Samenvatting

Avanti is in 1986 als vof opgericht door Eef Zuijdendorp (78 jaar) en zijn twee zonen Michel (54 jaar) en Raymond (50 jaar). Het is een echt familiebedrijf en de drie heren zijn nu nog steeds de aandeelhouders en leidinggevenden binnen het bedrijf. De 3e generatie (klein)kinderen is nu ook al actief binnen de onderneming en hebben de ambitie uitgesproken toekomstig mede-eigenaar te willen worden.

Avanti Grafische Afwerking B.V. (hierna Avanti GA) en Avanti Direct Mail B.V. (hierna Avanti DM) zijn twee ondernemingen onder één dak die elkaar aanvullen in de bediening van enerzijds klanten in de grafische sector en anderzijds (60%) klanten in diverse andere sectoren. Met beide activiteiten werkt men aanvullend op drukkerijen. Centraal staat een perfecte afwerking om samen met de drukkerijen te komen tot een goed gereed product. Avanti GA is een specialist op het gebied van grafische afwerking. Hierbij kan gedacht worden aan specifieke processen als cacheren, snijden, vergaren, brocheren en perforeren.

Avanti DM is gespecialiseerd in het gehele Direct Mail proces. Van beheer van het databasebestand en printen, couverteren en sealen tot algeheel fulfilment, afwerking, transport en opslag.

Financierings-behoefte

De financiering wordt aangewend voor werkkapitaal, investering in apparatuur/machines en het herfinancieren van een bestaande lening. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 75.000. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram van Avanti Direct Mail vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Dun & Bradstreet kwalificeert Avanti Direct Mail B.V. en E. & R. Zuijdendorp Holding B.V. als een Verhoogd risico. Avanti Grafische Afwerking B.V. wordt gekwalificeerd als Laag risico. De debiteuren voor de financiering zijn Avanti Direct Mail B.V., Avanti Grafische Afwerking B.V. en E. & R. Zuijdendorp Holding B.V. Voor deze aanvraag wordt de Dun & Bradstreet score Verhoogd risico gehanteerd. De Collin Credit Score komt uit op Ruim Voldoende. Zie het kopje 'RISICO' voor een toelichting op de zekerheden en voorwaarden.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor werkkapitaal, investering in apparatuur/machines en herfinanciering van een lening.

Ondernemers

De ondernemers achter familiebedrijf Avanti zijn vader Eef en zijn twee zonen Raymond en Michel Zuijdendorp.

Eef Zuijdendorp (78 jaar) is in 1986 gestart met zijn eigen onderneming Avanti te Schiedam. Tijdens zijn werkzame leven is hij vooral actief geweest als boekhouder en later als hoofd financiële administratie. Dit heeft hij bij Unilever gedaan en later vooral in de grafische sector. Zijn kwaliteiten op het gebied van de interne (financiële) organisatie worden, ook op zijn respectabele leeftijd, nog steeds ingezet. Eef is qua opleiding en ervaring een selfmade man. Hij heeft na de Mulo diverse boekhoudopleidingen gevolgd.

Raymond Zuijdendorp (50 jaar) is ook al vrijwel zijn gehele werkzame leven actief binnen Avanti. Raymond is na de middelbare school direct de praktijk in gegaan en is daar opgeleid in de IT en leiding geven. Hij heeft naast zijn werk een managementopleiding gevolgd. Zijn kwaliteiten liggen vooral op het gebied van relatieonderhoud, klantcontact en automatisering. De algemene leiding binnen de onderneming is Raymonds taak.

Michel Zuijdendorp (54 jaar) is evenals zijn broer Raymond al lang betrokken bij het familiebedrijf. Na zijn middelbare school is ook hij direct in de praktijk aan het werk gegaan. Hij heeft het vak van grafisch ontwerper geleerd en is verantwoordelijk voor de activiteiten in de binderij. Michel heeft een lange tijd de functie van bedrijfsleider vervuld bij een middelgrote drukkerij en internetdrukker.

