Samenvatting

Maritime Training Centre Amsterdam (MTC) is een bouwer van volledig ingerichte en uitgeruste veiligheidstrainingcentra die zich richten op het verzorgen van (verplichte) maritieme trainingen en opleidingen voor de offshore industrie en zeevaart. Iedereen die werkzaam is op zee in de offshore (olie & gas, windenergie) en maritieme sector is verplicht deze specifieke veiligheidstrainingen te volgen.

In Amsterdam staat de “flagship store” van MTC, die voor een periode van 15 jaar aan Falck A.S. is verhuurd. Op deze locatie worden in aanvulling op de bestaande mogelijkheden moderne simulatoren geïntroduceerd die een vast onderdeel uitmaken van de trainingen. Dit alles in samenwerking met de huidige huurder van het centrum (Falck A.S.) en de brancheorganisaties voor olie & gas en scheepvaart.

MTC bouwt thans voor en aan een netwerk van trainingscentra daarbij gebruik makend van nieuwe technieken. Hiermee zorgt het bedrijf ervoor dat de cursussen en opleidingen die daarmee gegeven worden ook door overheidsinstanties worden geaccepteerd en waar mogelijk geaccrediteerd. De tijd die cursisten aan trainingen besteden is kostbaar. MTC richt zich op het vergroten van de effectiviteit en verkorten van de trainingsduur van verplichte trainingen/cursussen. In samenwerking met de klanten ontwikkelt MTC trainingsmethodieken en bijbehorende apparatuur en uitrusting tot volledige centra aan toe in binnen en buitenland.

Logo

Financierings-behoefte

Voor de - eerste in Nederland goedgekeurde - simulator is een aanvullende investering nodig van € 720.000. Hiervan wordt € 200.000 ingebracht door MTC. Deze simulator maakt een integraal onderdeel uit van het trainingscentrum in Amsterdam en wordt voor dezelfde condities als de rest van het trainingscentrum aan Falck A.S. verhuurd. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 520.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van MTC Amsterdam vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet noteert een laag risico voor deze onderneming. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn MTC Amsterdam B.V., MTC Holding B.V. en MTC Rotterdam B.V. In aanvulling op de verpanding van de te financieren simulator geeft een vermogende holding een zakelijke borgstelling af van € 250.000. Tevens geeft de grootaandeelhouder een persoonlijke borgstelling van € 250.000. Beide borgstellingen hebben op dit moment materiële waarde.

Leendoel

De financiering wordt ingezet om een reddingsboot simulator en een advanced fire fighting simulatie op te zetten. In de offshore of maritieme sector zijn veiligheidstrainingen verplicht. MTC gaat met behulp van moderne simulatoren deze trainingen verder ontwikkelen. Door gebruik van simulatoren wordt de trainingstijd effciënter benut en tevens inhoudelijk op een hoger niveau gebracht. Dit concept is uniek in de wereld en is reeds voor een periode van 15 jaar verhuurd aan Falck A.S., de huurder van het trainingscentrum in Amsterdam.

Ondernemer

OndernemerDe Managing Director van MTC is Bas Gloudemans. Bas is actief in de wereld van veiligheidstrainingen sinds de jaren ‘90. De klanten van MTC zijn voornamelijk startende en bestaande training aanbieders. Hij wordt hierbij ondersteund door de groot aandeelhouder, die na zijn technische studie aan de zeevaartschool een wereldwijd netwerk van veiligheidstrainingscentra heeft opgebouwd, alvorens hij deze onderneming verkocht aan het Deense bedrijf Falck A.S. in 2007. In 2012 is hij MTC Amsterdam gestart. Een vernieuwend training concept, gericht op het efficiënt en competentiegericht trainen van mensen in de offshore en maritieme sector.

Onderneming

MTC bouwt aan een netwerk van trainingscentra voor de offshore (olie & gas, windenergie) en maritieme sector. Het eerste trainingscentrum is in Amsterdam gebouwd in 2013-2014 en is een voorbeeld van een modern assessment center. MTC verhuurt simulatoren, training equipment en turn key training centra aan bestaande, gevestigde training aanbieders. Het training centrum in Amsterdam is erop gericht om kennis en vaardigheden op het gebied van veiligheid en noodsituaties te kunnen toetsen. De recente goedkeuring voor de nieuwe simulatoren van verschillende overheidsorganisaties en brancheverenigingen uit de offshore en scheepvaart heeft ervoor gezorgd dat simulatoren als aanvulling op de traditionele verplichte veiligheidstrainingen ingezet kunnen worden.

Simulatoren, zoals die al in de vliegtuigindustrie gangbaar zijn, bootsen de praktijk levensecht na. Deze nieuwe technieken vervangen de traditionele klaslokaal gerichte trainingen. Amsterdam zal worden uitgerust met twee vernieuwende simulatoren. Een reddingsboot simulator, waarmee een breed scala aan levensechte scenario’s beoefend wordt, van schip verlaten tot het overzetten van passagiers en/of medebemanningsleden aan boord van een offshore rescue vessel en een simulator voor brandbestrijding aan boord. Deze laatste is tevens voorzien van een systeem om uitstoot van brandgassen te minimaliseren en hiermee het milieu zo min mogelijk te belasten.

