Samenvatting

ERD Power Productions is een onderneming die is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van voedingen, omvormers, kathodische bescherming en Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) gerelateerde toepassingen. De onderneming is in november 2015 opgericht door Henk Roest, zijn vrouw Geesje Roest-Versteeg en haar zoon Remco van Essen. De onderneming is voortgekomen uit de eenmanszaak van Henk Roest: Handelsonderneming ERD, en wordt op dit moment geëxploiteerd in een meervoudige B.V.-constructie. Henk Roest staat bekend om zijn unieke kennis en is sinds 1983 al actief in deze nichemarkt. Inmiddels heeft hij deze kennis overgedragen aan zijn stiefzoon Remco van Essen. Nadat Henk wat jaren geleden gas terug heeft genomen door droevige privé omstandigheden, wat ook geldt voor zijn partner, komt met deze kennisoverdracht een wens in vervulling om zo zijn kennis niet verloren te laten gaan.

Ontwikkeling en productie van de producten gebeuren meestal op Value Added basis. Bij Value Added (toegevoegde waarde) wordt gebruik gemaakt van een voedingsmodule als basis, waar omheen zorgvuldig specifieke componenten geplaatst worden om tot een totaal oplossing te komen die door de klant wordt gevraagd. Een belangrijk voordeel van Value Added activiteiten is dat de tijd (time to market) en kosten van design een stuk lager liggen dan bij discreet opgebouwde voedingen en omvormers, en dit zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Terwijl de industrie voornamelijk digitaal ontwerpt, gebruikt ERD Power Productions in hun ontwerpen voornamelijk hoogfrequente, resonante technologie. Door het gebruik van deze moderne technologie bieden ze een hogere efficiëntie en dus lagere warmteproductie. Dit resulteert niet alleen in een maatschappelijk verantwoord product, maar ook een meer betrouwbare oplossing, en dus een zeer laag uitvalspercentage. Naast Value Added activiteiten biedt de onderneming ook modificaties aan. Bij modificaties past men een bestaande standaard voeding aan tot een voor de klant geschikte maatoplossing.

De doelgroepen zijn divers zoals industrie, automotive, infrastructuur, defensie, telecom, transport, renewable energy, medisch en maritiem.

ERD
Henk Roest

Financierings-behoefte

De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 50.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van ERD Power Productions vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet noteert voor ERD Power Productions B.V. een Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn ERD Power Productions B.V., ERD Power B.V. en Hegerema Beheer B.V. De lening ter hoogte van € 42.338 van de heer Roest wordt achtergesteld ten opzichte van de Knab investeerders voor een periode van minimaal 3 jaar. Ook wordt er door de ondernemers een gezamenlijke borgstelling afgegeven ter hoogte van € 50.000.

Leendoel

De financiering via Knab Crowdfunding is nodig voor de aankoop van noodzakelijke componenten en printplaten. Deze zullen vervolgens worden bewerkt tot eindproduct of onderdeel zijn van het eindproduct. Hiermee kunnen de eerste grote orders vlot afgewerkt worden.

Ondernemers

De onderneming draait primair om de ondernemers Remco van Essen en Henk Roest. Geesje Roest-Versteeg is ondersteunend aanwezig in algemene zin.

Remco (36 jaar) was voorheen 14 jaar actief als Floor Manager bij BCC elektrospeciaalzaken. Hier was hij verantwoordelijk voor de aansturing en opleiding van personeel, alsook het onderhouden van klantcontact en het uitvoeren van de administratie. Remco heeft als bestuurder van ERD Power de hoofdtaken: organisatie en aansturing in productie, inkoop, administratie en logistiek. Zijn kernkwaliteiten zijn organisatie, overzicht en accuratie.

Henk (65 jaar) heeft ruim 30 jaar ervaring met de ontwikkeling en productie van voedingen, omvormers en kathodische bescherming. Henk had de afgelopen 35 jaar, naast een (freelance) dienstverband voor enkele bedrijven, ook handelsonderneming ERD onder zijn beheer. Deze handelsonderneming is nu enkel nog actief in consultancy. De ontwikkeling en productie activiteiten zijn in hun geheel overgegaan in ERD Power Productions. De overgang naar de nieuwe bedrijfsstructuur was nodig om de groei te kunnen waarborgen en zijn kennis over te dragen aan Remco. Henk heeft als hoofdtaken binnen ERD Power de commerciële activiteiten, ontwikkeling van producten en opleiding van technische medewerkers. Zijn kernkwaliteiten zijn technische kennis, naamsbekendheid en creativiteit.

Onderneming

ERD Power Productions houdt zich bezig met ontwikkeling, productie, meten en afregelen van voedingen, omvormers, filters en kathodische bescherming. De markt van de onderneming ligt bij de industrie, automotive, infrastructuur, defensie, telecom, transport, renewable energy, medisch en maritiem. De industrie is continu in beweging en daarbij hoort de ontwikkeling van nieuwe voedingen en omvormers.

Op dit moment zijn er 3 mensen actief in de onderneming, waaronder de ondernemers. In de nabije toekomst zal er personeel aangetrokken worden via uitzendbureaus en stagiaires met als doel om, bij geschiktheid, een vast dienstverband aan te bieden. Naast de mogelijkheid om de productie zelfstandig uit te voeren, heeft men ook contacten met productiebedrijven om een deel van de productie uit te besteden, zodat dit niet ten koste gaat van het rendement op gebied van ontwikkeling en eindcontrole. Ontwikkeling en eindcontrole gebeurt te allen tijde in eigen beheer.

Wat wordt bereikt met de financiering?

