Samenvatting

Center4Energy 073 BV is een bedrijf dat er voor zorgt dat woningen voorzien worden van energieneutrale toepassingen. Met andere businesspartners (ecomediairs) wordt ervoor gezorgd dat woningen worden voorzien van de meest elementaire producten. Center4Energy 073 BV wil een bijdrage leveren aan de energetische verduurzaming van de bebouwde omgeving door de energietransitie van grootschalige, niet-duurzame, fossiele en centrale energieopwekking naar kleinschalige, duurzame en lokale energieopwekking te verplaatsen.

DGA van de onderneming is Jan van Liempt. Hij ziet als ecomediair grote commerciële kansen voor Center4Energy 073 BV, wat in het eerste half jaar van 2016 wordt bevestigd. Jan is een ervaren ondernemer en heeft meerdere bedrijven opgericht. Met de gevraagde financiering wil de onderneming de groei financieren en zich verder gaan ontwikkelen.

Bekijk de videopitch

Financierings-behoefte

De totale investeringsbehoefte is € 150.000. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 150.000. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Jan van Liempt is 100% eigenaar en enig aandeelhouder van Center4Energy 073 BV.

Van de 2 overige entiteiten, Smart Building & Security BV en In2Ecobuildings BV, zijn de aandelen sinds kort gecertificeerd in een STAK (Stichting Administratiekantoor). Van deze STAK zijn Jan van Liempt en mevrouw N. Betting gezamenlijk bestuurder. De bedoeling is dat op termijn ook de aandelen van Center4Energy BV ondergebracht zullen gaan worden in de STAK.

Risico
 

De Dun & Bradstreet score voor Center4Energy 073 BV is ‘Verhoogd risico’, wat mede te maken heeft met het startende karakter van de onderneming. De overall Collin Credit Score komt uit op ‘Ruim voldoende’. De debiteur voor de Knab Crowdfunding-lening is Center4Energy 073 BV. De DGA, Jan van Liempt, geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000. Twee andere BV’s van Jan van Liempt, Smart Buildings & Security BV en In2ecobuildings BV, geven beide een zakelijke borgstelling af voor € 75.000. Tenslotte hebben de belangrijkste leveranciers van Center4Energy 073 BV verklaard dat zij samen tot 30% van het balanstotaal zullen voorzien in de vorm van leverancierskrediet.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt gebruikt voor de verdere groei en ontwikkeling van het bedrijf en het versterken van de salesorganisatie. Dit is nader toegelicht in het marketing- en communicatieplan, dat in het bezit is van Knab Crowdfunding. Daarnaast is er een gespecificeerd investeringsprogramma gemaakt voor de tweede helft van 2016, dat ook in het bezit is van Knab Crowdfunding.

Ondernemer

Jan van Liempt, 58 jaar, heeft decennialange ervaring als ondernemer. Als ecomediair heeft hij diverse bedrijven opgericht en hier leiding aan gegeven. Na het afronden van zijn HBO-opleidingen Elektrotechniek en Bedrijfskunde heeft hij eerst werkervaring opgedaan als onderhoudsmonteur bij de Landmacht.

Op 27-jarige leeftijd bleek al dat Jan ondernemersbloed had en richtte hij zijn eerste bedrijf op: Smart Building & Security BV, dat lockerbeheersystemen en integrale regelinstallaties ontwikkelt. Tussen 1985 en 2000 is Jan ook onder andere werkzaam geweest als directeur van een installatiebedrijf voor elektrotechniek (1987-1993) en als zelfstandig installatieadviseur (1993-2000).

Tussen 2000 en 2010 is Jan directeur en aandeelhouder (25%) geweest van I2 Group BV. In 2010 begon het ondernemersbloed weer te stromen bij Jan en richtte hij In2ecobuilding BV op. Dit bedrijf is de grondlegger van het Energie Adviseursmodel en heeft een unieke opleiding ontwikkeld tot ecomediair. Een ecomediair is iemand die de wensen, behoeften en eisen van klanten ten aanzien van hun woning of object vertaalt naar een duurzame oplossing.

In 2014 heeft Jan Center4Energy 073 BV opgericht, waarvoor deze financieringsaanvraag dient. Naast het ondernemen is Jan ook nog lid van ‘073: platform energieneutraal wonen’ en partner van Urgenda en Brabant Woont Slim.