Onderneming

Geschiedenis

Avanti is in 1986 als vof opgericht door Eef Zuijdendorp en zijn beide zonen Raymond en Michel. De start werd gemaakt als koeriersdienst en de jaren daarna ontwikkelde het bedrijf zich naar de Direct Marketing dienstverlening. In 1994 kon de groei niet meer zelf worden gefinancierd en was er sprake van een faillissement van de vof. Om een doorstart mogelijk te maken werd de structuur gewijzigd naar een B.V. Een bevriende relatie uit de binderij- en drukkerijsector kreeg een belang van 52% en Eef en Raymond beiden 24%. Dit verklaart de huidige aandelenverhoudingen. In 2011 is het 52% belang teruggekocht door E. en R. Zuijdendorp Holding B.V. met als eigenaren Eef en Raymond. Dit was ook het moment dat uit een faillissement de regionaal bekende binderij Don werd overgenomen. Dit is Avanti GA geworden.

Het machinepark is de afgelopen 10 jaar gegroeid en er is nu sprake van een goed toegeruste grafische onderneming. De machines zijn allemaal in eigendom, zonder financiering en worden goed onderhouden zodat ze up-to-date functioneren. De onderneming heeft de afgelopen crisisperiode een moeilijke tijd doorgemaakt. Veel bedrijven in de grafische sector zijn failliet gegaan. De laatste jaren kenmerken zich door groei van de omzet en een positief bedrijfsresultaat. Grote bedrijven hebben zich verbonden aan Avanti, zoals Lotto, Rabobank, Kruidvat, Missio Nederland, Caiway, Mercedes en Erasmus. Ook wordt er samengewerkt met diverse (regionale) drukkerijen. Avanti is te typeren als een echt familiebedrijf waar inmiddels drie generaties actief zijn in de onderneming. De cultuur typeert zich als die van Rotterdamse nuchterheid.

Missie, visie & doelstellingen

Avanti is met Direct Mail en Grafische Afwerking een grafische onderneming met een integrale bediening van haar klanten. De missie is om zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de drukkerij processen optimale toegevoegde waarde te bieden. Dit wordt gerealiseerd via Grafische Afwerking door specifieke bewerkingen als snijden, vergaren, brocheren, perforeren en ponsen aan te laten sluiten op het proces van de drukker. Binnen Direct Mail wordt dit gerealiseerd door beheer van het databasebestand, printen, couverteren, sealen, afwerking, transport en opslag. De onderneming staat in haar uitvoering van activiteiten voor maximale klantbeleving, betrokkenheid, flexibiliteit en het altijd nakomen van haar afspraken.

Markt en doelgroepen

Er is sprake van een grote heterogene markt. Veel aanbieders bieden hun diensten op een gestandaardiseerde wijze via internet aan. Avanti richt zich op de markt van maatwerk met hoge kwaliteit, zo nodig in kleine hoeveelheden. De markt voor Avanti bestaat voor een belangrijk deel uit drukkerijen. Daarnaast zijn intermediairs en reclamebureaus een belangrijke doelgroep voor Avanti. Ook melden zich klanten rechtstreeks bij Avanti.

Verdeling verschillemde doelgroepen:

 • Drukkerijen: 40%
 • Intermediairs en reclamebureaus: 40%
 • Klanten rechtstreeks: 20%

Geografisch zijn veel van de klanten gevestigd in Noord- en Zuid-Holland, Brabant en Zeeland. Klanten die zich rechtstreeks melden bij Avanti komen meestal uit de regio Rotterdam. Veel klanten bezoeken het kantoor van Avanti in Schiedam. De persoonlijke benadering en betrokkenheid van Avanti bij haar klanten resulteert in langjarige relaties.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal         € 35.000
Herfinanciering lening aandeelhouder            € 15.000
Investering in apparatuur / machines € 25.000
Gevraagde financiering via Knab Crowdfunding € 75.000
 

Leenbedrag: € 75.000

Rente: 8%

Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Bestaande financiering

Op dit moment beschikt Avanti DM over een kredietfaciliteit van € 125.000. Avanti GA beschikt over een kredietfaciliteit van € 50.000. Beide bij ING Bank N.V onder hoofdelijke aansprakelijk van de Holding. De bedongen zekerheden door ING Bank voor deze faciliteiten zijn:

 • Verpanding van de bedrijfsuitrusting, tegoeden, (toekomstige) vorderingen en voorraden in 1e verband.
 • Persoonlijke borgstelling € 34.033,- afgegeven door R. Zuijdendorp.
 • Persoonlijke borgstelling € 34.033,- afgegeven door E.J. Zuijdendorp.

