Samenvatting

Blooming Kids is een professionele, snelgroeiende, kleinschalige kinderopvang in Huizen (’t Gooi). Naast dagopvang biedt Blooming Kids buitenschoolse en flexibele opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In deze financiering is nauw samengewerkt met het Waarborgfonds Kinderopvang. Het Waarborgfonds Kinderopvang ondersteunt organisaties die investeren in de opvang en ontwikkeling van kinderen. Zij toetst investeringsplannen op haalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid en geeft om die reden een materiele borgstelling af van € 82.500 (75% van het leenbedrag).

Op de nieuwe, grotere locatie kan Blooming Kids invulling geven aan de realisatie van een tuin om daarmee te kunnen voldoen aan het kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang en kan de dagopvang met één groep uit breiden naar twee. Blooming Kids wil kinderen en ouders een stabiele, vertrouwde en liefdevolle opvang bieden.


  

Financierings-behoefte

De totale financieringsbehoefte is € 126.000. Vanuit de huidige liquide middelen in de vof wordt € 16.000 voldaan. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 110.000. De looptijd is 68 maanden waarvan de eerste 2 maanden aflossingsvrij, vanaf de 3de maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 66 maanden. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur

Een organigram van Blooming Kids vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Voor deze aanvraag wordt de Dun & Bradstreet score Laag risico gehanteerd. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur voor deze financiering is de vof Blooming Kids. Door de gekozen rechtsvorm zijn de beide onderneemsters hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. In privé is de gezamenlijke vermogenspositie op dit moment beperkt (door de geringe overwaarde in de woning). De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang geeft een lineair dalende borgstelling af van € 82.500 (75% van de leensom) gelijk aan de looptijd van de lening van Knab Crowdfunding. Deze borgstelling is op dit moment materieel. Een uiteenzetting van de risico's vind je onder het kopje 'zekerheden & voorwaarden'.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt gebruikt voor de verbouwing en verdere inrichting van de binnenruimtes van beide kinderdagverblijfgroepen en voor de aanleg van de tuin volgens eisen Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang.

Ondernemer

Blooming Kids (t/m 2017 Kinderopvang MaMo) wordt gerund door Jessica de Vink (42 jaar) en Jessica Kalwij (43 jaar). Zij hebben beide geruime tijd ervaring in de kinderopvang. De twee eigenaren vullen elkaar aan in kennis, ervaring en in de verdeling van taken, zodat het vakmanschap ruimschoots aanwezig is. De ondernemers zijn naast hun kantoorwerkzaamheden ook beide werkzaam op de groep zodat zij te allen tijde feeling houden met de werkvloer. Daarnaast kunnen zij op deze manier hun passie voor het werken met kinderen in praktijk blijven brengen.

Jessica de Vink, moeder van twee zonen, heeft een afgeronde PW3-opleiding en een HBO-studie tot kindercoach volbracht. Deze theoretische kennis brengt zij samen met haar inmiddels 16 jaar ervaring in de kinderopvangbranche dagelijks in praktijk bij Blooming Kids. De kernkwaliteiten van Jessica zijn slagvaardigheid, zorgvuldigheid, daadkracht en haar enorme verantwoordelijkheidsgevoel. “Er is niets leuker dan blije kinderen elke dag en een onderdeel te zijn in de belangrijkste fase van hun leven en ook nog mogen bijdragen aan de ontwikkeling van deze slimme, open, oprechte maar ook kwetsbare doelgroep”.

Jessica Kalwij, moeder van vijf kinderen, heeft een afgeronde HBO-studie Pedagogiek vanuit ecologisch perspectief. Jessica werkt zeven jaar in de kinderopvang. Haar kernkwaliteiten zijn luisteren, het verbinden van mensen, betrokken zijn en verantwoordelijkheid nemen, denken in mogelijkheden en dit ook delen met het team. “Samen met ons team van professionals iedere dag zorgen voor een plezierige dag voor de kinderen. Wij creëren de juiste omstandigheden die zorgen een optimale ontwikkeling van ieder kind.”

Onderneming

Algemeen

Blooming Kids is een professionele kinderopvangorganisatie die zowel dagopvang, buitenschoolse opvang en flexibele opvang aanbiedt in de leeftijd van 0-12 jaar. Blooming Kids heeft vijf vaste medewerkers in dienst. Dagelijks werkt het team aan de begeleiding en ontwikkeling van kinderen. De kinderen krijgen alle ruimte om zich in hun eigen tempo en op eigen wijze te ontwikkelen. De medewerkers hebben oog voor de interesses en behoeften van het kind en spelen daar op in. De relatie met het kind staat bij Blooming Kids voorop. De verbinding met ouders, oudercommissie en andere partijen die in relatie staan tot het kind, vindt Blooming Kids belangrijk en geeft daar aandacht aan in het belang van het kind.

Visie

Door het verkrijgen van financiering kan de nieuwe locatie worden verbouwd en ingericht, en is groei en uitbreiding mogelijk. De komende jaren wil men bereikt hebben dat de tweede dagopvang groep op het kinderdagverblijf volgestroomd is en dat ook de tweede nieuwe locatie van de buitenschoolse opvang volop draait. De financiering wordt mede gebruikt voor de aanleg van de tuin volgens de eisen van het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang. Door naast het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang tevens flexibele opvang te bieden en te werken met een vast teams van medewerkers kan Blooming Kids zich onderscheiden van haar concurrenten.

Structuur

 

 

Financieringsbehoefte

In de tweede helft van 2018 is de nieuwe locatie in Huizen verbouwd en heeft Blooming Kids haar intrek genomen. Gedeeltelijk is e.e.a. tijdelijk voorgefinancierd door bevriende investeerders en leveranciers.

