Samenvatting

Outboard Shop Rotterdam is gelegen aan het water in de Rotterdamse Waalhaven aan de Nieuwe Maas. De onderneming, die een een breed assortiment aan watersportartikelen verkoopt, is begin oktober 2017 overgenomen door Bonder SWW Advies. De ervaren ondernemer Dirk Bonder heeft een grote passie voor boten en wil vooruit met Outboard Shop Rotterdam door onder andere een online outletstore op te zetten binnen de bestaande website, online onderdelen ten behoeve van de zee- en binnenvaart te gaan verkopen en onderhoudsabonnementen voor particulieren en bedrijven aan te gaan bieden.

Knab heeft met Knab Crowdfunding een oplossing bedacht om de financiering van een bedrijfsovername mogelijk te maken. De bedrijfsovername van Outboard Shop Rotterdam B.V. heeft begin oktober 2017 plaatsgevonden. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding is voorgefinancierd door een overbruggingslening van € 250.000 verstrekt door Aegon Bank N.V. Deze lening wordt geherfinancierd door de lening die via Knab Crowdfunding verstrekt wordt.Financierings-behoefte

Er is een financieringsbehoefte van € 575.000 ten behoeve van de overname en werkkapitaal. Bonder Holding B.V. verstrekt achtergestelde leningen, in totaal ter hoogte van € 325.000. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 250.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert Bonder SWW Advies B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is Bonder SWW Advies B.V. De ondernemer D.J. Bonder geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000, welke op dit moment materiële waarde heeft. De leningen van Bonder Holding B.V. ter hoogte van in totaal € 325.000 worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van Bonder SWW Advies B.V. worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Tevens wordt er een overlijdensrisicoverzekering op het leven van D.J. Bonder ter hoogte van € 100.000 verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Tenslotte is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen ter hoogte van 30% op het niveau van Bonder SWW Advies B.V.

Leendoel

De financiering via Knab Crowdfunding wordt gevraagd ten behoeve van de bedrijfsovername van Outboard Shop Rotterdam en een deel werkkapitaal.

Ondernemer

HendrikDirk Bonder (1964) is na zijn opleidingen (LTS Electro, MBO Logistiek, CCVB Diesel Techniek, Vak diploma vrachtvervoer, NLR Piloot en BNUC-S VLOS) tussen 1983 en 1990 werkzaam geweest als logistiek medewerker bij Van Vliet Transport en Brouwer Transport. Vervolgens is hij tot 2001 verantwoordelijk geweest voor de administratie, planning en coördinatie van de handel in bulkgoederen en machines bij Pouw Groep en Hevoo Scheepvaart. Aansluitend nam Dirk het transport- en overslagbedrijf Kraan B.V. over, waar hij als ondernemer tussen 2001 en 2015 een omzetverdubbeling winstgevend heeft gerealiseerd. Tevens is Dirk tussen 2007 en 2015 als medeaandeelhouder betrokken geweest bij Meijbon Vastgoed B.V. en Bonder Recycling B.V. Sinds 2015 focust Dirk zich volledig op Bonder SWW Advies B.V., waarmee hij onder andere advies geeft ten behoeve van bedrijfsstructuren van zijn klanten. Dirk zijn hobby’s zijn varen, vissen, jagen, luchtfotografie en race motoren. Dirk is getrouwd en heeft samen met zijn vrouw 2 zonen.

Onderneming

Algemeen

Outboard Shop Rotterdam is gelegen aan het water in de Rotterdamse Waalhaven aan de Nieuwe Maas. De onderneming, die een een breed assortiment aan watersportartikelen verkoopt, is begin oktober 2017 overgenomen door Bonder SWW Advies. De ervaren ondernemer Dirk Bonder heeft een grote passie voor boten en wil Outboard Shop Rotterdam in de komende jaren nieuw leven in blazen. Dit wil hij bereiken door onder andere een online outletstore op te zetten binnen de bestaande website, online onderdelen ten behoeve van de zee- en binnenvaart te gaan verkopen en onderhoudsabonnementen voor particulieren en bedrijven aan te gaan bieden.

 

Bedrijfsovername

Drie jaar geleden zijn de verkopende partij en de heer Bonder met elkaar in contact gekomen vanuit een klantrelatie. De heer Bonder heeft namelijk een consolboot in zijn bezit. Aangezien de verkopende partij de laatste jaren zijn aandacht voornamelijk op een andere activiteit richtte en geen opvolging had voor zijn bedrijf, is er over een mogelijke overname gesproken en heeft de heer Bonder besloten om dit in 2017 te gaan realiseren met zijn bedrijf Bonder SWW Advies. De verkopende partij zal gedurende 2 jaar als achtervang en klankbord beschikbaar blijven voor de heer Bonder.

Veranderingen na overname

Naast de gebruikelijke bedrijfsvoering binnen Outboard Shop Rotterdam, zal na de overname van de heer Bonder onder andere de website up-to-date maken, een online outletstore opzetten in de bestaande website, online onderdelen ten behoeve van de zee- en binnenvaart gaan verkopen, onderhoudsabonnementen voor particulieren en bedrijven gaan aanbieden en wordt de mogelijkheid tot het verzekeren en leasen van boten aangeboden. Tevens zal men het verkoopprogramma van Outboard Shop Rotterdam herstructureren, waarbij de nadruk meer op de corebusiness komt te liggen, namelijk boten, motoren en service.

