Samenvatting

Maatschap Landbouw - Loonbedrijf Klaasse bestaat sinds 1960, opgericht door de grootvader van de huidige ondernemer, Dennie Klaasse. Dennie heeft onlangs de dagelijkse bedrijfsvoering overgenomen van zijn ouders. Zijn jongere broer is eveneens werkzaam in het bedrijf dat werkt als loonbedrijf in opdracht van overheden en grote infrastructurele bedrijven. Hoofdactiviteiten zijn de maaiwerkzaamheden (maaikorven) van bermen, kanten en sloten. Daarnaast het maaien en klepelen van grote grasgebieden, onderhoud aan bomen en planten, rooien en snoeiwerkzaamheden in vele voorkomende vormen. Aanbrengen en onderhoud van beplanting in de Biesbosch is een voorbeeld van het scala aan diensten in het groot groenonderhoud.

Logo

Financierings-behoefte

De volledig met zekerheden afgedekte gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 525.000. De looptijd is 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing van € 4.333,33 en een slottermijn van € 265.000. De resterende € 265.000 wordt in een keer afgelost op het eind van de looptijd door middel van herfinanciering en/of uit eigen middelen. De rente bedraagt 6,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van Maatschap Landbouw - Loonbedrijf Klaasse vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met de score Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur is Maatschap Landbouw-Loonbedrijf Klaasse met de maten de heer D.J. Klaasse, de heer C. Klaasse en mevrouw A.A.B. Klaasse. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn alle maten hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding wordt er een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000 verkregen op het onroerend goed inclusief het woonhuis (taxatiewaarde € 480.000) op het vestigingsadres van de maatschap. Daarnaast worden de inventaris en machines (met waarde) verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding, evenals een overlijdensrisicoverzekering van € 100.000 op het leven van Dennie Klaasse.

Leendoel

Het bedrijf groeit voorspoedig en wil het machinepark moderniseren door o.a. de 3 recentelijk gehuurde machines aan te schaffen vanwege de groeiende vraag naar werk. Dit levert een forse kostenbesparing op in de exploitatie waarmee het rendement toeneemt. Door de groei is er eveneens behoefte aan werkkapitaal. Om de crowd een volledige dekking van de crowdfundlening te bieden, lost de ondernemer een kleine restschuld af op het onroerend goed, op naam van C. Klaasse. Hierdoor vallen alle zekerheden vrij ten gunste van de investeerders van Knab Crowdfunding.

Financieringspartner

Deze lening via Knab Crowdfunding is tot stand gekomen in samenwerking met WFS Financial Engineering & Coaching, Tom Willaert.

Ondernemer

Dennie Klaasse (1979) komt uit een ondernemende familie. Hard werken, eerlijkheid en kwaliteit staan voorop. Een man een man, een woord een woord.

Dennie heeft verschillende praktische opleidingen gevolgd in de motorvoertuigentechniek en uiteraard de Agrarische school (akkerbouw) succesvol afgerond. Van jongs af aan heeft hij bij zijn grootvader op het bedrijf de eerste ervaringen opgedaan en is later bij vader en moeder Klaasse tot de maatschap toegetreden. Dennie is een mensen-mens en zijn kwaliteit ligt vooral in het acquireren van werk, naast het managen en besturen van het bedrijf. Dennie is de derde generatie ondernemer binnen de familie Klaasse.

Familie

Onderneming

Algemeen

Maatschap Landbouw - Loonbedrijf Klaasse bestaat sinds 1960, opgericht door de grootvader van de huidige ondernemer, Dennie Klaasse. Dennie zwaait de scepter over de dagelijkse bedrijfsvoering en heeft deze onlangs overgenomen van zijn ouders. Zijn jongere broer is eveneens werkzaam in het bedrijf en medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het werk.

Het bedrijf werkt als loonbedrijf in opdracht van overheden en grote infrastructurele bedrijven. Hoofdactiviteiten zijn de maaiwerkzaamheden (maaikorven) van bermen, kanten en sloten. Daarnaast het maaien en klepelen van grote grasgebieden, onderhoud aan bomen en planten, rooien en snoeiwerkzaamheden in vele voorkomende vormen. Aanbrengen en onderhoud van beplanting in de Biesbosch is een voorbeeld van het scala aan diensten in het groot groenonderhoud.

Missie, visie & doelstellingen

Het bedrijf is enkele jaren geleden qua bedrijfsvoering omgeturnd tot loonwerk en groot groenonderhoud. De missie is het handhaven van de hoogwaardige kwaliteit van het afgeleverde werk. Goed en netjes werken is voor deze familie belangrijk waarbij persoonlijk contact leidend is. Hiermee groeit de opdrachtenportefeuille autonoom.

“Het werk dat wij leveren moet de reclame van het bedrijf zijn”, aldus Dennie Klaasse. “We werken ernaartoe dat de omzet van het bedrijf over 3-5 jaar gegroeid is van tussen de 1,5 en de 2 miljoen euro per jaar (verdubbeling van de omzet).” De verdere groei van het bedrijf is o.a. voorzien in het grondverzet om de risico’s te spreiden en de seizoenen goed te benutten qua aanbod van werk en beschikbare machines. Het bedrijf zet voor grotere aanbestedingen steeds meer in op samenwerkingsverbanden waarin aanvullende werkzaamheden gedeeld worden. Door elkaars expertises optimaal te benutten wordt ingeschreven op werken die normaliter niet in aanmerking komen en succesvol blijken te zijn.