Risico

Zekerheden & voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn Avanti Direct Mail B.V., Avanti Grafische Afwerking B.V. en E. & R. Zuijdendorp Holding B.V.
 • De heer E.R. Zuijdendorp geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 37.500. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De heer R. Zuijdendorp geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 37.500. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De lening van de heer E.R. Zuijdendorp ter hoogte van € 30.000 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Knab Crowdfunding. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Knab Crowdfunding. Er wordt geen rente betaald op deze lening.
 • De huidige en toekomstige voorraden, inventaris en machines worden in 2e verband verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.

Dun & Bradstreet

Collin werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). Zij brengen de kredietwaardigheid van de onderneming in kaart. Dat doet D&B op basis van betalingsinformatie, jaarcijfers en branche-informatie. Afhankelijk van de score die D&B afgeeft, neemt Collin de leningaanvraag verder in behandeling. Dun & Bradstreet kwalificeert Avanti Direct Mail B.V. en E. & R. Zuijdendorp Holding B.V. als een Verhoogd risico. Avanti Grafische Afwerking B.V. als Laag risico. Voor deze aanvraag wordt de Dun & Bradstreet score Verhoogd risico gehanteerd.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers t/m 2016 en voorlopige (half jaar) cijfers over 2017. Daarnaast zijn prognosecijfers per eind 2017 en 2018 gebruikt. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

Na een moeilijke crisisperiode laat de Avanti onderneming de laatste twee jaar weer een gezonde omzetontwikkeling zien. Van € 2.050.000 in 2015 naar € 2.304.000 in 2016. In beide jaren is de brutomarge stabiel rond 52%. De cashflow bedroeg in deze jaren € 44.000 resp. € 53.000. In 2016 is voor € 52.000 extra afgelost op uitstaande leningen en daarnaast is er voor € 63.000 geherinvesteerd. Hierdoor resteerde een netto cashflow tekort van € 35.000 (score Matig), wat vanuit (achter te stellen) privéstorting grotendeels is aangevuld.

In 2015 bedroeg het geconsolideerde netto resultaat € 36.000 en in 2016 € 32.000. Voor 2017 wordt er een geconsolideerde omzet van € 2.350.000 geprognosticeerd, met een netto resultaat van € 61.000. De cashflow bedraagt € 74.000 en na aflossing en herinvestering resteert een netto cashflow overschot van € 35.000,-. Dit levert een rentabiliteitsscore Goed op. In 2018 ontwikkelt het resultaat zich volgens prognose naar een netto winst van € 131.000 met een netto cashflow overschot van € 89.000 (score Goed). Wij achten het passend om de Rentabiliteit van Avanti als Ruim voldoende te kwalificeren.

Solvabiliteit

Per ultimo 2016 bedraagt het geconsolideerde eigen vermogen 18%. Bij een positieve correctie voor de aanwezige stille reserve ad € 100.000 stijgt de solvabiliteit naar 33%. Dit geeft een score Ruim voldoende. Volgens de prognose per eind 2017 respectievelijk 2018 bedraagt het eigen vermogen 26% en 45% ten opzichte van het balanstotaal. Beide inclusief de achterstelling van de lening ad € 30.000 door de aandeelhouder. Na correctie met een stille reserve van € 100.000 levert dit bij realisatie een score Goed in 2017 en Excellent in 2018 op. De (geconsolideerde) Solvabiliteit van de onderneming stellen we voorzichtigheidshalve vast op Ruim voldoende.

Liquiditeit

De liquiditeit scoort eind 2016 Voldoende met een current ratio van 1,0. Er wordt nooit gebruik gemaakt van de maximale limiet op de aanwezige rekening-courant faciliteit van totaal € 175.000. Na financiering en winsttoevoeging in de loop van het jaar, inclusief de aflossingsverplichting voor het komende jaar, scoort de Liquiditeit eind 2017 Voldoende met een current ratio van 1,2 en eind 2018 Goed met een current ratio van 1,5. Het is gepast de uitkomst voorzichtigheidshalve vast te stellen op Voldoende.

Samenvattend

 • Rentabiliteit: Ruim Voldoende
 • Solvabiliteit: Ruim Voldoende
 • Liquiditeit: Voldoende
 • Overall: Ruim Voldoende