Samenvatting

Maatschap Bussink exploiteert een melkveehouderij. Tot en met 2016 was de onderneming gevestigd in Markelo en in 2017 is het bedrijf verplaatst naar Nijensleek (Drenthe). Op de huidige locatie kan de onderneming meer vee aanhouden en is er zelfs nog ruimte om verder te groeien. De verhuizing was nodig om een duurzame toekomst te kunnen verzekeren voor de onderneming met een efficiëntere exploitatie. Na de verplaatsing behoort Maatschap Bussink tot de top van bedrijven met een productie groter dan 800 ton melk. De hypothecair gedekte financiering wordt aangevraagd voor de laatste aanpassingen op de nieuwe locatie.

Financierings-behoefte

De financiering zal worden aangewend voor een kleine verbouwing van de stallen voor de jongste kalveren en de aanbouw van een werktuigenloods. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 100.000. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 6,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Maatschap Bussink vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met de score Minimaal risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is de Maatschap Bussink. Vanwege de gekozen rechtsvorm is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid van de maten. Er wordt een tweede hypotheek gevestigd ter hoogte van € 100.000 op het onroerend goed van de maatschap in Nijensleek. Door de aanwezige overwaarde in het onroerend goed geeft de hypothecaire inschrijving volledige dekking.

Leendoel

De financiering zal worden aangewend om een deel van de stallen aan te passen voor het jongste vee en voor de aanbouw van een werktuigenloods.

Ondernemer

Maarten Bussink (29 jaar) is de sleutelpersoon op het bedrijf en is opgegroeid binnen de onderneming. Inmiddels is hij al 8 jaar maat binnen de onderneming en is de beoogd opvolger. Maarten heeft de middelbare agrarische opleiding afgerond en runt het bedrijf geheel zelfstandig. Maarten overlegt wel regelmatig met zijn vader (61 jaar) die ook meehelpt waar kan. Maarten is getrouwd en zijn vrouw heeft een baan buiten de onderneming. Het echtpaar wordt gezien als modern en hardwerkend met liefde voor het vak.

Onderneming

Algemeen

De Maatschap Bussink bestaat uit vader Jan (61 jaar), moeder Gerda (59 jaar) en zoon Maarten (29 jaar), waarbij Maarten de ambitie heeft het melkveebedrijf op termijn alleen voort te zetten. Jarenlang hebben ze een melkveebedrijf met circa 80 melkkoeien in Markelo gehad. De familie heeft er goede resultaten behaald, ondanks de beperkte omvang van het bedrijf en suboptimale omstandigheden.

De bedrijfsvoering was niet efficiënt omdat in Markelo veel percelen grond niet bij de bedrijfsgebouwen lagen. Uitbreiding door grondruiling, om zo meer percelen dicht bij huis te krijgen, was door de sterke concurrentie van bedrijven in de buurt niet mogelijk. Zodoende heeft de familie besloten een ander melkveebedrijf te kopen dat voldoet aan de huidige maatstaven en haar ambities. Het aangekochte bedrijf is gevestigd in Nijensleek (Drenthe).

Nieuwe locatie in Nijensleek

In Nijensleek kunnen ten minste 120 melkkoeien worden gehouden met bijbehorend jongvee, waarbij de familie nog meer dan voldoende aandacht kan geven aan ieder individueel dier. Maarten, belast met de dagelijkse leiding, is er van overtuigd dat hij met deze stap het bedrijf op een duurzame manier kan voortzetten. Dit was zijn een eis waaraan de aan te kopen locatie moest voldoen. Hierin spelen omgeving en publieke opinie een belangrijke rol. De koeien moeten kunnen weiden, een comfortabel onderdak hebben en het bedrijf moet passen in de omgeving.

De aangekochte locatie voldoet aan alle genoemde zaken. Zo is er voldoende grond bij het huis om te kunnen weiden. De stallen voor de dieren zijn alle ruim van opzet met comfortabele plaatsen om te liggen. In de omgeving zijn meerdere melkveebedrijven maar die doen geen afbreuk aan het open karakter van het landschap. Bovendien is het mogelijk om de arbeid efficiënter in te zetten waardoor het voor Maarten mogelijk is het bedrijf in de toekomst alleen voort te zetten.

Friesland Campina

De melk wordt geleverd aan Friesland Campina, de grootste Nederlandse zuivelcoöperatie die mondiaal vertegenwoordigd is. Friesland Campina is door hoge hygiëne- en kwaliteitseisen in staat aan de hoogste standaarden in de wereld te voldoen. Ze heeft een breed productenassortiment zoals melk, baby melkpoeder, toetjes, kaas, boter en veel overige producten (waaronder vulstof voor medicijnen). Het brede scala aan producten zorgt voor een stabiele afzet voor Maatschap Bussink en een melkprijs die bovengemiddeld is ten opzichte van de concurrentie.