Investeringsoverzicht

verbouwing € 76.000
tuin € 15.000
inrichting/inventaris € 9.000
verhoging huurgarantie € 6.000
marketingkosten ivm verhuizing / uitbreiding € 6.000
overig € 14.000
totaal € 126.000
liquide middelen vof € 16.000
lening via Knab Crowdfunding € 110.000

Leenbedrag: € 110.000

Rente: 7,5%

Looptijd: 68 maanden, lineaire maandelijkse aflossing waarvan de eerste 2 maanden aflossingsvrij

Overige financieringen

Binnen de onderneming zijn geen andere externe financieringen aanwezig.

Risico

In het verleden is gebleken dat de kinderopvang sterk afhankelijk is van het beleid van de overheid om de arbeidsparticipatie van ouders te stimuleren. Evenals in 2018 is de kinderopvangtoeslag in 2019 verder verhoogd. De vooruitzichten zijn goed. In de prognoses voor de komende jaren is rekening gehouden met een geleidelijke instroom van kinderen door de extra gecreëerde capaciteit. De extra instroom die op dit moment plaatsvindt ligt boven de prognose.

De prognoses van Blooming Kids zijn door de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang getoetst op haalbaarheid. De uitkomst hiervan was positief wat tevens resulteerde in het afgeven van een borgstelling ten behoeve van de investeerders van Knab. De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang monitort de voortgang op kwartaalbasis aan de hand van overlegging van cijfers. De branche expertise van deze partij geeft daarin extra comfort indien dit nodig zou blijken.

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteur is de vof Blooming Kids. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt (door de geringe overwaarde in de woning).
  • De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang geeft een lineair dalende borgstelling voor een bedrag van € 82.500 gelijk aan de looptijd van de lening van Knab Crowdfunding. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Een belangrijke eis is dat de onderneemsters ieder kwartaal het Waarborgfonds dienen te voorzien van de kwartaalcijfers en dat na afloop van ieder kalenderjaar de jaarrekening wordt overlegd. Het Waarborgfonds wil hiermee monitoring en bewaking van de borgstelling realiseren.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er jaarlijks geen gezamenlijke privé-onttrekkingen aan het vermogen van Blooming Kids boven de € 60.000 mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Knab Crowdfunding) 10% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris van Blooming Kids wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • Het is mogelijk dat de onderneemsters de vof gedurende de looptijd omzetten naar een B.V. Die mogelijkheid willen wij hun bieden met dien verstande dat alle zekerheden (w.o. de borgstelling van het Waarborgfonds Kinderopvang) ook overgezet moeten worden naar de B.V. en zij beide een gezamenlijke particuliere borgstelling afgeven ter hoogte van de dan openstaande leensom. E.e.a. te onderbouwen op basis van financiële stukken en ter beoordeling van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Knab Crowdfunding werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Blooming Kids is Laag risico.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers van 2017, de prognose 2018 (op basis van het eerste halfjaar) en prognose 2019. De prognoses zijn opgesteld door de financieel adviseur van ondernemer en tevens getoetst door de Stichting Waarborgfonds Kinderopvang. De activiteiten van Blooming Kids zaten tot en met 2017 in de vof Kinderopvang MaMo, waar onderneemsters tevens vennoot van waren. In 2018 is middels een activa/passiva transactie alles overgezet naar de vof Blooming Kids. Voor 2017 zijn de cijfers van Kinderopvang MaMo gebruikt. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit

Voor 2018 verwacht Blooming Kids net als in 2017 een omzet van € 320.000 te realiseren. Groei kon niet plaatsvinden aangezien de grenzen van de capaciteit bereikt waren en de aandacht met name is gegaan naar het vinden van een uitbreidingsmogelijkheid die nu gevonden is. Gecorrigeerd voor incidentele lasten (w.o. tijdelijk dubbele huur) verwacht men een genormaliseerde cashflow in 2018 van € 5.000. Daarnaast is er (onder begeleiding) kritisch gekeken naar de privé-opnamen. Deze kunnen afnemen naar totaal € 60.000. Op basis van een prognose waarin rekening gehouden is met een geleidelijke groei van de nieuwe groep dagopvang en buitenschoolse opvang verwacht men in 2019 een omzet van € 490.000 met een genormaliseerde cashflow van € 61.000. Dit is ruim voldoende voor de aflossingsverplichtingen. Wij hanteren voor de Rentabiliteit de score Voldoende.

Solvabiliteit

De geprognotiseerde solvabiliteit ultimo 2018 is -/- 16% (met een eigen vermogen van -/- € 36.000). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere privé-opnamen in de afgelopen jaren als gevolg van verhuizingen van beide onderneemsters. Ultimo 2019 is de verwachting dat de solvabiliteit positief uit zal gaan komen op 5% op een balanstotaal van € 146.000. Dit is het enerzijds het gevolg van de toename van de rentabiliteit in combinatie met een reductie van de jaarlijkse privé-opnamen naar maximaal € 60.000. Mede gezien het huidige privé vermogen (met de overwaarde in het woonhuis) kwalificeren wij de Solvabiliteit op Voldoende.

Liquiditeit

Gezien de aard van de activiteiten en de wijze en timing waarop de operationele kasstroom tot stand komt hanteren wij voor deze aanvraag de Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Wij berekenen die door de nettowinst na privé te vermeerderen met afschrijvingen en rente te delen door de rente en aflossingsverplichtingen. Deze ratio komt op basis van de prognose ultimo 2019 uit op 2,35 en is daarmee ruim boven de gangbare norm van 1,25. Dat is dus comfortabel. Voorzichtigheidshalve hanteren wij voor de Liquiditeit de score Voldoende.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Voldoende
  • Solvabiliteit: Voldoende
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Voldoende