForte.

Ondernemer

Renco Onderdelinden (29 jaar) heeft als onderwijs zijn Administratieve Opleiding tot het hoogste niveau behaald en afgerond en daarnaast afgestudeerd in het Belastingrecht. Renco is ondanks zijn jonge leeftijd ervaren en deskundig in zijn vakgebied.

De onderneming bestaat feitelijk al sinds 1982. In 2004 is Renco op jonge leeftijd in loondienst getreden. In 2014 heeft hij de onderneming zelfstandig overgenomen van de vorige eigenaar. Hierdoor kent hij de bestaande klantenportefeuille goed. Met zijn commerciële vaardigheden is hij in om nieuwe klanten binnen te halen en zodoende de bestaande portefeuille gestaag uit te breiden.

Renco (rechts op de teamfoto)

Onderneming

Algemeen

R&R Administratie Service B.V. bestaat al sinds 1982 en verzorgt de boekhouding en de aangiftes voor de Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting en Inkomstenbelasting van midden- en kleinbedrijven in uiteenlopende sectoren. Met een totaalpakket biedt men alle facetten aan gericht op het ontzorgen van de relatie. Naast de boekhouding verzorgt men in R&R Belasting Service B.V. ook alle aangiftes voor de Inkomstenbelasting voor haar particuliere klanten.

Interne organisatie

R&R heeft een vast personeelsteam van vier personen inclusief de DGA. Daarnaast biedt men regelmatig mogelijkheden voor stagiaires die werkervaring kunnen op doen. Binnen de onderneming is Renco verantwoordelijk voor de eindcontrole op alle werkzaamheden die door het personeel wordt verwerkt en is hij ook degene die de uiteindelijke belastingaangifte doorspreekt met de klant en verzendt. Indien de ondernemer afwezig is, is het personeel in staat om de zaak draaiende te houden en haar klanten te bedienen. Het kantoor van R&R bevindt zich in Rotterdam en is relatief dicht bij de snelweg gelegen waardoor men goed bereikbaar is.

Markt

De markt verandert en de rol van de traditionele boekhouder zal langzaam aan veranderen. Deze zal zich steeds meer gaan toeleggen op het adviseren en begeleiden van de ondernemer binnen zijn bedrijf. Administratieve processen en systemen worden gemoderniseerd en worden steeds toegankelijker. Desalniettemin blijft er een grote markt die graag al hun administratieve werkzaamheden uitbesteden. Mede door de steeds complexere en veranderende wet- en regelgeving zal de behoefte aan ondersteuning en begeleiding voor kleine ondernemingen en particulieren blijven.

Structuur

De onderneming wordt in een meervoudige bv structuur geëxploiteerd. Voor de aankoop van het bedrijfspand is een vastgoed bv opgericht welke juridisch eigenaar zal worden van het bedrijfspand. De werkmaatschappijen R&R Administratie en Belasting Service zullen huur gaan betalen aan de vastgoed bv. Alle bv’s binnen de groep worden opgenomen als debiteur voor de gevraagde financiering.

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

aankoop bedrijfspand € 100.000
kosten koper & overdrachtsbelasting € 12.000
herfinanciering Qredits € 8.000
totale investeringsbehoefte € 120.000
eigen inbreng € 25.000
lening via Knab Crowdfunding € 95.000

Leenbedrag: € 95.000

Rente: 6,5%

Looptijd: 60 maanden, , lineaire maandelijkse aflossing van € 833,33 en een slottermijn van € 45.000. De ondernemer heeft in dit geval de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden voor einddatum, de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden.

Overige financieringen

R&R Administratie beschikt over een ING-kredietfaciliteit met een kredietlimiet van € 10.000. Hier staan geen zekerheden tegenover. Tenslotte is er nog een lening aan de oud eigenaar waarvan per 31-12-2018 nog slechts € 3.000 open staat.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteuren zijn R&R Vastgoed Service B.V., R&R Belasting Service B.V., R&R Administratie Service B.V. en Reon Groep Holding B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 95.000 op het bedrijfspand verkregen ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 100.000 op basis van een taxatierapport van begin 2017.
  • De ondernemer geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De rekening-courant schuld aan de ondernemer ter hoogte van € 30.000 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris van R&R Vastgoed Service B.V., R&R Belasting Service, R&R Administratie Service en Reon Groep Holding B.V. wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Knab Crowdfunding werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert R&R Administratie Service B.V. en R&R Vastgoed Service B.V. als een Verhoogd risico. R&R Belasting Service B.V. wordt gekwalificeerd met een Aanzienlijk risico. Reon Groep Holding B.V. wordt gekwalificeerd met een Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is opgesteld op geconsolideerd niveau. De financiële analyse is gedaan op de definitieve jaarcijfers 2016 en 2017, interne cijfers per 30-11-2018 en een prognose voor 2019. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit

In 2017 is er een omzet gerealiseerd van € 139.000 met een genormaliseerde cashflow van € 14.000. Er resteert een netto cashflow overschot van € 3.000. Voor 2018 bedraagt de verwachte omzet € 140.000 en een genormaliseerde cashflow van € 17.000. Er zal een beperkt netto cashflow overschot resteren van naar schatting € 2.000. De tussentijdse cijfers laten een stabiele en positieve omzetontwikkeling zien.

Voor 2019 is er gerekend met een gelijkblijvende omzet en komt men uit op een verwachte genormaliseerde cashflow van € 25.000. Door de aankoop van het bedrijfspand vallen de huurlasten weg. Het verwachte netto cashflow overschot voor 2019 bedraagt € 16.000. Wij beoordelen de Rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit

Het geconsolideerde eigen vermogen na financiering bedraagt naar verwachting in 2019 € 29.000 op een verlengd balanstotaal van € 179.000. Hierbij is rekening gehouden met de achterstelling van de rekening-courantschuld aan de DGA ter hoogte van € 30.000. De solvabiliteit bedraagt hiermee 16% waardoor wij de Solvabiliteit beoordelen met de score Voldoende.

Liquiditeit

De current ratio (vlottende activa/ vlottende passiva) bedraagt per ultimo 2018 0,9. Echter, door de herfinanciering van de Qredits lening en te werken met een gunstigere financieringsvoorwaarden dalen de financieringslasten. Dit heeft een positief effect op de current ratio welke naar verwachting zal stijgen naar 1,5. Wij beoordelen de Liquiditeit met de score Voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Voldoende
  • Solvabiliteit: Voldoende
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Voldoende