Samenvatting

Maritiem Training Centre (MTC) is de marktleider op het gebied van het verzorgen van (verplichte) maritieme trainingen en opleidingen voor met name de offshore industrie en zeevaart. MTC maakt hierbij gebruik van een eigentijds en uniek concept door gebruik te maken van vernieuwende simulatoren.

De onderneming vraagt een tweede vervolgfinanciering aan via Knab Crowdfunding voor de uitbreiding van het aantal simulatoren op het trainingscentrum in Amsterdam, welke langdurig (15 jaar) worden verhuurd.

Als investeerder verkrijg je onder andere een eerste pandrecht op de te financieren simulatoren. Verder worden er door de grootaandeelhouder (zakelijk) en indirect aandeelhouder (particulier) materiële borgtochten afgegeven.

Logo

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 720.000. Hiervan wordt € 200.000 uit eigen middelen ingebracht door MTC. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 520.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van MTC Amsterdam vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet noteert een laag risico voor deze onderneming. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn MTC Amsterdam B.V., MTC Holding B.V. en MTC Rotterdam B.V. In aanvulling op de verpanding van de te financieren simulator geeft een vermogende holding een zakelijke borgstelling af van € 250.000. Tevens geeft de grootaandeelhouder een persoonlijke borgstelling van € 250.000. Beide borgstellingen hebben op dit moment materiële waarde.

Leendoel

De financiering is benodigd om Amsterdam uit de rusten met de volgende twee vernieuwende simulatoren: een reddingsboot simulator en een simulator voor brandbestrijding aan boord. Met de reddingsboot simulator wordt een breed scala aan levensechte scenario’s beoefend: van het schip verlaten tot het overzetten van passagiers en/of medebemanningsleden aan boord van een offshore rescue vessel. De simulator voor brandbestrijding is tevens voorzien van een systeem om uitstoot van brandgassen te minimaliseren en hiermee het milieu zo min mogelijk te belasten.

Ondernemer

OndernemerDe Managing Director van MTC is Bas Gloudemans. Bas is actief in de wereld van veiligheidstrainingen sinds de jaren ‘90. De klanten van MTC zijn voornamelijk startende en bestaande training aanbieders. Hij wordt hierbij ondersteund door de groot aandeelhouder, die na zijn technische studie aan de zeevaartschool een wereldwijd netwerk van veiligheidstrainingscentra heeft opgebouwd, alvorens hij deze onderneming verkocht aan het Deense bedrijf Falck A.S. in 2007. In 2012 is hij MTC Amsterdam gestart. Een vernieuwend training concept, gericht op het efficiënt en competentiegericht trainen van mensen in de offshore en maritieme sector.

Onderneming

MTC bouwt aan een netwerk van trainingscentra voor de offshore (olie & gas, windenergie) en maritieme sector. Het eerste trainingscentrum is in Amsterdam gebouwd in 2013-2014 en is een voorbeeld van een modern assessment center. MTC verhuurt simulatoren, training equipment en turn key training centra aan bestaande, gevestigde training aanbieders. Het training centrum in Amsterdam is erop gericht om kennis en vaardigheden op het gebied van veiligheid en noodsituaties te kunnen toetsen. De recente goedkeuring voor de nieuwe simulatoren van verschillende overheidsorganisaties en brancheverenigingen uit de offshore en scheepvaart heeft ervoor gezorgd dat simulatoren als aanvulling op de traditionele verplichte veiligheidstrainingen ingezet kunnen worden.

Simulatoren, zoals die al in de vliegtuigindustrie gangbaar zijn, bootsen de praktijk levensecht na. Deze nieuwe technieken vervangen de traditionele klaslokaal gerichte trainingen. Amsterdam zal worden uitgerust met twee vernieuwende simulatoren. Een reddingsboot simulator, waarmee een breed scala aan levensechte scenario’s beoefend wordt, van schip verlaten tot het overzetten van passagiers en/of medebemanningsleden aan boord van een offshore rescue vessel en een simulator voor brandbestrijding aan boord. Deze laatste is tevens voorzien van een systeem om uitstoot van brandgassen te minimaliseren en hiermee het milieu zo min mogelijk te belasten.

Na de flagship store van Falck in Amsterdam uitgerust te hebben met de simulatoren, welke separaat zijn verhuurd aan deze partij, zal dit concept in het wereldwijde netwerk van MTC verder worden uitgerold. MTC is op dit gebied de absolute marktleider en faciliteert opleidingscentra overal ter wereld.

