Samenvatting

ABC Zonexperts is gespecialiseerd in het installeren van energiebesparende systemen in (onder)aanneming voor particulieren en ondernemers in Zuidwest Nederland. Dit zijn PV-installaties (zonnepanelen), stralingspanelen, zonneboilers en meer. ABC Zonexperts kan zelf complete installaties leveren, maar kan ook door derden aangeleverde producten installeren. De klanten zijn kleine installatiebedrijven en grote (Zeeuwse) spelers zoals Wolter & Dros, Comfort Partners, ABC Zonnepanelen, Elektra 21, ITN, DWT Groep en Vlaanderen Groen.

Momenteel heeft ABC Zonexperts vier teams van twee man die in Zuidwest Nederland en Vlaanderen installatiewerk verrichten. ABC Zonexperts is een gediplomeerd zonnekeur-installateur. De medewerkers beschikken over de nodige diploma’s om een kwaliteitsinstallatie te kunnen afleveren.

Om het bedrijf verder te professionaliseren en een efficiëntieslag te slaan in het bedrijfsproces moet er geïnvesteerd worden in het kunnen aannemen van grote projecten met een langere doorlooptijd die een groot beslag op het werkkapitaal hebben en in de automatisering van het uitvoerende bedrijfsproces van werkvoorbereiding, uitvoering en oplevering.

Financierings-behoefte

De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt € 85.000. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Structuur
 

Een organigram en de juridische structuur vind je onder het kopje 'Onderneming'.

Risico
 

Voor deze aanvraag wordt de Dun & Bradstreet score Verhoogd risico gehanteerd. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren zijn ABC Zonexperts B.V. en Holding B & R B.V. De heer en mevrouw van Laere geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 85.000. Deze is op dit moment van materiële waarde. Verder is er een niet-onttrekkingsverklaring tot en met een geconsolideerde solvabiliteit van 40% overeengekomen op het niveau van Holding B & R B.V.

Leendoel

Het leendoel ishet mogelijk maken van de groei van de omzet door het aannemen van grote projecten (meer dan 100 panelen) en zodoende meer te kunnen werken voor diverse regionale installatiebedrijven. De grote projecten hebben doorlooptijden van 1 à 2 weken, waarbij de installatiekosten achteraf worden gefactureerd. De betaaltermijnen bij opdrachtgevers lopen op tot circa 90 dagen en meer. Om te kunnen werken voor installatiebedrijven moet er ook rekening gehouden worden met betaaltermijnen van 60 à 90 dagen. Het onderhanden werk moet dus voorgefinancierd worden. Verder moet het werkproces van voorbereiding, uitvoering en oplevering worden geautomatiseerd (digitale werkbonnen).

Ondernemers

De directie van ABC Zonexperts wordt gevormd door Robbie van Laere (1964) en Barbara van Laere-Lambert (1966). De dagelijkse directievoering wordt uitgevoerd door Robbie.

Robbie heeft als hoogst genoten opleiding de Hogere Zeevaart School in Vlissingen. Na het behalen van zijn diploma in 1984 is Robbie als gevolg van de slechte tijd in de scheepvaart begonnen als zelfstandige (samen met Barbara) met het beschilderen van o.a. auto’s en vrachtwagens met reclame. Dit heeft geleid tot de oprichting van het bedrijf ABC Promotion. Dit is 28 jaar geleden. Van ABC Promotion wordt tevens de directie gevoerd door Robbie en Barbara via de persoonlijke holding (Holding B & R B.V.). 

Een kernkwaliteit van Robbie is zijn sociale insteek van bedrijfsvoering. Dit wordt zowel door klanten als door medewerkers als positief ervaren. ABC Zonexperts heeft jarenlange relaties met haar klanten die gebaseerd zijn op “zeggen wat je doet en doen wat je zegt”. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie is een andere kernkwaliteit. Daarnaast heeft Robbie een sterk gevoel voor nieuwe ontwikkelingen in de branche. Hij laat zich hierover dan ook regelmatig en goed informeren.