Locatie

De onderneming is gevestigd in de Waalhaven in Rotterdam en is voorzien van een eigen helling. Hiermee heeft ze de mogelijkheid om naast de verkoop van watersportartikelen (buitenboord motoren, kleine boten, boottrailers), watersport liefhebbers te faciliteren bij verkoop, aankoop, keuring en onderhoud/reparatie van motoren en boten. Ook is er de mogelijkheid voor stalling van boten. Tevens is de onderneming gesitueerd in een groot zakelijk gebied, waarbij de dienstverlening eventueel opgeschaald kan worden naar het grotere en zwaardere werk als verlengstuk van de bestaande dienstverlening.

Structuur

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname activa Outboard Shop Rotterdam € 450.000
Werkkapitaal € 125.000
Totale financieringsbehoefte € 575.000
Achtergestelde leningen € 325.000
Lening via Knab Crowdfunding € 250.000
 

Leenbedrag: € 250.000

Rente: 8%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

*De achtergestelde leningen zijn verstrekt door Bonder Holding B.V.

**De overname van de activa van Outboard Shop Rotterdam B.V. heeft begin oktober 2017 plaats gevonden. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding is voorgefinancierd door een lening van € 250.000 verstrekt door Aegon Bank. Deze lening wordt geherfinancierd door de lening die door Knab Crowdfunding verstrekt wordt.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Bonder SWW Advies B.V.
  • De leningen van Bonder Holding B.V. ter hoogte van in totaal € 325.000 worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Knab Crowdfunding. De rente wordt wel betaald.
  • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 100.000 door de heer D.J. Bonder. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Ten behoeve van de lening van Knab Crowdfunding wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer D.J. Bonder voor een bedrag van minimaal € 100.000,-. Deze is minimaal dalend en gelijk aan de looptijd van de lening via Knab Crowdfunding.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Bonder SWW Advies B.V. wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Bonder SWW Advies B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Knab Crowdfunding) 30% of lager is.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Afhankelijk van de score die D&B afgeeft, neemt Collin de leningaanvraag verder in behandeling. Dun & Bradstreet kwalificeert Bonder SWW Advies B.V. als Verhoogd risico. Bonder Holding B.V. wordt als Minimaal risico gekwalificeerd. Voor deze financiering hanteren we de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Knab Crowdfunding heeft tevens de jaarcijfers van de over te nemen partij van 2015 en 2016 in haar bezit. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

Voor het jaar 2017 wordt er door Outboard Shop Rotterdam een omzet van in totaal € 1,05 miljoen verwacht, met een bruto marge van ongeveer 27%. Dit is ongeveer gelijk aan de omzet van 2015 en 2016. Door de wijzigingen in het businessmodel na de overname van de activiteiten door Bonder SWW Advies, gecombineerd met de volledige aandacht van de eigenaar, verwacht Bonder SWW Advies met Outboard Shop Rotterdam een omzet van ongeveer € 1,15 miljoen te realiseren in 2018, met een bruto marge van 28%. De genormaliseerde cashflow is in dat jaar € 62.000 bij een aflossingsdruk van € 50.000,- (score Ruim voldoende). Voor 2019 wordt een omzetstijging naar € 1,2 miljoen verwacht, met een gelijkblijvende bruto marge. De genormaliseerde cashflow is in dat jaar naar verwachting € 52.000 bij een aflossingsdruk van € 50.000 (score Voldoende). Aangezien de Rentabiliteit van de onderneming op prognoses is gebaseerd, achten wij het passend om deze als Voldoende te kwalificeren.

Solvabiliteit

Op het moment van financieren is het risicodragend vermogen ten opzichte van het balanstotaal van Bonder SWW Advies ongeveer 56% (score Excellent) bij een balanstotaal van € 575.000,-. Het risicodragend vermogen bestaat op het moment van financieren volledig uit de € 325.000 achtergestelde lening die is verstrekt door Bonder Holding. Door de geprognosticeerde toevoeging van de winst en de aflossing van vreemd vermogen zal de solvabiliteit naar verwachting verbeteren in de jaren 2018 en 2019. Voorzichtigheidshalve achten wij het passend om de Solvabiliteit als Goed te kwalificeren.

Liquiditeit

Op het moment van financieren is de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van Bonder SWW Advies ruim 9,0 (score Excellent). Hierbij dient te worden opgemerkt dat een groot gedeelte van de vlottende activa bestaat uit de overgenomen voorraad en dat er op het moment van financieren weinig crediteuren aanwezig zijn. De vlottende passiva bestaat derhalve grotendeels uit de aflossingsdruk richting Knab Crowdfunding. Per ultimo 2018 zal de current ratio naar verwachting ongeveer 3,0 zijn (score Excellent), waarbij de vlottende passiva voornamelijk uit crediteuren en aflossingsdruk richting Knab Crowdfunding bestaat en de vlottende passiva voornamelijk uit voorraad bestaat. Wij achten vooralsnog het passend om de liquiditeit van Bonder SWW Advies als Goed te kwalificeren.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Voldoende
  • Solvabiliteit: Goed
  • Liquiditeit: Goed
  • Overall: Ruim Voldoende