Samenvatting

Sandra Hartholt - de Jong exploiteert al vele jaren een binnenvaartschip. Mede in verband met het toekomstperspectief voor haar zoon Sven die graag in de binnenvaart werkzaam is, wordt het grotere schip 'Parsifal' aangekocht. Met dit aan te kopen schip zal gevaren gaan worden voor een vaste bevrachter die een vaste netto daghuur gaat vergoeden. Met het aan te kopen schip kan door haar afmetingen en diepgang een groot vaargebied bereikt worden. Het toekomstperspectief voor dit soort schepen is goed. De bestaande eenmanszaak wordt omgezet naar een vof.

Met name door de vaste charter zal er naar verwachting sprake zijn van een stabiele kasstroom. Aan de investeerders van Knab Crowdfunding en Collin Crowdfund wordt een goede zekerheid in de vorm van een eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen schip geboden.

Financierings-behoefte

De totale investering bedraagt € 645.000 en bestaat uit de aankoop van het ms “Parsifal” voor € 575.000 verbouwingskosten van de voorwoning € 30.000 en overige aankoopkosten/werkkapitaal € 40.000. Uit de verkoop van het huidige ms “Orion” wordt - na aflossing van de bestaande financiering en makelaarscourtage - een bedrag van € 135.000 aan eigen middelen ingebracht. De gezamenlijk financieringsbehoefte via Knab Crowdfunding en Collin Crowdfund (67%/33%) bedraagt € 510.000. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt dus € 170.000. De looptijd is 84 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5 % gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van vof ms Ferox vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet geeft de score Laag risico aan voor deze onderneming. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn de VOF ms Ferox en haar firmanten, mevrouw S.J.M. Hartholt - de Jong en de heer S.F.K. Zuidgeest. Als zekerheid geldt een eerste hypothecaire inschrijving van € 510.000 op het aan te kopen schip die volledig materieel is. Tevens wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 130.000 op het woonhuis te Heino gevestigd, die grotendeels materieel is. Er worden ook overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten op het leven van beide vennoten. De rechten uit deze verzekeringen worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding en Collin Crowdfund.

Leendoel

Het leendoel betreft de aankoop van het binnenvaartschip “Parsifal”. Daarnaast wordt een deel van de financiering gebruikt voor de verbouwing van de voorwoning op het aan te kopen schip en de aankoopkosten.

Ondernemers

Sandra Hartholt - de Jong (48) is na het afronden van haar MBO opleiding begonnen als filiaalmanager bij Zeeman. Daarna is ze de horeca ingegaan en heeft ze tien jaar een eigen snackbar gehad in Amsterdam (Westerpark). Omdat de binnenvaart altijd haar interesse heeft gehad, heeft Sandra in 2004 de overstap gemaakt naar de binnenvaart en het huidige ms “Orion” gekocht. Daarop vaart ze ondertussen al weer veertien jaar. In de ook voor de binnenvaart economisch lastige jaren heeft ze, naast de exploitatie van het schip, ook nog twee jaar als kapitein gevaren op een veerpont van het GVB in Amsterdam.

Sandra komt uit een echte binnenvaartfamilie en heeft altijd op het water gewerkt en/of gewoond en is ondertussen de vijfde generatie binnenvaartondernemer in haar familie. Ze beschikt over alle benodigde papieren, te weten: ondernemings- en schippersdiploma, groot vaarbewijs, radar- en marifooncertificaat en rijnpatent tot Mainz.

De zoon van Sandra, Sven Zuidgeest (21), treedt in de nieuw op te richten vof toe als medevennoot. Sven studeert op dit moment nog werktuigbouwkunde, maar heeft al wel zijn schippersdiploma en marifooncertificaat behaald en is in zijn vrije tijd nagenoeg altijd al aan boord. Inmiddels heeft Sven de rang volmatroos. Hij zal in de nieuwe onderneming ook tijdens zijn studie regelmatig aan boord kunnen zijn, voor de momenten dat dit niet kan wordt een matroos ingehuurd.

Onderneming

Algemeen

Met het aan te kopen schip (bouwjaar 1966/in 2016 verlengd, 1264 ton, 84,52 * 8,20 * 2,72) wordt gevaren in de internationale binnenvaart. Het schip kan allerlei soorten droge lading vervoeren. Er wordt op basis van een bevrachtingscontract gevaren voor de Duitse bevrachter Hoffmann GmbH, die al 22 jaar actief is in de binnenvaartbevrachting.

Onderscheidend vermogen

Het aan te kopen schip is vanwege haar afmetingen en diepgang zeer breed inzetbaar. Op nagenoeg alle voor de binnenvaart van belang zijnde Europese waterwegen kan dit schip haar vrachten vervoeren. De brede inzetbaarheid was ook af te lezen aan de interesse van diverse bevrachters om het schip in vaste huur te nemen.

Het schip leent zich ook prima om in de nieuwe exploitatievorm te runnen als “familiebedrijf”. In dit geval is behalve Sandra ook haar man altijd aan boord en in de toekomst ook haar zoon. Op deze manier worden de kosten voor personeel laag gehouden, is er maximale betrokkenheid van de eigenaren en daardoor een prima rendementsperspectief. Omdat er door sloop schepen aan de markt worden onttrokken en er van deze afmetingen op dit moment geen schepen worden gebouwd, worden de huidige schepen die beschikbaar zijn steeds aantrekkelijker voor bevrachters om in te zetten in de markt.