Onderneming

Onderneming

ABC Zonexperts is opgericht op 24 november 2011. De oprichting komt voort uit het feit dat ABC Promotion B.V. meer en meer opdrachten kreeg voor het installeren van PV-installaties (zonnepanelen) in België. Via een relatie is Robbie gevraagd of hij mensen kon leveren die verstand hadden van elektriciteit en gewend waren op ladders en op hoogte te werken. Deze mensen had ABC Promotion B.V. in dienst als monteurs voor lichtreclames en dergelijke. Het werkveld beslaat op dit moment geheel Zeeland en een stuk van Vlaanderen. Incidenteel worden er werkzaamheden in de rest van het land uitgevoerd. Ook worden er regelmatig werkzaamheden uitgevoerd in Noord-Brabant via een Brabantse opdrachtgever.

Op dit moment worden er circa 500 installaties per jaar uitgevoerd voor zowel particulieren als bedrijven en overige organisaties, zoals scholen, verenigingen en kerken. De doelgroep bestaat uit particulieren en ondernemers. Op dit moment wordt er ook voor vier grote installatiebedrijven in Zeeland gewerkt. Het geografisch aandachtsgebied ligt op geheel Zeeland en Noord-Brabant (de strook Bergen op Zoom, Moerdijkbrug, Breda, Roosendaal). Ook Noord-Vlaanderen behoort tot het aandachtsgebied.

Missie en doelstellingen

De missie is het leveren van kwaliteitsinstallaties (PV). Dit doet ABC Zonexperts door het inzetten van de hoogste kwaliteit materialen en ervaren installatiemedewerkers die plezier in hun werk hebben.

De doelstellingen is door het invoeren van een geautomatiseerd proces van werkvoorbereiding, realisatie en opleveren, beter inzicht te krijgen hoe het proces verder geoptimaliseerd kan worden en het blijven uitdagen van medewerkers om meer kennis en kunde te vergaren op hun vakgebied.

Positionering

ABC Zonexperts kenmerkt zich door korte (communicatie)lijnen met haar opdrachtgevers. Ook beschikt het bedrijf over goed ingewerkte legteams met goed geëquipeerde bussen. Verder is ABC Zonexperts in staat om schansen voor PV-installaties zelf te fabriceren. Door het wegvallen van lokale en regionale kleine partijen wordt de markt van PV in Zeeland met name nu gedomineerd door twee partijen. ABC Zonexperts is er daar één van.

Met de financiering wordt enerzijds bereikt dat ABC Zonexperts grotere PV-projecten kan aannemen. Anderzijds kan er een efficiëntieslag gemaakt worden, waardoor de werk- en administratieve processen sterk vereenvoudigd en verbeterd worden. Het gevolg is een hogere winstgevendheid.

Structuur

ABC Zonexperts heeft als 100% aandeelhouder B&R Holding B.V. De directie van B&R Holding B.V. wordt gevoerd door Robbie en Barbara.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

ABC Zonexperts is een gecontroleerd groeiend bedrijf en heeft een pure werkkapitaalbehoefte als gevolg van grotere projecten die aangenomen worden. Met de financiering van Knab Crowdfunding zal de standaardfinanciering van € 25.000 van ABN AMRO afgelost worden. Voor eventuele verdere groei en additionele werkkapitaalbehoefte heeft men dan de debiteuren vrij die een volgende fase van groeifinanciering kunnen bewerkstelligen. Het restant zal benut worden voor werkkapitaal.

Herfinanciering krediet ABN AMRO € 25.000
Werkkapitaal onder handenwerk € 60.000
Financiering via Knab Crowdfunding € 85.000

Leenbedrag: € 85.000
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Overige financieringen
Via Spotcap is er nog een lening van € 9.000 met een looptijd tot en met oktober 2018. Daarna is deze volledig afgelost.

Risico

Het risico voor de investeerder in deze sector is dat het vaak projectgerelateerde opdrachten betreft, waardoor continuïteit in opdrachten niet altijd gewaarborgd is. Verder kan de mogelijke afschaffing van de salderingsregeling van invloed zijn en een omzetvertragende werking hebben. De huidige salderingsregeling blijft in elk geval tot 2023 van toepassing, wat binnen de looptijd van de lening valt. Overheidsinvloed is voor deze branche wel gevoelig. Bij Knab Crowdfunding is in ieder geval een goed onderbouwde risicoanalyse aanwezig van onder andere deze externe invloeden, omgevingsanalyse, klantenanalyse en doelgroep definitie. Feit is dat er sprake is in de markt waarin geopereerd wordt van duurzaamheidsbewustwording.

