Samenvatting

“Fox Inkoop helpt ondernemers besparen op contracten”

Fox Inkoop is gevestigd in Rijen en ondersteunt bij contractuele en besparingsgerelateerde zaken voor het MKB, grotere ondernemingen, verenigingen en stichtingen. Deze ondersteuning biedt men aan voor een grote groep aan producten en diensten zoals energie, telecom, afval, printing en sanitaire hygiëne. Ondernemer Nick Vos is een jonge ambitieuze ondernemer die in de korte bestaanshistorie van zijn bedrijf reeds vele klanten heeft weten te helpen en wil dit graag uitbreiden en zijn bedrijf laten groeien.Nick Vos

Financierings-behoefte

In totaal is er € 57.500 benodigd, waarvan € 7.500 wordt ingebracht middels een achtergestelde lening. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 50.000. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Fox Inkoop vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet geeft voor het bedrijf een score Laag risico, de overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteur is FoxTail B.V. De ondernemer verstrekt een persoonlijke borgtocht van € 50.000 en sluit een overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvend kapitaal van € 50.000 af, die wordt verpand ten behoeve van de investeerders. Ook de inventaris wordt verpand en de lening van derden wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders.

Leendoel

Om de groei van het bedrijf mogelijk te maken is er behoefte aan werkkapitaal voor het voorfinancieren van debiteuren en de salariskosten van nieuw personeel, voor een aantal kleine investeringen en voor de kosten van een marketingcampagne.

Ondernemer

Nick Vos (23 jaar) is enig aandeelhouder van FoxTail B.V. (handelsnaam Fox Inkoop). Hij woont samen met zijn vriendin en hun zoontje van 1 in Tilburg. Hij heeft het bedrijf opgericht in 2015. In 2016 is het bedrijf omgezet in een B.V. Voor 2015 heeft hij een aantal commerciële salesfuncties gehad. Nick is een zeer enthousiaste en ambitieuze ondernemer die een duidelijk beeld heeft waar hij met zijn onderneming naartoe wil. Hij heeft overtuigingskracht en goede contactuele eigenschappen. Nick heeft wat minder affiniteit met de administratie en boekhouding, hiervoor laat hij zich bijstaan door goede partijen, zowel intern als extern.

Onderneming

Fox Inkoop is gevestigd in Rijen en maakt na een inventarisatie van alle contracten een passende oplossing voor onze klanten op het gebied van onder andere energie, telecom, printing, sanitaire hygiëne en afval. Uiteraard kunnen ook andere producten en diensten worden verzorgd, dit altijd in overleg met de Klant. Fox Inkoop richt zich hierbij op het MKB, grotere ondernemingen, verenigingen en stichtingen. Fox Inkoop werkt veelal op no cure-no pay basis en zonder jaarlijkse contributie voor de klant. Hierdoor heeft men een zeer groot bereik en diversiteit aan bedrijven. Op dit moment maken zo’n 125 bedrijven gebruik van de diensten van Fox Inkoop, van kleine zelfstandigen tot ondernemingen en organisaties met meer dan 200 werknemers. Fox Inkoop neemt het volledige contractbeheer over, agendeert de einddatum en zorgt voor de meest gunstige voortzetting voor de klant.

De 4 beloften van Fox Inkoop

 • Wij doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.
 • Onafhankelijk; wij gaan altijd voor het beste resultaat.
 • Bij Fox Inkoop heeft u altijd persoonlijk contact en een vast contactpersoon.
 • Altijd de scherpste prijs; wij vinden het een sport om op basis van offertes die u al hebt liggen een nog scherpere en betere deal uit de markt te halen

Energie

De markt voor inkoop Energie is een grote markt. Fox Inkoop beheert geen energiecollectief maar onderhandelt met meerdere aanbieders. Fox Inkoop bemiddelt voor en namens de klant naar het beste energiecontract. Of het nu een groot- of kleinverbruiker betreft, Fox Inkoop haalt de beste deal uit de markt. Daarbij worden uiteraard de voorwaarden in balans meegenomen zodat onderaan de streep altijd een scherpe prijs en de beste voorwaarden staan die passen bij de betreffende klant. Fox Inkoop heeft oog voor duurzaam ondernemen en biedt klanten de mogelijkheid om middels Garanties van Oorsprong bij te dragen aan een duurzamere wereld.

Telecom

Fox Inkoop verzorgt het totale traject van inventarisatie, implementatie en beheer van alle communicatiemiddelen (mobiel en vast) en ontzorgt op deze manier de bedrijven zodat men zich kan richten op de corebusiness.

Afvalstromen

Fox Inkoop verwerkt zelf geen afvalstromen maar neemt de regie op zich om de juiste afvalverwerker met de beste prestaties passend bij de behoefte van de klant te leveren. Hierbij speelt duurzame verwerking (CO2-arm) ook een grote rol.

Sanitaire Hygiëne

Op dit vlak hebben veel bedrijven geen kennis en kunde in huis. Daarom inventariseert Fox Inkoop eerst de huidige situatie en de gewenste situatie om zo tot een integraal advies te komen, wat men vervolgens ook implementeert.

