Samenvatting

Montagebedrijf Anton Bruggeman levert ambachtelijk vakmanschap op het gebied van centrale verwarming, dakbedekking, loodgieterswerk, elektra, luchtbehandeling en sanitair. Anton Bruggeman is als ervaren installateur en loodgieter primair actief in de omgeving van Gorssel, Deventer, Eefde en Epse. Men heeft in Gorssel sinds drie jaar de beschikking over een winkelpand, waar relaties hun badkamer kunnen samenstellen en additionele producten kunnen kopen. De financiering, volledig gedekt door een eerste hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand, wordt gebruikt voor de aankoop van het bedrijfspand.

Financierings-behoefte

De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 150.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 825 en een slottermijn van € 101.325.. Dit betekent dat gedurende de looptijd € 48.675 wordt afgelost. Je investering wordt voor 1/3 gedurende de looptijd afgelost en 2/3 eenmalig aan het einde van de looptijd. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van Montagebedrijf Anton Bruggeman vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert vof Montagebedrijf Anton Bruggeman als Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is vof Montagebedrijf Anton Bruggeman, met als vennoten de heer A.H. Bruggeman en echtgenote mevrouw A. Bruggeman – Peters. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Een uiteenzetting en toelichting vind je onder het kopje 'Zekerheden & voorwaarden'.

Leendoel

De lening via Knab Crowdfunding wordt gebruikt voor de aankoop van het winkelpand, gelegen nabij het centrum van Gorssel aan de Nijverheidstraat 7.

Ondernemer

Anton Bruggeman (59 jaar) is technisch geschoold op de lagere technische school (lts). Vanuit de schoolbanken heeft hij het installatie- en loodgietersvak geleerd. Anton is via de brancheorganisatie gecertificeerd om praktijklessen te geven in het voortgezet onderwijs. Anton is voornamelijk verantwoordelijk voor alle technische werkzaamheden en houdt zich daarnaast bezig met de verkoop, onder andere in de showroom.

Annelies Bruggeman - Peters (56 jaar) heeft de agrarische school gevolgd. Annelies houdt zich primair bezig met de administratie. Daarnaast is ze ook verantwoordelijk voor de verkoop, waarbij Annelies dagelijks in de showroom aanwezig is.

Onderneming

Algemeen

Montagebedrijf Anton Bruggeman levert ambachtelijk vakmanschap op het gebied van centrale verwarming, dakbedekking, loodgieterswerk, elektra, luchtbehandeling en sanitair. Als ervaren installateur en loodgieter is het bedrijf primair actief in de omgeving van Gorssel, Deventer, Eefde en Epse. Men heeft in Gorssel sinds drie jaar de beschikking over een winkelpand met daarin de showroom voor sanitair, waar relaties hun badkamer kunnen samenstellen en additionele producten kunnen kopen. Indien noodzakelijk worden derden ingeschakeld voor noodzakelijke werkzaamheden, zoals tegelzetters.

Men richt zich op twee verdienmodellen (al dan niet in combinatie), te weten de verkoop van sanitair via de showroom en de montage- en loodgieterswerkzaamheden. Met name de verkoop van sanitair via de showroom is de grootste generator van de omzet.

Historie

Anton Bruggeman heeft na het afronden van zijn technische opleiding montagewerkzaamheden gedaan in het bedrijf van zijn broer. In 2005 zijn Anton en Annelies voor zichzelf begonnen. Het echtpaar heeft het bedrijf gevormd tot het huidige montagebedrijf. Anton en Annelies hebben nu de mogelijkheid om het huidige winkelpand wat wordt gehuurd aan te kopen.

Visie

Het doel is om een stabiel bedrijf te hebben en te houden, mede door het uitsluitend werken met familieleden, dat zich onderscheidt door persoonlijke aandacht en service. Dit onderscheidt het montagebedrijf van de grote spelers in de markt, waarbij lokale focus het belangrijkste speerpunt is.

Markt

Het montagebedrijf richt zich met name op de particuliere markt in de omgeving van Gorssel, Deventer, Eefde en Epse. Hierbij wordt er veel aandacht gelegd op de technische ontwikkelingen vanuit de behoefte van de klant. Daarnaast richt men zich steeds meer op het bieden van duurzame oplossingen. De inkoop loopt via de Technische Unie, waarmee een goede relatie wordt onderhouden.

Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de verkoop, waarbij nieuwe (particuliere) klanten veelal via referenties en lokale bekendheid bij het montagebedrijf terecht komen. In tegenstelling tot het verleden (crisis) is er op dit moment voldoende werk in de particuliere markt, tegen acceptabele marges. De zoon van Anton en Annelies zal komende zomer een deel van de verkoop voor zijn rekening gaan nemen.

