Samenvatting


EnergieMeetbedrijf2020 B.V. (hierna 'EMB2020') is een door de ACM (Autoriteit Consument en Markt) en TenneT erkend onafhankelijk meetbedrijf. Een meetbedrijf dat gespecialiseerd is in het meten van energieverbruik bij (groot)zakelijke klanten. Dit doen zij door het plaatsen van hoogwaardige elektriciteits- en gasmeters, waarbij de meting van verbruik door EMB2020 zuiver en onafhankelijk kan plaatsvinden. Op basis van de dagelijks vastgestelde meetgegevens factureert de netbeheerder en de energieleverancier de (groot)zakelijke klant. EMB2020 weet dat de grootverbruiker door inzicht in de meetresultaten de grootste invloed heeft op haar totale verbruik. Met het door hen gegenereerde inzicht en de gedetailleerde rapportages kan er energie bespaard worden en hierdoor dus ook geld voor de grootverbruiker.

Energiemeetbedrijf2020

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 500.000. De gelden worden aangewend voor de uitvoering van een verkregen order (hierna exploitatieovereenkomst) voor het aankopen, plaatsen en onderhouden van in totaal 400 elektriciteits- en gasmeters. Door de gefaseerde plaatsing van de meters in 2017, in combinatie met de huidige positieve cashflow, wordt er € 100.000 aan eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 400.000. De looptijd is 48 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Daarna volgt een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van EMB2020 vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet noteert een Verhoogd risico voor EMB2020. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is EMB2020 B.V. De rechten uit hoofde van de 5-jarige exploitatieovereenkomst en de aan te kopen meetvoorzieningen worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Eric Koster en Joost Schalekamp (indirecte aandeelhouders) geven ieder een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 80.000. Tenslotte is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen op 25% op het niveau van EMB2020 B.V.

Leendoel

Het bedrijf staat aan de vooravond van een forse groei, wat onderbouwd wordt door de orderportefeuille. Het doel van de financiering is te voorzien in de financiering van de vaste kern van de debiteurenportefeuille en het gelijktijdig terugbrengen van het gebruik van de kostbare factoring tot alleen de piekmomenten.

Ondernemers

Joost Schalekamp (45 jaar) en Eric Koster (45 jaar) hebben in 2011 EnergieMeetbedrijf2020 B.V. opgericht. Zij onderkenden de relatie tussen meetdata en investeringen in duurzame energie en het tegengaan van energieverspilling. Deze meetgegevens waren in hun ogen onvoldoende voorhanden/toegankelijk. Dit alles in het kader van de energietransitie; een beleidsplan van de Nederlandse overheid. Volgens dit plan moet Nederland in 2020 een van de duurzaamste landen van Europa zijn.

Joost Schalekamp (1972) heeft eind jaren ‘90, na afronding van zijn studie Technische Bedrijfskunde, bij KPN gewerkt als programmamanager. Daar is het ‘denken in processen’ eigen gemaakt, waarvan hij nu de vruchten plukt. Door te denken in processen is het mogelijk om bottlenecks en kansen eerder te herkennen, en om zo bedrijfsvoering te optimaliseren. Deze visie heeft Joost in de praktijk gebracht bij een drukkerij en later bij zijn eigen restaurant. Dit restaurant was in zwaar weer terecht gekomen en Joost zag zijn kans schoon om voor eigen rekening en risico het ‘procesdenken’ uit te voeren. Een restaurant is een zeer dynamische organisatie waarbij ieder detail het verschil kan maken.

