Houders van een Knab Participatie ontvangen momenteel een rente van 5% per jaar. Als de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven, kunnen wij besluiten de rente aan te passen. De rente kan echter nooit minder dan 5% bedragen en nooit meer dan de benchmark (referentiekader) plus een vaste opslag van 3,23%.

Bij de totstandkoming van de rente gebruikt Knab een benchmark. Benchmarkgebruikers moeten voldoen aan de Europese Benchmark Verordening.

De Europese Benchmark Verordening

Per 1 januari 2018 is de Benchmarks Regulation (BMR) van toepassing. Deze Benchmark Verordening heeft als doel ervoor te zorgen dat benchmarks betrouwbaar zijn en belangenconflicten in de totstandkomingsprocessen rondom benchmarks worden geminimaliseerd. De verordening bevat ook vereisten voor gebruikers van benchmarks (waaronder Knab).

Eén van de vereisten is het opstellen van een schriftelijk plan, een zogenoemd Benchmark back-up plan. In dit plan worden de maatregelen vermeld die benchmarkgebruikers nemen wanneer één of meer benchmarks inhoudelijk materieel worden gewijzigd of niet langer worden aangeboden.

Meer weten? Lees ook de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.

Knab’s Benchmark back-up plan

Knab heeft haar verplichtingen onder de Benchmark Verordening uitgewerkt in een Benchmark Policy. Onderdeel daarvan is een Benchmark back-up plan voor de Knab Participatie. Wanneer er sprake is van een inhoudelijke materiële wijziging of stopzetting van de benchmark voor de Knab Participatie, of wanneer wij dit redelijkerwijs kunnen verwachten, zal Knab de volgende stappen ondernemen:

  • Knab zal een derde partij – bij voorkeur een grote Europese Bank of effectenhandelaar – aanwijzen om te bepalen of er een alternatieve benchmark beschikbaar is. Deze benchmark moet zoveel mogelijk vergelijkbaar zijn met de huidige benchmark. Als het redelijkerwijs praktisch niet mogelijk is een derde partij aan te wijzen, zal Knab zelf bepalen of er een alternatieve benchmark beschikbaar is.
  • Bij het vinden van een passend alternatief voor de benchmark zal Knab een onderbouwd voorstel doen voor wijziging van de Knab Participatie programmavoorwaarden.
  • Na presentatie van het voorstel kunnen Knab Participatiehouders zich uitspreken over de voorgestelde wijziging van de programmavoorwaarden.
  • Wijziging van de programmavoorwaarden is niet mogelijk wanneer houders van Klantparticipaties (die meer dan 25% van de nominale waarde van alle Knab Participaties vertegenwoordigen) binnen 30 dagen na kennisgeving aangeven bezwaar te hebben tegen de voorgestelde wijziging.

De Knab Participatie is uitgegeven door Aegon Bank N.V. als uitgevende instelling. Participaties zijn niet-verzekerde en volledig achtergestelde verplichtingen van de uitgevende instelling. Aan de Participaties zijn risico’s verbonden. Zo hebben wij het recht om de rente geheel of gedeeltelijk te laten vervallen. Meer informatie over de Knab Participatie en de toepasselijke programmavoorwaarden vind je op onze website.

Bovenstaande is een samenvatting van Knab’s Benchmark back-up plan. Als het Benchmark back-up plan wijzigt, zullen wij je hierover informeren.