Samenvatting

Een Greenwall® is een groen geluidsscherm met beplanting, bestemd voor overheden, bedrijven en particulieren die op een duurzame wijze een geluidwerende afscheiding willen realiseren.

Met de gevraagde financiering wordt Erik enig aandeelhouder van het groeiende bedrijf Greenwall bv. Voor 2018 is de verwachting dat de omzet gaat groeien naar € 2 miljoen wat realistisch lijkt, kijkend naar de interne cijfers en de order- en offerteportefeuille.

Erik en zijn echtgenote geven een grotendeels materiële borgstelling af van € 100.000 en er wordt in totaal voor € 200.000 achtergesteld gefinancierd door de verkoper en het MKB Fonds Drenthe.

Bekijk de videopitch


Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 517.500. De aandeelhouders van Fixers B.V. hebben middels een kapitaalstorting € 250.000 via het eigen vermogen gefinancierd. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 267.500. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van Greenwall vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met de score Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Rianita B.V. en Greenwall B.V. Erik, de koper, en zijn echtgenote geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 100.000. Deze borgstelling is momenteel grotendeels (75%) materieel. Een uiteenzetting en toelichting vind je onder het kopje 'Zekerheden & voorwaarden'.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt gebruikt voor de overname van 50% van de aandelen van Greenwall B.V. Na overname van deze aandelen heeft Erik via zijn personal holding 100% van de aandelen in bezit van Greenwall B.V.

Daarnaast wordt de financiering gebruikt voor de herfinanciering van de bestaande kredietfaciliteit van de Rabobank en uitbreiding van het werkkapitaal wat mede nodig is voor de uitstaande crediteuren van een gelieerd bedrijf van de verkoper.

Financieringspartner

Deze lening via Knab Crowdfunding is tot stand gekomen in samenwerking met Cygnus Finance Support.

Ondernemer

Erik Muggen (50 jaar) is na afronding van het voortgezet onderwijs gaan studeren aan de Agrarische Hogeschool in Groningen. Voordat hij ondernemer en mede-aandeelhouder werd van Greenwall B.V. heeft Erik diverse banen gehad in zowel de verkoop als het projectmanagement. Erik heeft gewerkt voor bedrijven als Agrifirm, Competsoft en Rovecom ICT. In de afgelopen 12 jaar heeft Erik aangetoond een voor de markt nieuw product in te kunnen voeren en een organisatie neer te kunnen zetten. Erik is gehuwd met Sandra en samen hebben zij twee kinderen in de leeftijd van 17 en 20 jaar.

Onderneming

Greenwall®

Een Greenwall® is een ‘groen’ geluidsscherm dat wordt gebruikt als geluidwerende oplossing tegen overlast van verkeersgeluid, bedrijventerreinen en sportparken. De Greenwall® is een gepatenteerd product, het recept van het substraat is daarvan een goed bewaard geheim. Een Greenwall® geluidsscherm is opgebouwd uit vier wezenlijke componenten:

 1. Een stalen frame;
 2. Een versterkt natuurvezeldoek, welke aan de ene kant is voorzien van een textiele drager en een latex backing. Deze combinatie vormt een solide constructie die het substraat omhult en zorgt voor de beste geluidswering;
 3. Het Greenwall®- substraat;
 4. Mooie beplanting.

Onderscheidend vermogen

De kern van een Greenwall geluidsscherm bestaat uit een substraat wat het resultaat is van jarenlang onderzoek. Dit onderzoek naar de optimale mix van organische stoffen, dat tevens aan de eisen voldoet, heeft geresulteerd in een gepatenteerd recept wat in de producten van Greenwall wordt verwerkt. Bij het samenstellen van het substraat wordt onder andere gekeken naar:

 • Geluidsisolerend vermogen;
 • Bestendigheid;
 • Gewicht;
 • Vochtvasthoudend vermogen;
 • Duurzame herkomst.

Een ander onderscheidend kenmerk van een Greenwall ten opzichte van andere groene oplossingen zit in het prefab. Er zijn ook aanbieders die het ter plaatse bouwen wat vaak een duurdere oplossing is.

Duurzaamheid

Het recept van het substraat is een goed bewaard geheim en maakt deel uit van het patent. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van organische (biologisch afbreekbare) materialen zonder milieubelastende elementen. Het Greenwall geluidsscherm wordt dan ook beloond met een A-label op het gebied van duurzaamheid.

Interne organisatie

De onderneming huurt een productieruimte op een industrieterrein in Beilen, daarnaast huurt zij een klein kantoorpand en een opslagterrein. Men heeft als doel om in 2019 op één locatie te gaan werken met een up-to-date machinepark. Het plaatsen van de Greenwall wordt uitbesteed. Erik heeft de algemene leiding over de onderneming en er zijn twee full-time medewerkers (administratie en verkoop). De account manager is verantwoordelijk voor het afbouwen van de afhankelijkheid van aannemers en zal zich gaan richten op de lokale en regionale overheden, projectontwikkelaars en andere opdrachtgevers. Twee productiemedewerkers (op payrollbasis) produceren de prefab-elementen.

Structuur

Het organigram na overname zorgt er voor dat Erik via zijn personal holding enig aandeelhouder is van Greenwall bv. 