Structuur

Het bedrijf opereert onder de maatschapsvorm, wat gebruikelijk is in de agrarische sector. De maatschap wordt gevormd door de heer C. Klaasse, zijn echtgenote mevrouw A.B. Klaasse-Anthonisse en hun zoon de heer D.J. Klaasse.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

aankoop drie nieuwe machines € 344.000
aflossing hypothecaire lening Rabobank € 36.000
werkkapitaal € 145.000
lening via Knab Crowdfunding € 525.000

Leenbedrag: € 525.000

Rente: 6,5%

60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 4.333,33 en een slottermijn van € 265.000. De resterende € 265.000 wordt in een keer afgelost op het eind van de looptijd door middel van herfinanciering en/of uit eigen middelen.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteur is Maatschap Landbouw-Loonbedrijf Klaasse met de maten de heer D.J. Klaasse, de heer C. Klaasse en mevrouw A.A.B. Klaasse. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn alle maten hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie is volledig meegenomen op de balans van de onderneming.
  • Er wordt een 1e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000 gevestigd op de woning, schuren, opstallen en grond gelegen aan de Oudelandseweg 2, 4695 PP te Sint Maartensdijk ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. De recente taxatiewaarde is € 480.000.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en machines (met waarde) van Landbouw- en Loonbedrijf Klaasse wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • Ten behoeve van de lening via Knab Crowdfunding wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer D.J. Klaasse voor een bedrag van minimaal € 100.000. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Knab Crowdfunding. Deze wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). De D&B Rating wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. Dun & Bradstreet kwalificeert de Maatschap als een Minimaal risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is tot stand gekomen op basis van jaarcijfers 2017 en de prognoses van 2018 en 2019. De prognose 2018 is ook gebaseerd op tussentijdse interne cijfers 2018. Hierbij zijn wij uitgegaan van worstcase scenario cijfers. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

Op basis van de definitieve cijfers 2017 is de rentabiliteit toereikend om aan alle verplichtingen te doen. Dit wordt gerealiseerd met een omzet van € 700.000. In 2018 en 2019 komen volgens verwachting de rendementsverbeteringen door verlaging van de kosten. Hierbij wordt de omzet ondersteund met meerjarige contracten (minimaal 2 jaar) voor een groot gedeelte van de te verrichten werkzaamheden. Voor 2019 geldt dat de prognose gestoeld is op reeds gegunde (doorlopende) werken van lokale overheden en grote infra bedrijven. Voor 2019 is een omzet begroot van circa € 800.000. Door kostenefficiënter te kunnen werken stijgt het rendement met als resultaat een verwachte cashflow van € 73.000. Op basis van de definitieve cijfers 2017, de halfjaar cijfers 2018 en de onderbouwde prognoses is de Rentabiliteit vastgesteld op Voldoende.

Solvabiliteit

De maatschap heeft op basis van haar definitieve jaarcijfers 2017 een positieve eigen vermogenspositie van ruim 65% op een balanstotaal van ruim € 1.000.000. Na financiering is er volgens de prognose per ultimo 2018, door de waarde van het onroerend goed, nog steeds een Exellente solvabiliteit van 55% bij een balanstotaal van € 1.285.000. Daarnaast is er op het machinepark een forse stille reserve aanwezig. Echter, deze is niet geactiveerd, omdat deze niet onderbouwd is met een taxatierapport. De verwachte vermogenspositie eind 2019 neemt door de aflossingen toe naar 59% van het balanstotaal van € 1.250.000. Hiermee komt de score voor de Solvabiliteit op Excellent.

Liquiditeit

De liquiditeit is op basis van de definitieve cijfers 2017 Matig doordat de crediteurentermijnen verhoudingsgewijs veel korter zijn dan de debiteurentermijn bij dit bedrijf. Door deze totaal nieuwe financieringsopzet zal een ander beeld ontstaan naar de toekomst. De liquiditeiten nemen toe door de lagere totaallasten, omdat inhuur van machines en uitbesteed werk vervalt door de Knab Crowdfund financiering. Daarnaast stelt de te verkrijgen financiering van € 145.000,- werkkapitaal ter beschikking. Hiermee kunnen de directe kosten voor het werk worden opgevangen ten opzichte van de verhoudingsgewijs lange debiteurentermijnen van 65 dagen. Tegelijkertijd kan de crediteurentermijn teruggebracht worden naar maximaal 60 dagen. Stringenter beheer op debiteuren/crediteuren verhoudingen is door ons als aandachtspunt voor de ondernemer meegegeven. De verwachting is dat de liquiditeit over 2018 en 2019 zal stijgen naar een current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) boven de 2,0. Voor nu hanteren we de score Ruim voldoende voor de Liquiditeit.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Voldoende
  • Solvabiliteit: Excellent
  • Liquiditeit: Ruim Voldoende
  • Overall: Ruim Voldoende