Na de flagship store van Falck in Amsterdam uitgerust te hebben met de simulatoren, welke separaat zijn verhuurd aan deze partij, zal dit concept in het wereldwijde netwerk van MTC verder worden uitgerold. MTC is op dit gebied de absolute marktleider en faciliteert opleidingscentra overal ter wereld.

Structuur

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Advanced fire fighting simulator € 200.000
Lifeboat Simulator  € 329.000
Software scenario’s voor klanten € 170.000
Installatie & ingebruikname € 15.500
Opleiden van trainers € 5.500
Totale investering € 720.000
Eigen inbreng uit cashflow € 200.000
Lening via Knab Crowdfunding € 520.000
 

Op dit moment is er nog een bestaande financiering bij de Rabobank met een totale openstaande schuld van € 475.000 met een jaarlijkse aflosverplichting van € 300.000. Deze financiering zal in 2018 volledig worden afgelost. De Rabobank heeft hierbij de gebruikelijke zekerheden. Desondanks krijgen de investeerders via Knab Crowdfunding het 1e pandrecht op de te financieren simulatoren.

Leenbedrag: € 520.000

Rente: 7%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Specifieke branche- en ondernemingsrisico's

  • Er bestaat een mogelijk continuïteitsrisico als gevolg van plotseling veranderende regelgeving in de vereisten voor de trainingen. De kans dat dit risico zich voordoet is klein, daar regelgeving tot stand komt door verschillende belangenorganisaties in vele landen. Niet alleen de totstandkoming van deze regelgeving duurt lang maar de veranderingen hierin nog langer.
  • Daarnaast zou een afname van het aantal potentiële cursisten een risico kunnen inhouden. Dit risico is echter beperkt vanwege de huidige groei van het transport over water, het toerisme (cruiseschepen) en de offshore-industrie (olie & gas, windenergie).

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn MTC Amsterdam B.V., MTC Holding B.V. en MTC Rotterdam B.V.
  • Er wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven ter hoogte van € 250.000 door de grootaandeelhouder. Deze heeft op dit moment materiële waarde.
  • Een vermogende holding geeft een zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 250.000. Deze heeft op dit moment materiële waarde.
  • De te financieren simulator wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Afhankelijk van de score die D&B afgeeft, neemt Collin de leningaanvraag verder in behandeling. Zowel MTC Holding B.V. als MTC Amsterdam B.V. worden door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met een Laag risico. MTC Rotterdam B.V. krijgt de kwalificatie Verhoogd risico. Voor deze aanvraag wordt de kwalificatie van de aanvragende werkmaatschappij MTC Amsterdam gehanteerd, ofwel Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is mede gebaseerd op de door de accountant opgestelde definitieve jaarcijfers 2016 en de prognoses voor de jaren 2017 en 2018 van MTC Amsterdam B.V. De overall Collin Credit Score bedraagt Ruim Voldoende.

Rentabiliteit

De omzet betreft de exploitatie van de trainings-praktijkruimte in Amsterdam-Noord, waarin o.a. een groot bassin is geïnstalleerd en een installatie met een reddingsboot, die in het bassin te water kan worden gelaten. De cursussen voor het gebruik van reddingsboten worden wereldwijd verzorgd door het Deense concern Falck, dat een vijftienjarig huurcontract met MTC heeft afgesloten voor het gebruik van het trainingscentrum in Amsterdam. Mede door de ingebruikname en de separate verhuur van de simulator zal de omzet over 2016 van € 922.747 stijgen naar een verwachte €1.058.000 over 2017 en verder over 2018 en 2019. De cashflow bedroeg over 2016 € 433.338 en is voor 2017 geprognosticeerd op € 393.000. Deze is ruimschoots voldoende voor de totale aflossingsverplichtingen van € 346.000. Zonder rekening te houden met de verdere verwachte groei in de komende jaren wordt rentabiliteitsscore behoudend gekwalificeerd als Ruim voldoende.

Solvabiliteit

Het eigen vermogen laat door de positieve rentabiliteitsontwikkeling een mooie groei zien van 66% per ultimo 2015 (balanstotaal € 4.670.000) naar 72% eind 2016 (balanstotaal € 4.400.000) naar een verwacht percentage van 79% eind 2017 (balanstotaal € 4.100.000). Het materieel vast actief bestaat voornamelijk uit het trainingscentrum in Amsterdam. De Collin Creditscore komt voor de solvabiliteit op de score Excellent.

Liquiditeit

Wanneer we uitgaan van de current ratio voor de liquiditeit zou deze voor 2017 uitkomen op 0,3 (Matig). In dit geval is er echter sprake van een verhuurconstructie met Falck. In MTC Amsterdam B.V. komen daardoor nauwelijks vlottende activa voor en is een berekening van de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) nauwelijks representatief. Om deze reden hebben we voor de liquiditeit in deze financieringsaanvraag de zogenaamde Debt Service Coverage Ratio (DSCR) meegewogen in de beoordeling. Deze ratio wordt berekend door de inkomsten te delen door de rente en aflossingsverplichtingen. De betalingscapaciteit is ruim voldoende wanneer deze gelijk aan of groter dan 1,1 is. Voor 2016 komt deze bij MTC Amsterdam B.V. uit op 1,4 en voor 2017 is de DSCR 1,1. Op basis van deze ratio’s zijn wij tot de liquiditeitsscore Voldoende gekomen.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
  • Solvabiliteit: Excellent
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Ruim Voldoende