Zekerheden & voorwaarden

  • De debiteuren zijn ABC Zonexperts BV en Holding B & R B.V.
  • Robbie van Laere en Barbara van Laere-Lambert geven een gezamenlijke borgstelling af van € 85.000. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Holding B & R B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Knab Crowdfunding) 40% of lager is.

Dun & Bradstreet

De Dun & Bradstreet score geeft een Verhoogd risico aan voor ABC Zonexperts B.V. Voor Holding B & R B.V. wordt een Minimaal risico afgegeven. Voor deze aanvraag wordt de score van de werkmaatschappij Verhoogd risico gehanteerd.

Collin Credit Score

De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op enkelvoudige cijfers van ABC Zonexperts B.V. van het boekjaar 2016, voorlopige cijfers tot en met november 2017, prognoses over 2017 en 2018. Daarnaast zijn geconsolideerde cijfers aangeleverd voor de hele groep die geen afwijking van de berekende Collin Credit Score laten zien met betrekking tot de kredietnemer. De cijfers zijn beoordeeld en opgesteld door de betrokken accountant van de hele groep. De overall score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit

Bij afwezigheid van aflossingsverplichtingen in 2016 bedraagt de rentabiliteitsscore 100%. De cashflow bedroeg toen € 37.000 bij een omzet van € 844.000. De grote projecten waren toen een eerste leermoment. Deze zal men voortzetten in een aparte project-bv. Voor 2017 is op basis van de gerealiseerde cijfers tot en met november 2017 een omzet voorzien van € 586.000 met een cashflow van € 40.000. Dit is ruim toereikend voor de verplichtingen in 2017 ten behoeve van de financiële lease voor bedrijfsbusjes ter grootte van € 6.000. Voor 2018 wordt een verdere groei verwacht op basis van reeds gescoorde opdrachten tot een omzetniveau van € 670.000 met een cashflow van € 78.000, waarbij de aflossingsverplichtingen zullen toenemen door de lening bij Knab Crowdfunding tot € 23.000. Dit levert voor alle beoordeelde jaren de score Excellent op. Voorzichtigheidshalve hanteren wij voor de Rentabiliteit de score Goed.

Solvabiliteit

Op balansdatum 31 december 2016 bedraagt de solvabiliteit 9% met een eigen vermogen van € 23.000 op een balanstotaal van € 258.000 (score Matig). Eind 2017 wordt door winsttoevoeging een eigen vermogen verwacht van € 51.000 op een balanstotaal van € 246.000. De solvabiliteit komt daarmee uit op 21% (score Voldoende). De groei die het bedrijf heeft geprognosticeerd voor 2018 leidt naar verwachting tot een verdere toename van het eigen vermogen naar € 116.000 op een balanstotaal van € 249.000. De solvabiliteit kom daarmee uit op 47% (score Excellent). We kwalificeren de Solvabiliteit vooralsnog op Voldoende.

Liquiditeit

Het bedrijf heeft al jarenlang een licht positieve current ratio. Voor 2016 bedraagt de current ratio 1,1 en voor 2017 bedraagt deze 1,2 (beide score Voldoende). Nadat de financiering door Knab Crowdfunding wordt verstrekt zal de standaard kredietfaciliteit bij ABN AMRO worden afgelost, waardoor de current ratio onmiddellijk verbetert. Voor 2018 wordt een verdere groei van de current ratio geprognosticeerd naar 3,1 (score Excellent). Omdat de prognose voor 2018 uiteraard nog gerealiseerd moet worden, hanteren we voorzichtigheidshalve de score Voldoende voor de Liquiditeit.

Samenvattend

  • Rentabiliteit: Goed
  • Solvabiliteit: Voldoende
  • Liquiditeit: Voldoende
  • Overall: Ruim voldoende
Knab gebruikt cookies voor een goede werking van de site en het bieden van gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen. Daarvoor analyseren we je online gedrag en de gegevens die bij ons van je bekend zijn. Ga je verder op de site? Dan stem je erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer: cookiebeleid & instellingen wijzigen
Close