Marktinformatie

Vrijwel alle soorten goederen kunnen vervoerd worden met de droge lading binnenvaart. Denk hierbij met name aan bulkgoederen zoals zand, soja, kolen en granen. Of zelfs versproducten die in speciale gekoelde containers vervoerd worden. Het aan te kopen schip is een motorvrachtschip. Nederland telt er ruim 2.700 van. Deze schepen zijn vervolgens weer onder te verdelen in zogenaamde tonnenmaten. Het aan te kopen schip meet 1.264 ton. Een fors deel van de Europese binnenvaartvloot betreft schepen van deze tonnage of kleiner. Dit aantal neemt wel jaarlijks af doordat er in dit segment niet of nauwelijks nieuwe schepen zijn bijgekomen maar wel worden gesloopt.

Perspectief voor dit soort kleine schepen is onverkort goed, omdat er in West-Europa nog steeds veel vaarwegen zijn waar de grote schepen niet kunnen komen. Het aan te kopen schip kan in principe op nagenoeg alle bestemmingen komen. Juist vanwege de afmetingen en tonnage is er door verschillende bevrachters enthousiast gereageerd op de mogelijkheid om dit schip te verbinden aan hun kantoor. Noordwest-Europa telt 25.000 km aan vaarwegen die de belangrijkste bestemmingen met elkaar verbinden. De 4.400 km aan vaarwegen in Nederland sluiten aan op het stelsel van Europese vaarwegen.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

aankoop ms 'Parcifal' € 575.000
verbouwing voorwoning schip € 30.000
aankoopkosten/werkkapitaal € 40.000
totale investeringsbehoefte € 645.000
eigen inbreng € 135.000
lening via Collin Crowdfund** € 340.000
Lening via Knab Crowdfunding € 170.000

Leenbedrag: € 170.000

Rente: 7,5%

Looptijd: 84 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Op het moment van het verstrekken van deze lening is er geen andere financiering aanwezig.

Toelichting

De financieringsaanvraag wordt voor € 170.000 gefinancierd via Knab Crowdfunding en voor € 340.000 via zusterplatform Collin Crowdfund met wie Knab een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen (67% Collin Crowdfund en 33% Knab Crowdfunding). Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Knab Crowdfunding als de lening via Collin Crowdfund wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteur is VOF ms Ferox met haar vennoten mevrouw S.J.M. Hartholt - de Jong en de heer S.F.K. Zuidgeest. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 510.000 op het motorvrachtschip “Parsifal” verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 605.000 op basis van een recent taxatierapport. Derhalve is deze inschrijving volledig materieel.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 130.000 op het woonhuis aan de Canadastraat 44-46, 8141 AD Heino, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 250.000 en openstaande schuld van € 168.000. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 264.000 op basis van een recent taxatierapport. Derhalve is deze inschrijving grotendeel materieel.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van mevrouw S.J.M. Hartholt - de Jong voor een bedrag van minimaal € 250.000. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer S.F.K. Zuidgeest voor een bedrag van minimaal € 250.000. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.

Vóór uitboeking van de lening wordt de goede kwaliteit van het schip aangetoond door de ontvangst van keuringsrapporten van de hoofdmotor en het casco (vlak- en kimmen). Tevens wordt een afschrift ontvangen van het nieuwe Certificaat van Onderzoek (zeven jaar geldig).

Dun & Bradstreet

Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor VOF ms Ferox is Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2017 van de bestaande eenmanszaak, alsmede de door bedrijfsadviseur Henk Schoonderwoerd, die goed thuis is in de binnenvaartbranche, opgestelde prognoses voor de jaren 2019 en 2020. De overall score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

In het laatste bekende volledige exploitatiejaar 2017 met het huidige ms "Orion" werd er een nettowinst voor privé gerealiseerd van bijna € 100.000,- op een omzet van € 161.000,-. De verwachting is dat 2018 verloopt conform het afgelopen boekjaar. De prognose is voor wat betreft de te behalen omzet gebaseerd op het netto daghuur contract wat verkregen wordt. Op basis van een inschatting van het aantal vaardagen per jaar, levert dit een omzet op van € 281.000,- in 2019. Met de op basis van ervaringsgegevens geprognosticeerde bedrijfskosten en rentelasten, levert dit in het eerste exploitatiejaar 2019 een netto winst na privé op van € 33.000,-. De berekende genormaliseerde cashflow is met € 90.000,- ruim voldoende om aan de aflosverplichtingen te kunnen voldoen. Wij stellen de score voor de Rentabiliteit vast op Ruim voldoende.

Solvabiliteit

Uit het jaarrapport van 2017 blijkt een eigen-vermogen van € 11.000. Hierin is echter niet de stille reserve (boekwinst t.o.v. de boekwaarde) in het schip meegenomen, die we door de concrete verkoopopbrengst van het schip nauwkeurig kunnen berekenen. Deze eigen inbreng is uiteraard in de uitwerking van het eigen vermogen na investering meegenomen. Hierdoor is het eigen-vermogen bij aanvang investering € 141.000 met een solvabiliteit van 22%. Na het eerste exploitatiejaar 2019 komt het eigen vermogen naar verwachting door winstreservering uit op € 174.000 met een solvabiliteit van 28%. Wij stellen de score voor Solvabiliteit vast op Ruim voldoende.

Liquiditeit

Conform de definitieve jaarcijfers 2017 is de current ratio kleiner dan 1. In de begroting is voldoende rekening gehouden met aankoopkosten en ruimte voor het opvangen van tegenvallers en de bevoorschotting van vorderingen. Op basis van de opgestelde prognoses nemen de beschikbare liquiditeiten dus toe. Wij hanteren voor de Liquiditeit de score Voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
  • Solvabiliteit: Ruim Voldoende
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Ruim Voldoende