Eric Koster (1971) was al jong ondernemer. Na het afronden van zijn heao-studie (deeltijd) in 2013 was hij succesvol als manager in loondienst in de uitzendbranche. Hij leerde processen te analyseren en te optimaliseren. Deze kennis en ervaring heeft hij goed kunnen benutten toen hij opnieuw zelfstandig ondernemer werd en als interimmanager aan de slag ging. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring met de vorming en het optimaliseren van Shared Services Centers (SSC), zowel bij profitorganisaties als overheden. Zijn speelveld was hierbij over de volledige breedte: van initiële business cases tot implementatie en reorganisatie, maar altijd met oog voor de menselijke kant. Hij vervulde rollen als projectmanager of interimmanager bij de vorming van SSC’s bij diverse overheidsinstanties en was succesvol in het bereiken van de organisatiedoelen. Maar zijn ambitie was groter: hij wilde opnieuw een eigen onderneming starten. Het was dan ook een mooie stap om de uitdaging van het neerzetten van een nieuw meetbedrijf aan te gaan en zijn opgedane kennis en kunde inzetten voor een eigen onderneming. Eric is een doorzetter, is strategisch sterk en bovenal een ondernemer met visie. Hij zoekt altijd naar verbetering vanuit het belang van de organisatie. 'Oplossingen zoeken en geen kuilen verschuiven' is zijn motto.

Met EMB2020 hebben Joost en Eric een bedrijf neergezet waarbij voortdurend gestreefd wordt naar ‘operational excellence’ en de meegebrachte ervaringen vanuit de praktijk optimaal ingezet worden.

Onderneming

EMB2020 is een onafhankelijk meetbedrijf (erkend door TenneT en de ACM) en neemt de meetverantwoordelijkheid over van haar klanten. Deze klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte meting van de door henzelf afgenomen energie. Echter, zij mogen deze verantwoordelijkheid zelf niet dragen en dienen deze over te dragen aan een erkend meetverantwoordelijke zoals EMB2020.

De wettelijke meetdiensten bestaan uit:

 • Plaatsen van een comptabele meetinrichting;
 • Beheren en onderhouden van de meetinrichting;
 • Meten van elektriciteits- en gasverbruik;
 • Collecteren en valideren van de meetgegevens; EMB2020 maakt gebruik van een GPRS-verbinding die over een APN-netwerk gaat. Deze verbinding is volledig onafhankelijk, waarbij de berichten versleuteld zijn met het oog op privacy en veiligheid;
 • Doorzetten meetgegevens naar de netbeheerder;
 • Signaleren van storingen;
 • Het beschikbaar hebben van een 24-uurs storingsdienst.

EMB2020 levert meetdiensten, en verhuurt en verkoopt meetinrichtingen voor elektriciteitsaansluitingen groter dan 3x80 Ampère en voor gasaansluitingen vanaf G40. Dergelijke aansluitingen zijn zogenoemde 'grootverbruikaansluitingen'. Klanten van EMB2020, allen zakelijke klanten, hebben dus een grootverbruikaansluiting en mogen kiezen wie hun ‘meetverantwoordelijke’ is. Het betreft hier een sinds 2004 vrijgegeven markt als gevolg van de liberalisering van de energiemarkt, net zoals de markt van energieleveranciers is vrijgegeven. Als een grootverbruiker wil dat ‘het licht brandt’ dan heeft het drie partijen nodig: een leverancier (vrije keuze), de netbeheerder (monopolist; regiogebonden) en een meetbedrijf (vrije keuze). Als een van deze partijen ontbreekt kan en mag er geen energie worden geleverd. De contracten die EMB2020 afsluit zijn voornamelijk overeenkomsten met een contractduur van tenminste vijf jaar.

Onderscheidend vermogen

EMB2020 is vernieuwend, innovatief en gericht op het toevoegen van waarde en onafhankelijk van de netbeheerder. Deze onafhankelijkheid van de netbeheerder is de kracht van EMB2020, omdat het hen onder andere in staat stelt adviezen te geven die ten koste kunnen gaan van de omzet van deze netbeheerders. Van de twaalf meetbedrijven in Nederland zijn tien meetbedrijven gelieerd aan een netbeheerder.

Visie

Het ‘vergroenen’ en verduurzamen van organisaties door innovatieve toepassingen.

Doelstellingen

 • Borging van continuïteit;
 • Minimale jaarlijkse omzetgroei van 25%;
 • Ontwikkelen en implementeren van drie nieuwe diensten en verdere productontwikkeling.

