Samenvatting

Maritime Training Centre Amsterdam (hierna: MTC) is de marktleider op het gebied van het verzorgen van (verplichte) maritieme trainingen en opleidingen voor met name de offshore industrie en zeevaart. MTC maakt hierbij gebruik van een eigentijds en uniek concept door gebruik te maken van vernieuwende simulatoren. Dit doet zij na twee eerdere succesvolle campagnes via Knab Crowdfunding waarbij de verplichtingen correct worden nagekomen. Voor deze simulator is de huurder een van de oudste trainingscentra in het zuiden van het land.

De onderneming vraagt een nieuwe objectfinanciering aan voor de verdere uitbreiding van het aantal verhuurde simulatoren. Voor deze simulator is de huurder een van de oudste trainingscentra in Nederland. Zij gaan een leaseovereenkomst aan met MTC voor een periode van zeven jaar. Jij als investeerder verkrijgt onder andere een eerste pandrecht op de te financieren simulatoren. Verder worden er door de grootaandeelhouder (zakelijk) en indirect grootaandeelhouder (particulier) materiele borgtochten van samen € 500.000

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 720.000. Hiervan is reeds € 200.000 uit eigen middelen ingebracht door MTC. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 520.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van MTC Amsterdam vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een score Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn MTC Holding B.V., MTC Rotterdam B.V. en MTC Amsterdam B.V. De te financieren simulator wordt verpand in 1ste verband aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Verder wordt er een zakelijke borgstelling afgegeven ter hoogte van € 250.000 door Hyperion Investments B.V. (grootaandeelhouder) die op dit moment volledig materieel is. Ook de persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 250.000 door de ondernemer is momenteel volledig materieel.

Leendoel

De financiering is benodigd om een bestaand trainingscentrum in het zuiden van het land uit de rusten met een set van vernieuwende simulatoren: een reddingsboot simulator en een simulator voor brandbestrijding aan boord. Met de reddingsboot simulator wordt een breed scala aan levensechte scenario’s geoefend: van het schip verlaten tot het overzetten van passagiers en/of medebemanningsleden aan boord van een offshore rescue vessel. De simulator voor brandbestrijding is ook voorzien van een systeem om uitstoot van brandgassen te minimaliseren en hiermee het milieu zo min mogelijk te belasten.

Lessee van de simulator

Met de nieuwe lessee (huurder) is al een meerjarige leaseovereenkomst afgesloten voor een periode van 7 jaar waarbij het trainingscentrum als lessee is opgenomen en MTC Amsterdam B.V. als lessor. Het trainingscentrum is een van de oudste trainingscentra in het zuiden van het land en is zich inmiddels ook gaan richten op de windmolenindustrie. Inmiddels hebben zij een tweede centrum in Nederland geopend. Geheel in lijn met deze ontwikkeling past de integratie van cursussen met behulp van een simulator. Het gerenommeerde trainingscentrum heeft de afgelopen jaren dan ook nauwlettend de ontwikkeling van MTC gevolgd bij de bouw van de simulatoren en wordt door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met de score Laag risico.

Ondernemers

Sinds januari 2014 is Bas Gloudemans de Managing Director van MTC. Bas is al sinds de jaren ’90 werkzaam in de wereld van veiligheidstrainingen. Hij wordt hierbij ondersteund door grootaandeelhouder Jan Hart, die na zijn technische studie aan de Zeevaartschool een wereldwijd netwerk van veiligheidscentra heeft opgebouwd. Deze onderneming is in 2007 verkocht aan het Deense bedrijf Falck A.S. In 2012 is Jan Hart gestart met MTC Amsterdam. Een vernieuwend trainingsconcept, gericht op het efficiënt en competentiegericht trainen van mensen in de offshore en maritieme sector.

Onderneming

Algemeen

De onderneming MTC bouwt aan een netwerk van trainingscentra voor de offshore en maritieme sector. In de offshore en maritieme sector zijn veiligheidstrainingen verplicht. MTC gaat met behulp van moderne simulatoren deze trainingen verder ontwikkelen. Door gebruik van simulatoren wordt de trainingstijd efficiënter benut en inhoudelijk op een hoger niveau gebracht. Dit concept is uniek in de wereld.