Specifieke branche- en ondernemingsrisico's

  • Er bestaat een mogelijk continuïteitsrisico als gevolg van plotseling veranderende regelgeving in de vereisten voor de trainingen. De kans dat dit risico zich voordoet is klein, daar regelgeving tot stand komt door verschillende belangenorganisaties in vele landen. Niet alleen de totstandkoming van deze regelgeving duurt lang, maar de veranderingen hierin nog langer.
  • Daarnaast zou een afname van het aantal cursisten een risico kunnen vormen. Dit risico is echter beperkt vanwege de huidige groei van het transport over water, het toerisme (cruiseschepen) en de offshore-industrie (olie en gas, windenergie).

Structuur

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Simulator voor brandbestrijding aan boord € 200.000
Reddingsboot Simulator  € 329.000
Software scenario’s voor klanten € 170.000
Installatie & ingebruikname € 15.500
Opleiden van trainers € 5.500
Totale investering € 720.000
Eigen inbreng uit cashflow € 200.000
Lening via Knab Crowdfunding € 520.000
 

Leenbedrag: € 520.000

Rente: 7%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Voorwaarden bestaande financieringen

Knab Crowdfunding

In september 2017 heeft Maritime Training Centre Amsterdam B.V. een eerste crowdfund campagne via Knab Crowdfunding succesvol afgerond voor een leenbedrag van € 520.000 met een rente van 7,0% en een looptijd van 60 maanden. Alle maandtermijnen zijn tot dusverre correct nagekomen. Voor deze lening is onder andere een persoonlijke en een zakelijke borgstelling afgegeven.

Rabobank

Verder is er nog een bestaande financiering bij de Rabobank met een totale openstaande schuld per ultimo 2017 van € 450.000 met een jaarlijkse aflosverplichting van € 300.000. Voor deze lening is onder andere een eerste hypotheek op een shortsea schip gevestigd en zijn er borgstellingen afgegeven.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Maritime Training Centre Holding B.V., Maritime Training Centre Rotterdam B.V. en Maritime Training Centre Amsterdam B.V.
  • Er wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven voor € 250.000 door de grootaandeelhouder. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Een vermogende holding geeft een zakelijke borgstelling af voor € 250.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De te financieren simulator wordt verpand in eerste verband aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Afhankelijk van de score die D&B afgeeft, neemt Collin de leningaanvraag verder in behandeling. Dun & Bradstreet kwalificeert MTC Holding B.V. en MTC Amsterdam B.V. als Laag risico. MTC Rotterdam wordt door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met de score Verhoogd risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de kwalificatie Laag risico, gelijk aan de score van MTC Amsterdam B.V.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is op het niveau van MTC Amsterdam en is mede gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2016 en de prognoses voor de jaren 2017 en 2018 van MTC Amsterdam B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

De omzet bestaat uit de exploitatie van het trainingscentrum in Amsterdam, welke langdurig (15 jaar) verhuurd wordt aan het Deense concern Falck A.S. De omzet bestaat voor meer dan 70% uit deze huurstroom. In 2016 is er een omzet gerealiseerd van € 923.000. De operationele kasstroom komt uit op € 434.000 met een netto cashflow overschot van € 134.000 (score Ruim voldoende). Voor 2017 is de verwachting dat de omzet zal stijgen naar € 1.058.000. Oorzaak van deze omzetstijging is de ingebruikname en verhuur van de door Knab Crowdfunding gefinancierde simulatoren eerder dit jaar. De verwachte operationele kasstroom komt uit op € 393.000 met een verwacht netto cashflow overschot van € 47.000 (score Ruim voldoende). Voor 2018 en 2019 is de verwachting dat de stabiele exploitatie zich voort zal zetten. Zonder rekening te houden met de verdere verwachte groei in de komende jaren beoordelen wij de Rentabiliteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit

Door de winstgevende exploitatie binnen MTC Amsterdam B.V. is er sprake van een groeiend eigen vermogen. De solvabiliteit per ultimo 2016 bedraagt 72% op een balanstotaal van circa € 4.400.000 (score Excellent). De verwachting is dat de solvabiliteit per ultimo 2017 verder zal stijgen naar bijna 80% op een verwacht balanstotaal van € 4.100.000 (score Excellent). De actiefzijde van de balans bestaat voor meer dan driekwart uit het trainingscentrum in Amsterdam (materieel vast actief) welke langdurig verhuurd wordt. Wij beoordelen de Solvabiliteit op Excellent.

Liquiditeit

Omdat de exploitatie voor een belangrijk gedeelte bestaat uit een verhuurconstructie zijn wij voor de beoordeling van de Liquiditeit uitgegaan van de Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Deze ratio wordt berekend door de inkomsten te delen door de rente- en aflossingsverplichtingen waaruit de betalingscapaciteit blijkt (norm is 1,1 of hoger). De DSCR voor MTC Amsterdam komt voor 2017 uit op 1,4 en voor 2017 op 1,1. Mede op basis van deze ratio’s beoordelen wij de Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
  • Solvabiliteit: Excellent
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Ruim Voldoende