Jan is een echte entrepreneur, creatief en innovatief, enthousiasmerend en cijfermatig sterk onderlegd. Hij is een conceptontwikkelaar en een bedenker van nieuwe oplossingen. Jan heeft een partner; zij hebben een samenlevingscontract. Vanuit zijn ondernemerschap wil Jan zijn partner uitsluiten van eventuele risico’s die het ondernemerschap met zich meebrengt. Jan heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering gesloten.

Onderneming

Op 23 december 2014 is Center4Energy 073 BV officieel opgericht na een 1,5 jaar durende ontwikkelingsfase. In deze periode heeft het bedrijf een concept ontwikkeld waardoor het in staat is om energieproducerende woningen te realiseren en een positieve bijdrage te leveren aan het energievraagstuk. De hoofdlijn van het concept bestaat uit het vereffenen van alle energiestromen in een gebouw. De website van Center4Energy073 is www.c4e.me.

Het verdienmodel is gebaseerd op het verkopen van energieneutrale toepassingen voor woningen en gebouwen. Inkoop van de energieneutrale toepassingen vindt plaats bij leveranciers, waaronder eigen BV’s, waarmee Jan al langere tijd zaken doet. Er is dan ook sprake van een netwerkorganisatie met wederkerige afhankelijkheid.

Missie

Het produceren en leveren van producten en systemen die, gebaseerd op de nieuwste en slimme technologieën, modulair en als meegroeimodel levensloopbestendig voorzien in duurzame energiebehoeftes en daarmee een bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland.

Vanuit klantcontact en marktverkenning wordt in samenwerking met de klant een duurzaam project gerealiseerd op basis van minimale materialen en energieverliezen door toepassing van de Design 4 Productiemethode.

Doelstellingen

 1. De markt stukje bij beetje omzetten naar lokale energie-opwekkende objecten voor een betaalbare prijs, een prijs die gerelateerd is aan de opbrengsten van 10 tot 15 jaar de huidige energienota. Noem het een energie-aflossing voor een mooie investering met verhoogd comfort en een toekomst- en levensloopbestendige oplossing.
 2. Het realiseren en motiveren van het gebruik van lokale duurzame energie.
 3. Het breder toepassen van duurzame energie in alle mogelijkheden als alternatief voor fossiele brandstoffen en energie.
 4. Het verlagen van het verkeerd inzetten van energie en materiaal in projecten (bijvoorbeeld veel lagere faalkosten in bouwprojecten).
 5. Bekendheid creëren en omzetten naar een positie waarin Center4Energy© de functie heeft van oplossingsaanbieder op het gebied van duurzaamheid i.p.v. bouwer/ontwikkelaar.
 6. Verbindende schakel tussen duurzame ontwikkeling van energie en bewoners en woningeigenaren.
 7. Het op een andere wijze benaderen van bewoners om bewustwording te creëren op het gebied van energieverbruik in en om panden.
 8. Uiteindelijk zal alle informatie afkomstig van de individuele systemen via pushsystemen naar de cloud worden gebracht om zo snel mogelijk de juiste informatie te kunnen berekenen op een snelle manier en met bescherming van de individuele objecten.

SWOT-analyse

Intern (Center4Energy) Extern (de markt)
Sterktes Aandachtspunten Kansen Bedreigingen
Het concept levert een bijdrage aan de energetische verduurzaming van de gebouwde omgeving Geen naamsbekendheid en profiel in de markt Organisaties en particulieren wensen in toenemende mate hun eigen energie op te wekken, het concept Center4Energy past perfect in deze trend Blijven doorontwikkelen op mogelijke vragen uit de markt
Prijs-/kwaliteitverhouding is goed, netto met 10% Communicatie- en marketingkennis, de tijd ontbreekt Organisaties die duurzaamheid als prioriteit hebben, hebben grote belangstelling voor het concept Concurrentie kan in marksegmenten instappen
Innovatief, zeer flexibel concept dat bij alle typen gebouwen kan worden toegepast; per gebouw wordt maatwerk gerealiseerd Budgetruimte voor marktbewerking ontbreekt Woningcorporaties tonen serieuze belangstelling voor het concept Organisatie commercieel inrichten
Het concept realiseert een verdienmodel voor de eigenaar van het Center4Energy© Ontwikkeling en innovatie moet voorop blijven staan Promotie maken bij alle organisaties die het concept Center4Energy kunnen gebruiken Nieuwe contacten, partners, samenwerkingsverbanden en opdrachtgevers zoeken
Nieuwe technische ontwikkelingen kunnen gemakkelijk in het concept worden ingepast Marketingplan wordt gemaakt en ondersteuning ingehuurd In kaart brengen in PMC’s en vanuit daar keuzes maken voor acquisitie en communicatie (marketingplan) Overleg en beslisstructuren stroomlijnen
Het Center4Energy© wordt prefab gerealiseerd en kan snel geleverd worden. Dit wordt gerealiseerd in een aparte productie-eenheid Communicatieplan wordt gemaakt en ondersteuning ingehuurd Bij Knab financiering krijgen voor energieneutraal wonen. Oud denken bij bouwondernemingen (Nederland is een conservatief land)
Voorsprong door techniek inzetten Budget creëren door financiering    

Concurrentie en onderscheidend vermogen

 1. Met de ontwikkelde oplossingen zijn de ideeën van Center4Energy© en de integrale infrastructuur omgezet in een totaalproduct voor bestaande woningen, woningbouwverenigingen en andere objecten. Het concept Center4Energy is uniek in Nederland. Voor zover bekend zijn er geen concurrenten die dit concept ook aanbieden. 
 2. Het is een integrale aanpak met een nieuwe manier van realisatie van een energieneutrale oplossing voor zowel nieuwbouw- als renovatieobjecten. De integrale aanpak houdt in dat Center4Energy 073 zorgt voor een ontzorgproces, waarbij het bedrijf mogelijk maakt dat alle benodigde businesspartners hun werk doen binnen de oplossing van het project.
 3. Uitgangspunten voor de realisatie van bouwwerken is dat het energetisch duurzaam moet zijn. In principe geldt dat niet alleen voor alle woningen in Nederland, maar ook voor kantoorgebouwen, monumenten, scholen, sportcomplexen, etc.
 4. Lage kosten als gevolg van netwerkorganisatie. Win-win voor alle businesspartners.

Center4Energy 073 BV onderscheidt zich door samenwerking met diverse partijen; het is een netwerkorganisatie. Door de ‘just in time’-opzet (optimale planning van informatie- en materialenstroom) wordt ervoor gezorgd dat de bewoner slechts 5 werkdagen een aantal personen over de vloer heeft die ieder hun eigen werk op het juiste moment uitvoeren, gecoördineerd door Center4Energy 073 BV. Oftewel: de klant staat echt centraal.

Financieringsbehoefte

De totale financieringsbehoefte bedraagt € 150.000, waarvan € 150.000 gevraagd wordt via Knab Crowdfunding.

Investeringsoverzicht

Saleskracht vergroten (marketing/communicatie/promotie) € 44.000
Werkbus € 25.000
Demo-woning € 20.000
Showroom/Experience Center € 10.000
Personeelskosten en adviseur € 46.000
Onvoorzien € 5.000
Totaal € 150.000
Lening via Knab Crowdfunding € 150.000

Leenbedrag: € 150.000
Rente: 7,5%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Center4Energy 073 BV.
 • Jan van Liempt geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • In2ecobuildings BV geeft een zakelijke borgstelling af voor € 75.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Smart Buildings & Security BV geeft een zakelijke borgstelling af voor € 75.000. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.

Dun & Bradstreet

De Dun & Bradstreet score geeft ‘Verhoogd risico’ aan voor Center4Energy 073 BV in verband met het startende karakter van de onderneming.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op 2015 en de prognose voor 2016 en 2017. Hiervoor hebben wij onder andere de definitieve jaarcijfers 2015, tussentijdse cijfers tot en met juni 2016 en prognoses voor 2016 en 2017 in ons bezit gekregen. De prognoses zijn van goed niveau en geven voldoende inzicht in de verwachte ontwikkeling van de onderneming.

Rentabiliteit

De onderneming verwacht in 2016 een minimale omzet te behalen van € 1.050.000, met een verwachte brutowinstmarge van 20%. De tussentijdse cijfers t/m juni 2016 bevestigen dit beeld en laten een gerealiseerde halfjaaromzet zien van € 524.000. Er wordt in 2016 een nettowinst voor Vpb verwacht van € 64.000 en een cashflow van € 125.000. Uiteindelijk zou dit de score ‘Excellent’ rechtvaardigen.