Structuur

De onderneming wordt geëxploiteerd in een meervoudige B.V.-constructie.

Organigram EMB2020

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

EMB2020 vraagt een financiering aan voor de uitbreiding van het werkkapitaal waarmee zij de verkregen langlopende order van 400 stuks kan uitvoeren. Met deze financiering kan men de meters aankopen en plaatsen. Binnen de onderneming zijn op dit moment geen andere externe financiers aanwezig.

Aankoop en plaatsing meetapparatuur € 500.000
Eigen inbreng € 100.000
Lening via Knab Crowdfunding € 400.000

Leenbedrag: € 400.000

Rente: 7%

Looptijd: 48 maanden, eerste 6 maanden aflossingsvrij, daarna lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is EnergieMeetbedrijf2020 B.V.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van EnergieMeetbedrijf2020 B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Knab Crowdfunding) 25% of lager is.
 • Eric Koster geeft een persoonlijk borgstelling af voor € 80.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Joost Schalekamp geeft een persoonlijk borgstelling af voor € 80.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De huidige en toekomstige rechten van EnergieMeetbedrijf2020 B.V. uit hoofde van de exploitatieovereenkomst worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
 • De nog aan te kopen meetvoorzieningen van EnergieMeetbedrijf 2020 B.V., uit hoofde van de exploitatieovereenkomst, worden verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Knab Crowdfunding wordt in het bezit gesteld van de ijkrapporten.

Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een Verhoogd risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2015, concept jaarcijfers 2016 en de prognoses tot en met 2020 van EMB2020 B.V. Deze zijn opgesteld door een accountantskantoor. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit

EMB2020 werkt grotendeels met 5-jarige contracten. Hierdoor staat de exploitatie voor de komende jaren voor een belangrijk gedeelte al vast en wordt de haalbaarheid van de exploitatieprognose als realistisch beoordeeld. EMB2020 laat sinds de oprichting in 2012 een gestage groei zien. In 2016 is de omzet met ruim 45% gestegen naar € 535.000, met een gerealiseerde, genormaliseerde cashflow van € 122.000 (Excellent). In 2017 zal de omzet naar verwachting stijgen naar € 783.000, wat onderbouwd wordt door het overeengekomen exploitatiecontract. Er wordt een genormaliseerde cashflow verwacht van € 208.000 met een uiteindelijk netto cashflow overschot van ruim 80%, mede door een aflossingsvrije periode van 6 maanden. Wij beoordelen de rentabiliteit als Excellent.

Solvabiliteit

De solvabiliteit per ultimo 2016 bedraagt 42% op een balanstotaal van € 448.000 (Goed). In 2017 zal door toevoeging van de winst het absolute eigen vermogen stijgen naar circa € 250.000. Door verlenging van de balans zal de solvabiliteit per ultimo 2017 naar verwachting dalen naar 25%, op een verwacht balanstotaal van € 984.000 (score Voldoende). Wij beoordelen de solvabiliteit dan ook als Voldoende.

Liquiditeit

De current ratio (vlottende activa/ vlottende passiva) bedraagt per ultimo 2016 0,7 (Matig). Per ultimo 2017 verslechtert deze naar verwachting naar 0,4 (Matig). De vlottende passiva bestaan bij EMB2020 voor circa 65% uit vooruit gefactureerde bedragen. Dit komt omdat men uitsluitend werkt met vooruitbetalingen, die zowel maandelijks, per kwartaal als jaarlijks kunnen zijn. De vooruit gefactureerde bedragen hebben een positieve werking voor de liquiditeit. De current ratio dient daarom gecorrigeerd te worden. De gecorrigeerde current ratio, waarin dus de vooruit gefactureerde bedragen niet worden meegenomen, bedraagt per ultimo 2016 2,0 (Excellent) en naar verwachting per ultimo 2017 1,2 (Ruim voldoende). Wij beoordelen de Liquiditeit voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Samenvattend

 • Rentabiliteit: Excellent
 • Solvabiliteit: Voldoende
 • Liquiditeit: Voldoende
 • Overall: Ruim Voldoende