Samenvatting

Hyperion Boekhandel B.V. is een algemene boekhandel, waar ook tijdschriften, kantoorartikelen en spellen verkocht worden. Eigenaar Peter Sassen heeft een uitgebreide ervaring in de boekenbranche en is in 2012 door Plantage benaderd om als franchisenemer de winkel over te nemen. Hyperion is al vele jaren gevestigd in winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht.

Financierings-behoefte

De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 65.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Het betreft een besloten vennootschap waarvan de aandelen voor 100% in privé eigendom zijn van Peter Sassen.

Risico
 

Dun & Bradstreet geeft Hyperion Boekhandel B.V. de kwalificatie Aanzienlijk risico. Deze kwalificatie is het gevolg van de afnemende liquiditeit van het bedrijf door toenemende leegstand in het winkelcentrum in de afgelopen jaren. Momenteel wordt het winkelcentrum gerenoveerd en zijn bijna alle units weer verhuurd. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteur is Hyperion Boekhandel B.V. De heer P.L.M. Sassen en mevrouw S. Sassen-Kriekaard geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 65.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Ter securisatie van de borgstelling wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 65.000 op het woonhuis aan Nieuwe Putoor 3, 4823 GH Breda verkregen ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Verder is er ter handhaving van de solvabiliteit een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met een solvabiliteit van 40%.

Leendoel

De financiering is bedoeld ter aflossing van de rekening-courant faciliteit bij de huisbankier, verbetering van het assortiment en betaling van crediteuren. Tenslotte wordt nog een bedrag gereserveerd voor onvoorziene kosten of investeringen.

Ondernemers

Peter Sassen (59 jaar) heeft een studie Economie afgerond aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is na zijn studie als conceptontwikkelaar en groepsmanager bij Vendex Food Groep aan de slag gegaan. Vervolgens is hij met name in de boekenbranche werkzaam geweest als beleidsmedewerker Nederlandse Boekverkopers Bond en met een zelfstandig adviesbureau, gericht op het boekenvak en met eigen boekwinkels. Vanaf 2012 heeft hij, als franchisenemer bij Plantage, Hyperion Boekhandel B.V. overgenomen. Hij is op huwelijkse voorwaarden gehuwd met Sia Kriekaard.

Peter heeft in zijn ondernemersloopbaan ook leergeld betaald met een faillissement in 2005. Hij heeft toen te veel hooi op zijn vork genomen door te kort na elkaar meerdere boekhandels op te starten. Vandaar dat hij het nu bij deze boekhandel houdt en deze verder wil optimaliseren wat betreft aanbod en resultaat.

Onderneming

Het bedrijf is een algemeen, breed gesorteerde boekhandel die gevestigd is in winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Naast boeken worden ook tijdschriften, kantoorartikelen en spellen verkocht. Daarnaast bouwt de ondernemer op dit moment ook een sectie muziek (vooral lp’s) op.

Missie

De missie is om ervoor te zorgen dat de omzet en winst op een gezond niveau ligt.

Visie

De visie is om een goed gesorteerde boekenhandel met kennis van zaken neer te blijven zetten waarbij de klanten een excellente service krijgen.

Positionering in markt

De markt is al jaren in beweging naar met name online verkopen. Bol.com is een belangrijke speler. Via de website van Hyperion kunnen ook boeken worden besteld. In combinatie met het advies in de winkel probeert ondernemer zich in de markt te onderscheiden. Het wordt wel steeds duidelijker dat veel lezers de beleving van een papieren boek willen ervaren in plaats van een e-reader, ondanks de lagere prijs van een digitaal boek.

Concurrentiepositie en/of onderscheidend vermogen

Er is algemene concurrentie van de landelijke online spelers zoals Bol.com. Lokaal is sinds 2017 Primera als concurrent in het winkelcentrum gevestigd. Hyperion wil zich verder onderscheiden in haar assortiment en kennis van zaken. Daarnaast gaat de ondernemer inspelen op branchevreemde producten die voor omzetsnelheid kunnen zorgen. Onderscheidend is dat Hyperion een bezorgdienst heeft, gebruikmaakt van diverse thematafels met de meest actuele artikelen en relatief veel kinderboeken verkoopt.

Wat wordt bereikt met de financiering

Met de financiering wordt het relatief dure rekening-courant krediet bij de huisbankier afgelost, worden crediteuren betaald en kan het assortiment verder verbeterd worden.

Structuur

Peter Sassen is in privé 100% aandeelhouder van Hyperion Boekhandel B.V.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossing rekening-courant krediet huisbankier € 15.000
Betaling crediteuren € 28.000
Verbetering assortiment € 12.000
Werkkapitaal € 10.000
Totaal € 65.000

Leenbedrag: € 65.000

Rente: 8,5%

Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Hyperion Boekhandel B.V.
  • De heer P.L.M. Sassen en mevrouw S. Sassen-Kriekaard geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 65.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 65.000 op het woonhuis aan de Nieuwe Putoor 3 te Breda verkregen ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 275.000 en een openstaande schuld van € 272.400. Op basis van de actuele WOZ-beschikking heeft het woonhuis getaxeerde marktwaarde van € 371.000.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Hyperion Boekhandel B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Knab Crowdfunding) 40% of lager is.

Dun & Bradstreet

Knab Crowdfunding werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. De kwalificatie voor Hyperion is Aanzienlijk risico.

Deze score is vastgesteld op basis van een eerdere krappe liquiditeitspositie die Hyperion heeft ervaren tijdens de renovatie van het winkelcentrum en vanwege de contractuele betalingsafspraken met het Centraal Boekhuis. Aan deze en alle overige betalingsafspraken wordt door Hyperion in het algemeen voldaan, maar af en toe ontstonden (korte) achterstanden.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers over 2017 en prognoses voor 2018 en 2019. De Collin Credit Score overall komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit

De rentabiliteit ligt al jaren op een stabiel niveau. Ultimo 2017 kwam het netto cashflowoverschot uit op € 46.000. Voor 2018 wordt, als gevolg van de komst van concurrent Primera en de nog lopende renovatie van het winkelcentrum, voorzichtigheidshalve een lagere omzet en winst geprognosticeerd. Het netto cashflowoverschot komt naar verwachting uit op € 35.000, wat ruim toereikend is om te voldoen aan de verplichtingen. De rentabiliteit geeft een vertekend beeld omdat de ondernemer zichzelf al jaren minder salaris heeft toegekend dan gebruikelijk. Het gezinsinkomen is ruim voldoende en Peter Sassen wil niet onnodig geld onttrekken aan het bedrijf. Aangezien we ons deels op prognoses baseren, krijgt de rentabiliteit voorzichtigheidshalve de kwalificatie Ruim voldoende.

Solvabiliteit

De solvabiliteit komt ultimo 2017 uit op ruim 35% bij een balanstotaal van € 212.000 (score Ruim voldoende). Na realisatie van de prognose 2018 komt de solvabiliteit naar verwachting uit op ruim 38% bij een balanstotaal van € 238.000. De score komt hiermee uit op Goed. Omdat de prognose nog gerealiseerd moet worden, hebben wij de score voor de Solvabiliteit vastgesteld op Ruim voldoende.

Liquiditeit

De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) komt ultimo 2017 uit op 2,1. Voor de komende jaren wordt eveneens een ruime current ratio verwacht. Omdat de vlottende activa in dit geval voornamelijk bestaat uit voorraad en de daadwerkelijke liquide middelen beperkt zijn, hebben wij de score voor de Liquiditeit afgewaardeerd naar Voldoende.

Samenvattend

Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende