Samenvatting

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Midden-Brabant is een van de vier zelfstandige klinieken die zich richt op de tandartsbehandeling van kinderen met angst voor de tandarts en kinderen met een verstandelijke beperking. Men is volledig ingericht op deze doelgroep en kan onder volledige narcose werken. Het centrum is ontstaan in 2007 en is in verband met de doorzettende groei in 2017 naar de huidige locatie verhuisd, waar men vier geheel geoutilleerde operatiekamers heeft. Hierdoor kan, ondanks het grote aantal patiëntjes, nog steeds zonder wachttijd worden gewerkt aan het realiseren van het doel; “Kinderen (met of zonder verstandelijke beperking) angst- en pijnvrij naar de tandarts laten gaan en weer te laten vertrekken met een lach”.


Bekijk de videopitch

Financierings-behoefte

De gevraagde financiering bedraagt in totaal € 600.000. Samenwerkingspartner Collin Crowdfund verstrekt een lening van € 400.000 en de gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 200.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraag 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Midden Brabant vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteur is F.C.J.M. Kroese h.o.d.n. Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Midden-Brabant (eenmanszaak). Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 600.000 gevestigd op het woonhuis van de ondernemer. De (huidige en toekomstige) inventaris, voorraad en debiteuren van Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Midden-Brabant worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. De huurpenningen uit deze beleggingspanden worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. De ondernemer verleent een negatieve hypotheekverklaring op de 3 beleggingspanden in gedeeltelijk (50%) eigendom.

Leendoel

De ondernemer heeft de huidige locatie van het tandheelkunde centrum sinds eind 2016 grondig verbouwd en daar ook alle vrije middelen uit de cashflow en de eigen middelen in privé voor gebruikt. Met deze financiering wordt een deel van deze verbouwing geherfinancierd. Daarnaast ontstaat er ruimte voor toekomstige fiscale verplichtingen in het kader van de inkomstenbelasting.

Ondernemer

Eric Kroese (62) heeft 30 jaar ervaring als tandarts en is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met angst voor de tandarts. Hij heeft het huidige concept zelfstandig bedacht en ontwikkeld. Daarnaast heeft hij ook het team bij elkaar gebracht en de locatie verbouwd en ingericht om zijn droom waar te maken; “Kinderen en mensen met een beperking angst- en pijnvrij naar de tandarts te laten gaan en weer lachend te laten vertrekken”.

Eric heeft naast zijn privéwoning samen met een zakelijk partner drie beleggingspanden welke worden verhuurd.

Onderneming

Algemeen

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Midden Brabant is tien jaar geleden opgericht en ontstaan uit een reguliere tandartspraktijk met als specialisatie kinderen met angst en mensen met een verstandelijke beperking. Vanwege de lange wachtlijsten bij de reguliere centra (die zijn verbonden aan het ziekenhuis) is CBT Midden-Brabant in overleg met de zorgverzekeraars in 2007 gestart met behandeling onder anesthesie. De visie van CBT Midden-Brabant is dat kinderen met pijn direct geholpen dienen te worden en niet op een wachtlijst thuishoren. Mocht men elders op een wachtlijst terecht komen dan is het fijn dat CBT Midden-Brabant de mogelijkheid heeft om onder narcose te behandelen. Vanaf de dag van oprichting is er gewerkt zonder wachtlijst. Patiënten met klachten kunnen nog dezelfde dag terecht. Klantvriendelijkheid, de professionele behandelmethoden en het unieke nazorg- en preventieprogramma hebben ertoe bijgedragen dat de oude praktijk uit zijn voegen was gegroeid. Om de visie te kunnen blijven uitdragen, continuïteit te waarborgen en aan de steeds strenger wordende eisen van de inspectie voor de gezondheidszorg te voldoen, was uitbreiding de enige optie.

Missie & visie

CBT Midden-Brabant wil graag verder groeien. De inrichting van de nieuwe locatie is zodanig, dat ook nog jongere kindjes met pijnklachten geholpen kunnen worden. Dit vraagt om nog meer aandacht voor patiëntveiligheid, monitoring tijdens uitslapen en goed gekwalificeerd personeel met scherp geformuleerde protocollen en procedures. Daarnaast zal CBT Midden-Brabant zich de komende jaren richten op de verdere optimalisering van het bedrijfsproces en de verbetering van de winst. Om die doelen te realiseren zal de focus van de activiteiten, naast de reguliere tandheelkundige zorg, gericht moeten zijn op het verder vergroten van de capaciteit aan behandelingen.

Onderscheidend vermogen

In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen Centra voor Bijzondere Tandheelkunde welke verbonden zijn aan ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. CBT Midden-Brabant behoort tot de laatste groep. In Nederland zijn er naast CBT Midden-Brabant nog maar vier klinieken actief welke zich op dezelfde doelgroep richten. CBT Midden-Brabant is de enige zelfstandige kliniek waar ook mensen met een verstandelijke beperking terecht kunnen. Dit is vaak tijdsintensieve zorg voor de patiënt. De tandheelkundige behandeling zelf geschiedt (als het niet anders kan) onder volledige narcose.

Het aanbod aan patiënten is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Op de nieuwe locatie in Ulvenhout hebben ze de beschikking over vier volledig geoutilleerde operatiekamers. Daardoor kunnen ze opschalen naar het behandelen van meer dan 2000 patiënten zonder dat er sprake zal zijn van een wachtlijst. Een duidelijk feit is dat er een enorme vraag is naar de zorg die CBT Midden-Brabant biedt. Nog steeds hebben behandelcentra in ziekenhuizen wachtlijsten van een half jaar en langer.

De aanwezige deskundigheid, kennis en ervaring bij het CBT Midden-Brabant biedt kansen om de praktijk nog verder uit te bouwen. Deze sterke positieve reputatie, de reeds bestaande contacten met de tandartspraktijken en het grote patiëntenbestand maakt het mogelijk om de formule uit te bouwen en verder te optimaliseren.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

verbouwing pand € 1.200.000
inventaris en apparatuur € 900.000
totale investeringsbehoefte € 2.100.000
verstrekte lening/krediet Handelsbanken* € 450.000
(operationele) lease apparatuur € 450.000
cashflow (reeds geïnvesteerd) € 700.000
eigen inbreng/middelen privé € 500.000
totaal (is al gefinancierd) € 2.100.000
herfinanciering € 600.000
lening Collin Crowdfund** € 400.000
lening via Knab Crowdfunding € 200.000

Door de herfinanciering van de verbouwing komt er ruimte om aan de fiscale verplichtingen te voldoen

Leenbedrag: € 200.000

Rente: 7,5%

Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Toelichting */**

* Handelsbanken heeft een vijfjarige lening van € 300.000 (openstaande saldo is € 236.000) met rente van 4,25% en een krediet in rekening-courant van € 150.000 verstrekt. Handelsbanken heeft daarnaast de privéwoning van ondernemer gefinancierd (openstaande schuld is € 518.000). Het totale openstaande obligo is derhalve op dit moment € 904.000. Als zekerheden heeft Handelsbanken de verpanding van de inventaris, voorraad en debiteuren en een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000 op de privéwoning.

** Deze financieringsaanvraag wordt voor € 200.000 gefinancierd via Knab Crowdfunding en voor € 400.000 via zusterplatform Collin Crowdfund met wie Knab een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen (67% Collin Crowdfund en 33% Knab Crowdfunding). Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteur is F.C.J.M. Kroese h.o. Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Midden-Brabant. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000 op het woonhuis van de ondernemer verkregen ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000 en de totale openstaande schuld bij Handelsbanken is op dit moment € 904.000. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 925.000 op basis van een onafhankelijke waarde bepaling. De hypothecaire inschrijving heeft vooralsnog morele waarde maar aangezien Handelsbanken ook de inventaris, voorraad en debiteuren heeft verpand en de zakelijke lening met € 60.000 per jaar wordt afgelost krijgt deze naar verwachting in de nabije toekomst materiële waarde.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris, voorraad en debiteuren van Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Midden-Brabant worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • De huurpenningen uit de huur van de beleggingspanden wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding. Er is sprake van een substantiële vrije maandelijkse huur na het voldoen van de financieringsverplichtingen.
  • De heer F.C.J.M. Kroeze geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de huidige en toekomstige beleggingspanden in privé. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijvingen op de beleggingspanden in privé worden gevestigd zonder toestemming van Knab Crowdfunding. De heer Kroeze bezit 50% van het eigendom van 3 beleggingspanden waaronder de locatie van het tandheelkundig centrum. Aangezien hij maar 50% eigenaar is kunnen we geen hypothecaire inschrijving vestigen op dit onroerend goed. Op dit moment is er sprake van meer dan € 600.000,- overwaarde in het 50% bezit van de beleggingspanden. Indien er onroerend goed wordt verkocht wordt de volledige overwaarde uit zijn verkoopopbrengst aangewend ter aflossing (tegen de in de Algemene Voorwaarden overeengekomen condities) van deze crowdfundlening.

Dun & Bradstreet

Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Midden-Brabant is Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers 2017, de prognose 2018 (gebaseerd op de ontwikkelingen in de eerste drie kwartalen van 2018) en de prognose voor 2019. De overall score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

De praktijk ontwikkelt zich positief. In 2017 was de omzetstijging 29% ten opzichte van 2016. Tot en met augustus 2018 is er ook weer 19% omzetstijging gerealiseerd. Het aantal behandelde patiënten tot en met augustus bedroeg 609 ten opzichte van 504 in 2017. In 2017 is een omzet gerealiseerd van € 1.678.000 met een genormaliseerde cashflow van € 494.000 voor privé-opnames. In 2017 heeft ondernemer al zijn eigen middelen ingezet voor de verbouwing van de locatie en is per saldo sprake geweest van een privé storting in plaats van een opname. Voor 2018 wordt een omzet verwacht van € 1.977.000 met een genormaliseerde operationele cashflow (na privé-opnames) van € 295.000. Dit is een iets lager rendement doordat men reeds tijdig heeft voorgesorteerd op verdere groei in 2019 waarin een omzet van € 2.366.000 met een operationele cashflow na privé-opnames van € 578.000 wordt verwacht wat ruim toereikend is voor de aflossingen. Voor de Rentabiliteit hanteren we de score Goed.

Solvabiliteit

Mede door de privé stortingen is de solvabiliteit ultimo 2017 met 55% op een balans van € 1.570.000,- comfortabel. In 2018 zal de solvabiliteit conform prognose iets dalen door de onttrekkingen in het kader van de verplichtingen naar de Belastingdienst. Door de winsttoevoeging in 2019 stijgt de solvabiliteit naar verwachting weer naar 46% op een balanstotaal van € 1.683.000. De Solvabiliteit kwalificeren we als Goed.

Liquiditeit

De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) is per ultimo 2017 matig in verband met het ontbreken van vorderingen aan het einde van dat jaar. De liquide middelen waren gebruikt voor de verbouwingen. Zoals gezegd heeft ondernemer veel geïnvesteerd uit de cashflow en de middelen in privé waardoor de liquiditeit tijdelijk krap is. Door de goede resultaten en de ruime cashflow zal deze situatie op korte termijn verbeteren. Voor de Liquiditeit kennen we kwalificatie Voldoende toe.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Goed
  • Solvabiliteit: Goed
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Ruim Voldoende