Met de financiering wordt de overbrugging gerealiseerd tussen de inkoop van goederen en de inkomsten van het geleverde eindproduct. Voor producties die een jaar lang lopen, moeten printplaten en bepaalde specifieke componenten en modules voorgefinancierd worden. Deze worden aan het begin van het productieproces voor een jaar ingekocht en betaald. Deze investering wordt gedurende de looptijd van de opdracht (afroeporder) in de tijd in delen aan de klant gefactureerd.

Onderscheidend vermogen

Ondanks dat er een groot aanbod is aan standaard voedingen en omvormers, is er een groot tekort aan producten en ontwikkelaars op het gebied van speciale voedingen en omvormers. De kennis en middelen ontbreken in de markt om in deze behoefte te voorzien. Dit is waar ERD Power Productions zich op richt. Het betreft een nichemarkt met een zeer grote potentie. Door Value Added activiteiten en modificaties op maat aan te bieden aan de klant, kan deze bediend worden van een gepaste oplossing zonder rekening te hoeven houden met hoge kosten voor Research en Development. Door nauw samen te werken met ‘s werelds grootste distributeurs van elektronicacomponenten, krijgt de onderneming aanvragen en opdrachten vanuit heel Europa. Deze vloeien direct voort uit de jarenlange contacten die Henk Roest onderhoudt met deze multinationals, die hem inhuren voor maatwerk.

Structuur

Naast ERD Power Productions B.V. is er een zusteronderneming: ERD Power B.V. Deze onderneming is nu nog niet actief, maar krijgt in de toekomst mogelijk de commerciële activiteiten toebedeeld.

ERD organigram

Financieringsbehoefte

De kosten van ontwikkeling, research & development, huisvestingkosten en verbouwing heeft uit eigen middelen plaatsgevonden en bedroeg afgerond € 50.000 in het voorbije boekjaar 2016. De te verrichten investeringen zien er als volgt uit:

Investeringsoverzicht

Printplaten € 7.000
Componenten € 20.000
Modules € 13.000
Verbruiksartikelen productie € 5.000
Buffer/extra werkkapitaal € 5.000
Lening via Knab Crowdfunding € 50.000

Leenbedrag: € 50.000

Rente: 8%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn ERD Power Productions B.V., ERD Power B.V. en Hegerema Beheer B.V.
  • De heer R.M.E. van Essen, mevrouw G.H. Roest-Versteeg en de heer H. Roest geven een gezamenlijke, persoonlijke borgstelling af voor € 50.000. Deze borgstelling heeft op dit moment gedeeltelijk materiële waarde.
  • De lening van de heer H. Roest ter hoogte van € 42.338 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Tot 1 januari 2020 zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt dan wel betaald. Vanaf 1 januari 2020 mag er aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening, mits toestemming van Knab Crowdfunding en de geconsolideerde solvabiliteit van Hegerema Beheer B.V. boven de 50% is uitgekomen.
  • Er geldt een verpanding van de huidige en toekomstige voorraad en inventaris van ERD Power Productions, ERD Power B.V. en Hegerema Beheer B.V.

Dun & Bradstreet

Voor deze aanvraag wordt de Dun & Bradstreet Score Verhoogd risico gehanteerd. Deze score geldt voor zowel ERD Power Productions B.V., ERD Power B.V. als Hegerema Beheer B.V.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op prognoses de 2017 en 2018, een 12-maands liquiditeitsprognose, de jaarcijfers 2016 en het businessplan. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

Op basis van een goed onderbouwde prognose komt de verwachte omzet voor 2017 uit op € 290.000 en een brutomarge van 35%. De verwachte genormaliseerde cashflow voor 2017 komt uit op € 25.000. Het verwachte netto cashflow overschot komt uit op € 18.000. Op dit moment zijn er al contracten afgesloten met een aantal leveranciers op het gebied van componenten. In 2018 verwacht men een groei te kunnen realiseren naar een omzet van € 440.000 met een verwachte genormaliseerde cashflow van € 51.000 en een netto cashflow overschot € 41.000. De onderneming is gestart in de loop van 2016 en heeft toen een omzet gerealiseerd van € 44.000. De aanloopperiode is gefinancierd door de heer Roest middels de achtergestelde lening. Wij beoordelen de Rentabiliteit op Ruim voldoende, mede omdat deze voor een belangrijk gedeelte is gebaseerd op nog te realiseren groei.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van ERD Power Productions bedraagt per ultimo 2016 75% op een balanstotaal van € 64.000. Dit is inclusief de achtergestelde lening van de heer Roest. De solvabiliteit na investering komt uit op circa 40% (Goed). Door winstverwachtingen zal het risicodragende vermogen (eigen vermogen + achterstellingen) per ultimo 2017 naar verwachting stijgen naar € 70.000. Door de balansverlenging zal de solvabiliteit in 2017 daarentegen wel dalen naar 53% op een verwacht balanstotaal van € 132.000. Wij beoordelen de Solvabiliteit op Goed.

Liquiditeit

De current ratio (vlottende activa/vlottende activa) van ERD Power Productions BV komt per ultimo 2016 uit op 2,7 (Excellent). Naar verwachting zal de current ratio in 2017 verder toenemen naar 3,7 (2017) en 2,6 (2018). Omdat wij 2016 niet als een representatief jaar beschouwen en de prognoses nog gerealiseerd dienen te worden, achten wij het passend om de Liquiditeit vast te stellen op Ruim voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
  • Solvabiliteit: Goed
  • Liquiditeit: Ruim Voldoende
  • Overall: Ruim Voldoende