Structuur

 

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop winkelpand € 205.000
Bijkomende kosten € 5.000
Totale investeringsbehoefte € 210.000
Achtergestelde lening € 60.000
Lening via Knab Crowdfunding € 150.000

Leenbedrag: € 150.000

Rente: 7,5%

Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 825 en een slottermijn van € 101.325.

Overige financieringen

vof Montagebedrijf Anton Bruggeman heeft een zakelijke lening bij de Rabobank van € 94.000 en een rekening-courant krediet van € 40.000. Als zekerheden zijn de vlottende activa verpand en is er een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd op het woonhuis (Kloosterweg 15, te Gorssel) ten behoeve van de Rabobank. De ondernemer heeft in dit geval de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum, de Knab Crowdfunding lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van drie maanden. .

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is vof Montagebedrijf Anton Bruggeman, met als vennoten de heer A.H. Bruggeman en mevrouw A. Bruggeman – Peters. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers positief, gezien de overwaarde op het woonhuis.
  • De lening van een kennis van de ondernemers ter hoogte van € 60.000 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Op de achtergestelde lening mag worden afgelost indien het netto cashflowoverschot positief blijft en de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) tenminste 1,2 bedraagt. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van vof Montagebedrijf Anton Bruggeman wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000 op het winkelpand aan de Nijverheidstraat 7, te Gorssel (appartementsrecht), verkregen ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. De WOZ waarde is in 2018 bepaald op € 197.000, waardoor deze inschrijving volledig materieel is.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). De D&B Rating wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. Dun & Bradstreet kwalificeert vof Montagebedrijf Anton Bruggeman met een Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers 2016 en concept jaarcijfers van 2017. Daarnaast is de score gebaseerd op de realisatie van de eerste vier maanden in 2018 en de prognoses voor 2018 en 2019. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

In 2016 realiseerde Montagebedrijf Anton Bruggeman een omzet van € 240.000 en een winst voor privé onttrekkingen van € 20.000. In 2017 heeft het montagebedrijf een omzet gerealiseerd van € 220.000. Problematiek met personeel (waaronder langdurige ziekte) heeft geleid tot een negatieve genormaliseerde cashflow van € 11.000. Inmiddels heeft men dit om weten te buigen en is de positieve lijn weer opgepakt. Dit wordt ondersteund door de cijfers in de eerste vier maanden in 2018. In deze periode is er een omzet gerealiseerd van € 77.000, bij een brutomarge van 58%. De cashflow voor privé komt daarmee uit op € 26.000 en ligt daarmee in lijn van de prognoses voor 2018.

In 2018 wordt er, mede gezien de behaalde resultaten in de eerste vier maanden, een omzet verwacht van € 225.000 met een genormaliseerde cashflow van € 32.000. Dit is voldoende voor het nakomen van de financiële verplichtingen. In 2019 wordt er omzet van € 230.000 begroot, wat resulteert in een genormaliseerde kasstroom van € 17.000. Wij kwalificeren de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve als Ruim voldoende.

Solvabiliteit

De solvabiliteit (inclusief achtergestelde lening van € 60.000) is ultimo 2018 geprognotiseerd op € 11.000 negatief op een balanstotaal van € 361.000. Aangezien het bedrijfspand niet is geactiveerd op de balans, maar onderdeel uitmaakt van de totale WOZ waarde én gezien de gekozen rechtsvorm, zijn de privé bezittingen en schulden meegenomen in de berekening van de solvabiliteit. De overwaarde op het onroerend goed van ongeveer € 250.000 zorgt naar verwachting voor een gecorrigeerde solvabiliteit per ultimo 2018 van 37% (score Ruim voldoende). We kwalificeren de Solvabiliteit als Ruim voldoende, mede gezien de overwaarde in het onroerend goed in privé.

Liquiditeit

Inmiddels is de liquiditeitsdruk afgenomen en wordt er op dit moment geen gebruik gemaakt van de limiet bij de huisbank en zijn alle crediteuren en de belastingdienst bij. Per ultimo 2017 is de current ratio 0,2 (score Matig). Mede door de ontwikkeling in het werkkapitaal en de (verwachte) verbeteringen in de resultaten, worden de kortlopende schulden verder teruggebracht en worden de balansposities versterkt. Wij kwalificeren de Liquiditeit als Voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
  • Solvabiliteit: Ruim Voldoende
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Ruim Voldoende