Verdienmodel

Zoals gezegd werkt Fox Inkoop in beginsel op basis van “no cure-no pay”. De ervaring leert dat er altijd kansen en mogelijkheden zijn waardoor het voor klanten beter, dus niet per definitie goedkoper, geregeld kan worden. Indien er een samenwerking tot stand komt wordt een factuur gestuurd naar de klant ter compensatie van het traject. Naast deze inkomsten heeft Fox Inkoop afspraken met veel leveranciers over de vergoeding. Denk hierbij aan een eenmalige of periodieke afsluitprovisie.

Doelgroep

Door de werkwijze van Fox Inkoop is de doelgroep erg breed en kan Fox Inkoop een oplossing zijn voor bijna elk bedrijf, van ZZP-er tot grootzakelijke bedrijven, maar ook verenigingen, stichtingen en woningcorporaties. Ieder bedrijf heeft contracten voor de bovengenoemde activiteiten welke vaak worden vergeten en stilzwijgend worden verlengd, meestal niet tegen voor de klant gunstige voorwaarden. Hier kan Fox Inkoop door haar expertise en inkoopvoordeel vaak gunstigere tarieven en voorwaarden realiseren, door tijdig de onderhandeling te starten over verlenging/wijziging van de lopende contracten.

Concurrentie en de markt

Er is zoals hierboven genoemd sprake van een zeer grote markt (in principe alle ondernemingen) en derhalve ook veel concurrentie in de markt. De concurrentie kent kapitaalkrachtige en grote landelijke of regionaal opererende spelers. Allen hebben ze specialismes en doelgroepen geformuleerd. Fox Inkoop onderscheidt zich door de persoonlijke aanpak (single contact approach) en de klantgerichte oplossingen.

SWOT analyse

Sterktes
 • persoonlijk
 • eerlijk, betrouwbaar, afspraken nakomen
 • breed aanbod van diensten
 • brede doelgroep
Zwaktes
 • kleinschalig
 • beperkt toegang tot kapitaal om te groeien
 • Breed aanbod van diensten
 • Brede doelgroep
Kansen
 • grote afzetmarkt met groeikansen
 • toenemende vraag, inspelen op behoefte
 • aantrekkende economie
Bedreigingen
 • concurrentie
 • ontwikkeling macht van leveranciers

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorfinanciering salariskosten nieuw personeel € 25.000
Bedrijfsmiddelen / inventaris € 5.000
Marketing € 10.000
Debiteuren / werkkapitaal  € 17.500 
Totaal  € 57.500
Achtergestelde lening € 7.500
Lening via Knab Crowdfunding € 50.000
 

Behoudens een financieel leasecontract voor de auto is er geen sprake van andere financieringen.

Leenbedrag: € 50.000

Rente: 8,5%

Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is FoxTail B.V.
 • Nick Vos geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De lening ter hoogte van € 7.500 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Knab Crowdfunding. De rente wordt wel betaald.
 • Er wordt een overlijdensrisicoverzekering van € 50.000 voor Nick Vos afgesloten die wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Knab.
 • De huidige en toekomstige inventaris wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Knab.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van je onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Afhankelijk van de score die D&B afgeeft, neemt Collin de leningaanvraag verder in behandeling. De D&B score voor Foxtail B.V. geeft aan Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de bepaling van de score zijn de jaarcijfers 2016 en de prognoses voor 2017 en 2018 gehanteerd zoals aangeleverd door de klant en zijn financieel adviseur. De overall Collin Credit Score (CCS) is Voldoende.

Rentabiliteit

In het eerste volledige jaar 2016 is een kleine positieve genormaliseerde cashflow geboekt op een omzet van € 113.000. Met de gevraagde financiering wordt Fox Inkoop in staat gesteld nieuwe buitendienstmedewerkers voor te financieren en een marketingcampagne te starten. Voor 2017 verwacht men hierdoor door te groeien tot een omzet van € 265.000 en een operationele kasstroom van € 10.000. Voor 2018 verwacht men dat de operationele kasstroom flink verbetert tot € 65.000 op een omzet van € 375.000, wat ruimschoots voldoende is voor verplichtingen. Voor nu is een score Voldoende passend.

Solvabiliteit

De solvabiliteit na opstartjaar 2016 bedroeg 2% op een balanstotaal van € 22.000. In het vermogen wordt een achtergestelde lening van € 7.500 opgenomen. Door geprognosticeerde winst moet de solvabiliteit ultimo 2017 op 23% uitkomen op een balans van € 71.000. Voor nu is de kwalificatie 'Voldoende' passend.

Liquiditeit

Per ultimo 2016 is de current ratio matig te noemen met score 0,8. Het gewicht hiervan is evenwel laag, gezien de nog korte balans. De dienstverlener is niet kapitaalintensief en Fox Inkoop heeft ten behoeve van haar groei de beschikbare middelen steeds geherinvesteerd in de eigen onderneming. Ten gevolge van de werkkapitaalfinanciering en de uit de operatie te genereren cashflow zal de current ratio geleidelijk verbeteren. Overall kennen wij de liquiditeit een Voldoende score toe.

Samenvattend

 • Rentabiliteit: Voldoende
 • Solvabiliteit: Voldoende
 • Liquiditeit: Voldoende
 • Overall: Voldoende