Markt

De vooruitzichten voor de melkveesector zijn goed. De verwachting is dat de vraag naar melkproducten wereldwijd toeneemt. Door een efficiëntere bedrijfsvoering en een toename van de veestapel is de familie beter in staat om bij lagere melkprijzen aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Structuur

De onderneming wordt in een maatschap geëxploiteerd waar Maarten, zijn vader en moeder de maten zijn.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aanpassing stallen voor kalveren < 1 jaar € 25.000
Bouw van nieuwe werktuigenloods € 75.000
Lening Knab Crowdfunding € 100.000
 

Leenbedrag: € 100.000

Rente: 6,5%

Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Bestaande financieringen

Voor de aankoop van de melkveehouderij is een hypothecaire lening (aflossingsvrij) aangegaan voor € 600.000. Hiervoor heeft de geldverstrekker een eerste hypothecaire inschrijving verkregen ter hoogte van € 600.000. Ook is er nog een onderhandse geldlening aangegaan ter hoogte van € 55.000 met een jaarlijkse aflossing van € 2.000. Voor deze lening zijn geen zekerheden afgegeven.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteur is Maatschap Bussink, met als maten de heer J. Bussink (vader), mevrouw G. M. Bussink - Kevelham (moeder) en de heer M. Bussink (zoon).
  • Er komt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000 op het onroerend aan de Dwarsweg 6a te Nijensleek (circa 7 km van Steenwijk) ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. De inschrijving is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000 waardoor we kunnen stellen dat de tweede hypothecaire inschrijving volledig gedekt is. De aankoopsom van het bedrijf was ruim € 1.000.000.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van de onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Dun & Bradstreet kwalificeert Maatschap Bussink met een score Minimaal risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Creditscore is mede gebaseerd op het boekjaar 2015-2016 voor de bedrijfsverplaatsing en uitgebreide prognoses tot en met 2020. De jaarcijfers en prognoses betreffen allen gebroken boekjaren per 30 april. Bij de bedrijfsverplaatsing wordt de familie begeleid door Helko van Leusen van Credion Agrarisch Team Noord. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

In het gebroken boekjaar 2016-2017 vond de bedrijfsverplaatsing plaats van Markelo naar Nijensleek. In dit jaar is een omzet gerealiseerd van ruim € 300.000. Door de verhuizing zijn veel extra en dubbele kosten gemaakt waardoor er slechts een genormaliseerde cashflow na privé is gemaakt van € 8.000. Hierdoor is er een klein netto cashflow tekort ontstaan in dat jaar van € 7.000.

Het gebroken boekjaar 2017-2018 zal in het teken staan van het op gewenste niveau brengen van de veestapel. De verwachte omzet bedraagt € 364.000 met een genormaliseerde cashflow na privé van € 54.000. Hierdoor zal er naar verwachting een netto cashflow overschot resteren van € 39.000.

Het gebroken boekjaar 2018-2019 wordt het eerste jaar dat de onderneming op de nieuwe locatie haar normale bedrijfsvoering kan uitoefenen. De verwachte omzet komt uit op ruim € 425.000 met een genormaliseerde cashflow van € 63.000 en een netto cashflow overschot van € 36.000. Wij beoordelen de Rentabiliteit met de score Ruim voldoende.

Solvabiliteit

De solvabiliteit per ultimo 2016-2017 bedraagt 57% (score Excellent) op een balanstotaal van € 1.800.000 miljoen. Door balansverlenging zal de solvabiliteit na investering licht dalen naar 54% (score Excellent). De verwachting is dat de solvabiliteit per 2018-2019 weer zal gaan stijgen naar 55%. Wij beoordelen de Solvabiliteit op Excellent.

Liquiditeit

De beschikbare middelen zijn grotendeels aangewend als investering op de nieuwe locatie. De aard van de bedrijfsvoering geeft een geringe voorraad en debiteuren positie waardoor de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) op een matig niveau uitkomt. Echter; door de contante geldstroom door het gehele jaar heen is de liquiditeit voldoende om aan de verplichtingen te voldoen. Ook dient vermeld te worden dat het melkvee op de balans staat geactiveerd, waarmee mogelijkheden zijn om op cash te managen. Wij beoordelen de Liquiditeit als Voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
  • Solvabiliteit: Excellent
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Ruim Voldoende
Knab gebruikt cookies voor een goede werking van de site en het bieden van gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen. Daarvoor analyseren we je online gedrag en de gegevens die bij ons van je bekend zijn. Ga je verder op de site? Dan stem je erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer: cookiebeleid & instellingen wijzigen
Close