Het trainingscentrum in Amsterdam

Het eerste trainingscentrum is in 2014 gebouwd in Amsterdam. Dit is een voorbeeld van een modern assessment center. MTC verhuurt simulatoren, training equipment en turn key training centra aan bestaande, gevestigde aanbieders van trainingen. Het trainingscentrum is gevestigd in Amsterdam-Noord waarin onder andere een groot waterbassin is geïnstalleerd en een installatie met een reddingsboot die in het bassin te water kan worden gelaten. De cursussen voor het gebruik van de reddingsboten worden verzorgd door het Deense concern Falck, dat een vijftienjarig huurcontract heeft afgesloten voor het gebruik van het trainingscentrum.

Een levensechte manier van trainen

MTC Amsterdam is erop gericht om kennis en vaardigheden op het gebied van veiligheid en noodsituaties te kunnen toetsen. De recente goedkeuring voor de nieuwe simulatoren van verschillende overheidsorganisaties en brancheverenigingen uit de offshore en scheepvaart heeft ervoor gezorgd dat simulatoren als aanvulling op de traditionele verplichte veiligheidstrainingen ingezet kunnen worden. Simulatoren, zoals die in de vliegtuigindustrie al gangbaar zijn, bootsen de praktijk levensecht na. Deze nieuwe technieken vervangen de traditionele klaslokaal gerichte trainingen.

MTC: marktleider in een niche branche

De klanten van MTC zijn voornamelijk bestaande aanbieders van trainingen. Na de flagship store in Amsterdam uitgerust te hebben met de simulatoren, die ook verhuurd zijn aan Falck en mede gefinancierd zijn via Knab Crowdfunding, zal dit concept in het wereldwijde netwerk van MTC verder worden uitgerold. MTC is op dit gebied de absolute marktleider en faciliteert opleidingscentra over de gehele wereld.

Structuur

De onderneming wordt in een meervoudige B.V. structuur geëxploiteerd.

 

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

simulator voor brandbestrijding aan boord € 200.000
reddingsboot simulator € 329.000
software € 170.000
installatie & ingebruiksname € 15.500
opleiden van trainers € 5.500
totale investeringsbehoefte € 720.000
eigen inbreng € 200.000
lening via Knab Crowdfunding € 520.000

Leenbedrag: € 520.000

Rente: 7%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Eerdere financieringen Knab Crowdfunding

In oktober 2017 en januari 2018 heeft MTC Amsterdam B.V. een eerste en tweede crowdfund campagne via Knab Crowdfunding succesvol afgerond voor elk een leenbedrag van € 520.000 met een rente van 7,0% en een looptijd van 60 maanden. De maandtermijnen van beide leningaanvragen worden correct nagekomen. Het betreffen objectfinancieringen waarbij een eerste pandrecht geldt voor het te financieren object. Naast het pandrecht op het te financieren object zijn er gelijke borgstellingen afgegeven als voor deze financiering gelden.

Rabobank

Bij de vorige tranches (1 en 2) was er nog een lopende financiering bij de Rabobank met een jaarlijkse aflosverplichting van € 300.000. Deze lening is per oktober 2018 volledig afgelost en de Rabobank heeft de hieraan gevestigde zekerheden vrijgegeven. Door de aflossing van deze lening ontstaat er € 300.000 aan extra afloscapaciteit binnen de onderneming. Daarnaast betekent dit dat Knab Crowdfunding inmiddels de enige, externe financier is binnen de onderneming.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteuren zijn Maritime Training Centre Holding B.V., Maritime Training Centre Rotterdam B.V. en Maritime Training Centre Amsterdam B.V.
  • De te financieren simulator wordt verpand in eerste verband aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • De ondernemer geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. In de bepaling van de materialiteit hebben wij rekening gehouden met de al afgegeven borgstellingen.
  • Hyperion Investments B.V. (door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met de score Laag risico) geeft een zakelijke borgstelling af voor € 250.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. In de bepaling van de materialiteit hebben wij rekening gehouden met de al afgegeven borgstellingen.