In het opstartjaar 2015 is er een nettoverlies geleden van € 53.000. In 2016 is er dan ook sprake van een sterk verbeterde exploitatie. De verlieslatende exploitatie in 2015 werd veroorzaakt door ontwikkelingskosten en het bewust aannemen van verlieslatende projecten (met name project Natuurmonumenten in Haarzuilens) om zich ‘in the picture’ te spelen. Kijkend naar de verbeterde exploitatie in 2016 blijkt dat dit gelukt is. Er is sprake van een positieve brutowinstmarge van 20%. Door de verlieslatende exploitatie is er ook sprake van een negatieve cashflow van € 50.000, wat een score ‘Matig’ zou betekenen.

In 2017 verwacht de onderneming de groei gestaag door te kunnen zetten en op een omzet van € 1.875.000 uit te kunnen komen. Ook de brutowinstmarge denkt men verder te kunnen verbeteren naar 24%, waardoor men uiteindelijk een winstverwachting presenteert van € 217.000 en een cashflow van bijna € 250.000, wat een score ‘Excellent’ zou betekenen. Voorzichtigheidshalve hebben we ook gekeken naar de breakeven-omzet in 2017 en deze ligt, bij een brutowinstmarge van 19% en een gelijkblijvend kostenniveau, op € 1.300.000. Dit houdt een omzetstijging van 24% in ten opzichte van 2016. Hierdoor zal de onderneming bij eenzelfde kostenniveau wat begroot is voor 2017 een nettowinst na Vpb (bij break-even) realiseren van € 57.000, wat resulteert in voldoende netto cashflowoverschot.

Gebaseerd op de goede prestaties in de eerste helft van 2016 en de reële prognose, scoort de rentabiliteit ‘Goed’. Gezien de groeifase die de onderneming doormaakt, wordt de score voorzichtigheidshalve afgewaardeerd naar ‘Ruim voldoende’.

Solvabiliteit

Als gevolg van de start van het bedrijf is het eigen vermogen per 31 december 2015 negatief met € 53.000, wat zou resulteren in een score ‘Matig’. Verklaring hiervoor is de startfase waarin de onderneming zich bevindt. Op basis van de tussentijdse cijfers blijkt dat het eigen vermogen per 30 juni 2016 in korte tijd is gegroeid naar € 11.000 positief. Hiermee is dus het negatieve eigen vermogen dat veroorzaakt is in 2015, volledig ingelopen.

Op basis van het eigen vermogen per 30 juni 2016 en het voortschrijdend inzicht voor de tweede helft van 2016, waarbij de winst volledig ten gunste komt van het eigen vermogen, zal de eigen vermogenspositie naar verwachting toenemen naar € 59.000. Dit betekent een solvabiliteit van 10%. In de opgestelde begroting voor 2017 is de verwachting dat het eigen vermogen verder groeit naar 34,5%. In het break-even scenario groeit het eigen vermogen in 2017 naar bijna 20%.

Door de gekozen bedrijfsopzet van een netwerkorganisatie, zal de overhead naar verwachting laag blijven. De bedrijfskosten zijn beheersbaar en groeien niet mee met de omzetstijging. De solvabiliteit zal dan ook per jaar sterker worden. Vooralsnog hanteren wij de score ‘Voldoende’.

Liquiditeit

Als gevolg van de positieve rentabiliteitsontwikkeling en de daarmee samenhangende versterking van de liquiditeitspositie, heeft de onderneming per heden een sterke liquiditeitspositie. Op 30 juni 2016 was de cashpositie € 93.000. Het benodigde werkkapitaal wordt gefinancierd uit het optimaal managen van debiteuren en crediteuren. Voor 2016 is de verwachting een current ratio (vlottend actief versus vlottend passief) te realiseren van 1,4, wat een score ‘Ruim voldoende’ zou rechtvaardigen. Als de prognose over 2017 daadwerkelijk wordt gerealiseerd, ontstaat er een zeer sterke liquiditeitspositie en wordt er een current ratio van 1,8 verwacht, wat een score ‘Excellent’ zou opleveren. Op basis van het break-even scenario voor 2017 wordt voorzichtigheidshalve de te verwachte current ratio gesteld op 1,4, waardoor er ruimte is voor eventuele tegenvallers. Wij hanteren dan ook de score ‘Ruim voldoende’.

Samenvattend

Rentabiliteit: Ruim voldoende

Solvabiliteit: Voldoende

Liquiditeit: Ruim voldoende

Overall: Ruim voldoende