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koopsom 50% aandelen Greenwall bv * € 200.000
herfinanciering kredietfaciliteit Rabobank € 100.000
Uitbreiding werkkapitaal (waaronder uitstaande crediteuren verkoper) € 75.000
Totale investeringsbehoefte € 375.000
Achtergestelde lening Robo bv € 100.000
Achtergestelde lening MKB Fonds Drenthe ** € 100.000
Lening via Knab Crowdfunding € 175.000

Leenbedrag: € 175.000

Rente: 8%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

* Het patent op de ‘Greenwall’ gaat niet mee over naar de koper. Er is afgesproken dat de koper dit patent mag blijven gebruiken tegen een vaste vergoeding gedurende vijf jaar.

** In verband met een verwachte verhuizing naar één locatie in 2019, en de hiermee gepaarde uitbreiding van het machinepark, heeft MKB Fonds Drenthe reeds een akkoord gegeven voor de extra financiering van € 50.000 welke geldig is tot 30 juni 2019. Deze financiering zal op dat moment ook achtergesteld worden ten opzichte van de Knab Crowdfunding lening en onderdeel vormen van een nog nader te vormen co-financiering.

Overige financieringen

Naast de genoemde partijen in het investerings- en financieringsplan zijn er geen andere externe financiers aanwezig in de onderneming.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

 • De debiteuren zijn Rianita B.V. en Greenwall B.V.
 • De heer H. Muggen en zijn echtgenote geven een gezamenlijke, persoonlijke borgstelling af voor € 100.000. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels (75%) materiële waarde.
 • De lening van Robo B.V. (verkoper) ter hoogte van € 100.000 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente van 5% wordt wel betaald.
 • De lening van MKB Fonds Drenthe B.V. van € 100.000 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Op deze lening mag worden afgelost. De looptijd bedraagt 60 maanden en eerste aflossing start per juli 2019. De rente bedraagt 10%. MKB Fonds Drenthe heeft reeds haar goedkeuring gegeven voor een tweede tranche voor € 50.000 ten behoeve van de eventuele toekomstige verhuizing. Ook deze lening zal worden achtergesteld.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een geconsolideerde niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Rianita B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Knab Crowdfunding) 35% of lager is.
 • Ten behoeve van de lening via Knab Crowdfunding wordt er, onder voorbehoud van medische acceptatie, een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer H. Muggen voor een bedrag van minimaal € 175.000. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Knab Crowdfunding en wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Greenwall B.V. wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). De D&B Rating wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren. D&B kwalificeert Greenwall B.V. met een Aanzienlijk risico. Rianita B.V. wordt gekwalificeerd met een Verhoogd risico. Omdat door de achtergestelde leningen het risicodragende vermogen wordt aangesterkt van Greenwall B.V. hanteren wij voor deze aanvraag de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2016 en 2017 en de prognoses over 2018 en 2019. De prognose 2018 wordt onderbouwd met interne tussentijdse cijfers en de order- en offerteportefeuille. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit

Greenwall B.V. is een groeiende onderneming waarvan de omzet in 2017 is gegroeid naar € 1.500.000. Door een specifieke opdracht is de marge in 2017 met 22% incidenteel laag. Mede hierdoor richt men zich sinds dit jaar meer op de lokale en regionale orders met als gevolg meer spreiding en een betere marge. De operationele cashflow in 2017 bedraagt € 48.000 met een netto cashflowoverschot van € 28.000. Voor 2018 is de verwachting dat de groei zich continueert met een verwachte omzet van € 2.000.000.

Op basis van de interne cijfers en de order- en offerteportefeuille per mei 2018 blijkt dat op dat moment reeds 43% van de geprognosticeerde omzet is gerealiseerd. De omzetprognose voor 2018 lijkt dan ook realistisch en haalbaar. De verwachte operationele cashflow voor 2018 komt uit op ruim € 175.000 met een verwacht netto cashflowoverschot van € 150.000, mede omdat er in 2018 niet hoeft te worden afgelost op de lening van MKB Fonds Drenthe. De verwachte omzet mag 25% lager uitvallen dan geprognosticeerd om alsnog de verplichtingen na te kunnen komen. Voor 2019 is de verwachte omzet € 2.500.000 met een netto cashflowoverschot van € 158.000. Wij beoordelen de Rentabiliteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit

De geconsolideerde openingsbalans na overname geeft een netto eigen vermogen van € 61.000 negatief. Echter omdat het MKB Fonds Drenthe en Robo B.V. (verkoper aandelen) gezamenlijk € 200.000 achtergesteld financieren is er hierdoor sprake van een positief risicodragend vermogen van € 139.000. De geconsolideerde solvabiliteit na overname komt hierdoor uit op 25% wat resulteert in een score Voldoende. De balans bestaat wel voor circa 35% uit goodwill. Door de gunstige rentabiliteitsvooruitzichten is de verwachting dat er de komende jaren verdere vermogensopbouw zal plaatsvinden. Wij beoordelen de Solvabiliteit op Voldoende.

Liquiditeit

De onderneming maakte gebruik van een kortlopende kredietfaciliteit van de Rabobank (kort vreemd vermogen) welke nu wordt geherfinancierd met de gevraagde lening (lang vreemd vermogen). Hierdoor verbetert de current ratio en komt na overname uit op 1,1. Per ultimo 2018 is de verwachte current ratio 1,2. Wij beoordelen de Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend

 • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
 • Solvabiliteit: Voldoende
 • Liquiditeit: Voldoende
 • Overall: Voldoende