Dun & Bradstreet

Knab Crowdfunding werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert MTC Holding B.V. en MTC Amsterdam B.V. met de score Laag risico. MTC Rotterdam B.V. wordt gekwalificeerd met de score Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de kwalificatie Laag risico, gelijk aan de score van MTC Amsterdam B.V.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is opgesteld op het niveau van MTC Amsterdam B.V. en is mede gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2016 en 2017, interne jaarcijfers tot en met 31-8-2018 en de prognoses voor de komende jaren. Verder hebben we voor de financiële analyse onder andere de vennootschappelijke jaarcijfers beoordeeld van MTC Holding B.V., MTC Rotterdam B.V. en Hyperion Investments B.V. alsmede een consolidatiestaat van MTC Holding B.V. en de geconsolideerde jaarrekening van Hyperion Investments B.V. De Collin Credit Score is opgesteld op het niveau van MTC Amsterdam B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

De omzet bestaat uit de exploitatie van een trainingscentrum in Amsterdam dat langdurig (15 jaar) verhuurd wordt aan het Deense concern Falck Safety Services. De omzet bestaat voor bijna 70% uit deze huurstroom. De overige omzet betreft de verhuur van de diverse simulatoren aan Falck Safety Services en vanaf 2019 ook aan een gerenommeerd trainingscentrum in het zuiden van het land.

In 2017 is een omzet gerealiseerd van € 761.000. Deze omzet is lager dan bij de vorige 2 tranches is geprognosticeerd, omdat de simulatoren pas in 2018 in gebruik zijn genomen. Wel zijn in 2017 ontwikkelingskosten gemaakt voor de simulatoren die vanuit fiscaal oogpunt niet worden geactiveerd. Hierdoor bedraagt de operationele cashflow in 2017 € 138.000. Mede door de eerste financiering van Knab Crowdfunding is er sprake van een positief netto cashflowoverschot.

In 2018 bedraagt de verwachte omzet in de prognose € 1.021.000. Oorzaak van deze omzetstijging zijn de ingebruikname en verhuur van de door Knab Crowdfunding gefinancierde simulatoren die inmiddels alle operationeel zijn. Door deze ingebruikname ontstaan er winsten die een positieve invloed hebben op de rentabiliteit van de onderneming. De interne cijfers tot en met 31-8-2018 laten zien dat de prognose 2018 uiterst conservatief is opgesteld. De gerealiseerde omzet tot en met 31-8-2018 bedraagt namelijk € 965.000. In de defensieve prognose komt het netto cashflowoverschot uit op € 97.000. Ook in 2018 zijn ontwikkelingskosten gemaakt die direct als kostenpost zijn opgenomen en dus niet zijn geactiveerd.

Voor 2019 ontstaat extra afloscapaciteit binnen de onderneming, omdat de aflossingsverplichting aan de Rabobank van € 300.000 is komen te vervallen door algehele aflossing. De geprognosticeerde omzet wordt onderbouwd met meerjarige leasecontracten waardoor er sprake is van kwalitatieve omzet. Het verwachte netto cashflow overschot in 2019 komt uit op € 122.000 bij een gelijkblijvende omzet aan die van 2018. Wij beoordelen de Rentabiliteit met de score Ruim voldoende.

Solvabiliteit

Per ultimo 2017 bedraagt het eigen vermogen 78% op een balanstotaal van € 4.077.000 (score Excellent). De verwachting is dat de solvabiliteit verder zal stijgen door de toevoeging van de verwachte winsten binnen de onderneming. De actiefzijde van de balans bestaat voor meer dan driekwart uit het trainingscentrum in Amsterdam (materieel vast actief) dat langdurig verhuurd wordt. Wij beoordelen de Solvabiliteit voorzichtigheidshalve met de score Goed.

Liquiditeit

De exploitatie van MTC Amsterdam B.V. bestaat grotendeels uit de verhuuractiviteiten van een maritiem trainingscentrum en van simulatoren. De verhuur vindt plaats via een leaseconstructie en er zijn langlopende leaseovereenkomsten (langer dan 5 jaar) van toepassing met gegoede partijen. Door dit verdienmodel is sprake van kwalitatieve omzet van doorlopende aard (recurring). Daarnaast komt extra liquiditeit vrij doordat de langlopende lening van de Rabobank volledig is afgelost in 2018. Deze lening kende een jaarlijkse aflosverplichting van € 300.000. De current ratio (vlottende activa/ vlottende passiva) bedraagt in 2017 5,2 en ook voor de komende jaren blijft deze ruimschoots boven de 2. Wij beoordelen de Liquiditeit met de score Ruim voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
  • Solvabiliteit: Goed
  • Liquiditeit: Ruim Voldoende
  • Overall: Ruim Voldoende